Mga Pagbasa – Martes, Marso 24, 2020

March 24, 2020

Play

Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

UNANG PAGBASA
Ezekiel 47, 1-9. 12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Nagtuloy kami sa gawing silangan; may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandaang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukung-bukong. Sumukat uli siya ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito’y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaang metro ngunit yaon ay isa nang ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, “Tao, tandaan mo ang lugar na ito.”

Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako’y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang papang ng ilog. Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan,
at handang saklolo kung may kaguluhan;
di dapat matakot, mundo’y mayanig man,
kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

May ilog ng galak sa bayan ng Diyos,
sa banal na templo’y ligaya ang dulot.
Ang tahanang-lungsod ay si masisira;
ito ang tahanan ng Diyos na Dakila,
mula sa umaga ay kanyang alaga.

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Nasa atin ang Diyos na Makapangyarihan,
ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.
Anuman ang kanyang ginawa sa lupa,
sapat nang pagmasdan at ika’y hahanga!

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 50, 12a. 14a

D’yos ko, sa aki’y igawad
loobing tunay na tapat;
puso ko’y gawin mong wagas
nang manauli ang galak
bunga ng ‘yong pagliligtas.

MABUTING BALITA
Juan 5, 1-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng Judio, pumunta si Hesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa Pintuan ng mga Tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betesda. Natitipon dito ang maraming maysakit – mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman kanyang karamdaman. Doo’y may isang lalaking talumpu’t walong taon nang may sakit, at siya’y nakita ni Hesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Hesus, “Ibig mo bang gumaling?” Sumagot ang may sakit, “Ginoo, wala pong maglusog sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig; patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at lumakad ka.” At pagdaka’y gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan, at lumakad.

Noo’y Araw ng Pamamahinga. Kaya’t sinabi ng mga Judio sa lalaking pinagaling, “Araw ng Pamamahinga ngayon! Labag sa Kautusan na dalhin mo ang iyong higaan.” Ngunit sumagot siya, “Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako.” At siya’y tinanong nila, “Sino ang nagsabi sa inyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?” Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Hesus sa karamihan ng tao.

Pagkatapos, nakita ni Hesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, “Magaling ka na ngayon! Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama.” Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Judio na si Hesus ay sinimulang usigin ng mga Judio sapagkat nagpagaling siya sa Araw ng Pamamahinga.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 23, 2020 at 2:16 am

Pagninilay: Ang Kuwaresma ay panahon ng paggunita sa kagandahang-loob ng Diyos sa ating buhay. Ang Unang Pagbasa ay isang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa tubig na dumadaloy mula sa kanang tagilid ng templo, at ito ay tanda na dadaloy ang tubig sa iba’t ibang dako, lalung-lalo ang mga naninirahan sa patay. Kaya ang mga punongkahoy at mga puno ay tutubo nang masagana. Ang propesiya nito ay simbolo ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Isinalaysay ni San Juan na matapos itagubilin ni Kristo ang kanyang buhay sa Krus, isinaksak ng isang sundalo ang sibat nito sa kanyang kanang tagiliran, na kung saan dumaloy ang tubig at dugo. Kaya itong pangyayari ay tanda na ang Simbahang ating kinabibilangan ay patuloy na inaalala ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtupad ng mga pangako ng binyag at ang ating pakikiisa sa Banal na Eukaristiya. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang kababalaghan ni Hesus sa Betesda, na kung saan mayroon isang deposito ng tubig na napapaligiran ng 5 portico. Ang mga tao ay nagpapalubog dahil nais nilang gumaling. Naroon sa tabing iyon ang isang pilay na lalaking hindi makalakad sa loob ng 38 taon. Kaya siya’y pinaggaling ni Hesus kahit matagal nang wala siyang tagaakbay papunta ng deposito. Subalit nangyari ang kababalaghang iyon sa Araw ng Pamamahinga, na kung saan ito ay itinuturing na trabahong hindi ipinapahintulot ng Kautusan. At hindi rin ipinapahintulot ang pagkabuhat ng higaan, kaya napansin ito ng mga eskriba at Pariseo sa lalaki. Tugon naman ng lalaki na siya’y pinag-utusan ng isang ginoo, ngunit hindi pa niya natunghayan si Hesus. Kaya nang matagpo niya si Hesus na nagppaalala sa kanya na huwag magkasala, ibinalita ng lalaki sa mga pinuno ng Hudyo na si Hesus ang nagpagaling sa kanya. Ipinapakita dito na ang kagandahang-loob ng Diyos ay patuloy na umaapaw at patuloy na magaganap sa kabila ng mga nakasanayang pamumuhay at tradisyon. Kahit maraming restriksyon sa buhay, kailangan manaig pa rin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa dahil ito ang pagpapamalas ng pag-ibig ng Panginoon na para sa lahat. Ngayong Kuwaresma, nawa’y sikapin natin maging mga tapagpagdala ng kabutihan sa iba’t ibang taong ating nakakatagpo araw-araw.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 24, 2020 at 5:25 am

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin ,Panginoon Hesukristo. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:13 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: