Sabado, Enero 9, 2021

January 9, 2021

Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday after Epiphany (White)

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 14-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya.

Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espirituwal.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng diyablo. Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.

Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyusan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Mateo 4, 16

Aleluya! Aleluya!
Bayang nasa kadiliman
sa lilim ng kamatayan
ngayo’y naliliwanagan!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 3, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila, at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan.

Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Judio tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya’t pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat!” Sumagot si Juan, “Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo; sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaing ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila, at ako nama’y mababa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno

Pages: 1 2 3 4

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 8, 2021 at 12:42 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa huling araw ng Epipanya, at bukas ay matatapos na ang Panahon ng Kapaskuhan sa pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Pinagninilayan natin ang pagpapahayag ng Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa katauhan ng kanyang Anak na si Hesus.

Ang ating Ebanghelyo ay bumabalik sa katauhan ng Adbiyento na si San Juan Bautista. Matatandaan natin na siya ang naghanda ng matuwid na daan para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral sa ilang tungkol sa pagsisisi, pagbabalik-loob, at paggawa ng kabutihan. At ang tanda ng kanyang pangangaral ay ang pagbibinyag sa Illog Jordan, na ipinahayag naman niya tungkol sa mas dakila kaysa sa kanya ay magbibinyag sa mga tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa isang taong nabinyagan niya, ang ipinahayag niya bilang Kordero ng Diyos, nagpakumbaba siya na hindi siya ang Mesiyas, kundi isang sugo upang maging tagapanguna na sumasaksi sa pagdating ng ipinangakong Tagapagligtas. Kaya sinabi sa huli ni Juan na siya dapat ay magpakababa upang ang kanyang pinsan ay dumakila. At ganun din ang nangyari nang patapos na siya sa kanyang ministeryo, nagsimula na rin ang pagpapahayag ni Hesus ukol sa pagdating ng Kaharian ng Diyos.

Magtatapos na ang Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Mula sa isang batang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem at naging bahagi sa isang Banal na Pamilya, siya’y lumaki sa edad ng 30, nagpabinyag sa kanyang pinsan, nag-ayuno ng 40 araw at gabi sa ilang, at nagsimula ng kanyang misyon sa pagpapangaral ukol sa Kaharian ng Diyos. Kaya ang Karaniwang Panahon ay mahaba sa ating kalendaryo bilang paggunita sa mga itinuro at ginawa ni Hesus habang nililubutan niya ang buong Israel at Palestina. Ito ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao na ipinahayag ng Diyos sa lahat ng tao. Ang paanyaya ngayon ay buong kababaang-loob tanggapin ang kanyang presensiya katulad ng pagpapakumbaba ni San Juan Bautista.

Reply

Marilyn EE January 9, 2021 at 3:16 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 10, 2021 at 7:04 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: