Sabado, Enero 9, 2021

January 9, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ang Pagtatampok sa Krus na Banal

Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal nang labis sa mundo kaya’t ibinigay ang kanyang bugtong na Anak upang mamatay sa krus para sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon.

Ang Simbahan sa lupa nawa’y magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura nawa’y makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesukristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos nawa’y makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita sa krus ni Kristo ang pag-as sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nahihimlay kay Kristo nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2 3 4

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 8, 2021 at 12:42 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa huling araw ng Epipanya, at bukas ay matatapos na ang Panahon ng Kapaskuhan sa pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Pinagninilayan natin ang pagpapahayag ng Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa katauhan ng kanyang Anak na si Hesus.

Ang ating Ebanghelyo ay bumabalik sa katauhan ng Adbiyento na si San Juan Bautista. Matatandaan natin na siya ang naghanda ng matuwid na daan para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral sa ilang tungkol sa pagsisisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng kabutihan. At ang tanda ng kanyang pangangaral ay ang pagbibinyag sa Illog Jordan, na ipinahayag naman niya tungkol sa mas dakila kaysa sa kanya ay magbibinyag sa mga tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa isang taong nabinyagan niya, ang ipinahayag niya bilang Kordero ng Diyos, nagpakumbaba siya na hindi siya ang Mesiyas, kundi isang sugo upang maging tagapanguna na sumasaksi sa pagdating ng ipinangakong Tagapagligtas. Kaya sinabi sa huli ni Juan na siya dapat ay magpakababa upang ang kanyang pinsan ay dumakila. At ganun din ang nangyari nang patapos na siya sa kanyang ministeryo, nagsimula na rin ang pagpapahayag ni Hesus ukol sa pagdating ng Kaharian ng Diyos.

Magtatapos na ang Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem at naging bahagi sa isang Banal na Pamilya, siya’y lumaki sa edad ng 30, nagpabinyag sa kanyang pinsan, nag-ayuno ng 40 araw at gabi sa ilang, at nagsimula ng kanyang misyon sa pagpapangaral ukol sa Kaharian ng Diyos. Kaya ang Karaniwang Panahon ay mahaba sa ating kalendaryo bilang paggunita sa mga itinuro at ginawa ni Hesus habang nililubutan niya ang buong Israel at Palestina. Ito ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao na ipinahayag ng Diyos sa lahat ng tao. Ang paanyaya ngayon ay buong kababaang-loob tanggapin ang kanyang presensiya katulad ng pagpapakumbaba ni San Juan Bautista.

Reply

Marilyn EE January 9, 2021 at 3:16 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 10, 2021 at 7:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: