Mga Pagbasa – Lunes, Marso 23, 2020

March 23, 2020

Play

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a. at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

UNANG PAGBASA
Isaias 65, 17-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoon:
“Ako at lilikha,
isang bagong lupa’t isang bagong langit;
mga pangyayaring pawang lumipas na
ay di na babalik!
Kaya naman kayo’y
dapat na magalak ko itong Jerusalem
na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang.
Ako mismo’y magagalak
dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan.
Doo’y walang panambitan o kaguluhan.
Doo’y wala nang sanggol na papanaw,
lahat ng titira roon ay mabubuhay nang matagal.
Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sa sandaan,
ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan.
Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan,
sa tanim na ubas ay sila ang aani.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

O Panginoon ko,
sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang
daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay;
ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Purihin ang Poon,
siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal
yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Kaya’t ako’y dinggin,
ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan,
mahabag ka, Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.

Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Juan 4, 43-54

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Hesus na rin ang nagsabing ang isang propeta’y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskuwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon.

Nagpunta uli si Hesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan; at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Hesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Hangga’t hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya.” Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak.” Sumagot si Hesus, “Umuwi na kayo; magaling na ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa salita ni Hesus, at umuwi nga siya. Sa daan pa’y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, “Anong oras siya gumaling?” “Siya po’y inibsan ng lagnat kahapong mag-aala-una ng hapon,” tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Hesus, “Magaling na ang inyong anak.” Kaya’t siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Hesus.

Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Hesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 23, 2020 at 2:13 am

“UMUWI NA KAYO; MAGALING NA ANG IYONG ANAK.”
Narinig natin sa Ebanghelyo ang isang marangal na opisyal, isang taong may mataas na posisyon sa mga kawal, na lumapit patakbo kay Hesus upang pagalingin ang kanyang anak na lalaking may sakit. Subalit pinagbalik siya ni Hesus na may katiyakang mabubuhay ang kanyang anak. Hindi kwinestyon o nagduda ang pinuno sa ganyang pahayag ni Kristo, bagkus sinundan niya ito. At ayon nga sa kwento, nakasalubong niya at ang kanyang mga kasama ng kanilang kapwang sundalo na nagbalitang nawala na ang lagnat. At sinabi rin sa kanya na ala una ng hapon nang gumaling ang bata. Kaya nabatid ng opisyal na iyan yung oras tiniyak siya ni Hesus na mabubuhay ang kanyang anak. Kaya nga siya’y sumampalataya kay Hesus, kasama rin ang kanyang buong sambahayan.

1. “UMUWI NA KAYO.”
Sa ating panahon ngayon, ito na ang paulit-ulit na paalala ng mga opisyal ng gobyerno, militar, pulis, mga doktor, experto sa kalusugan, at pati na rin ng ating mga mahal sa buhay. Ito ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan natin ang malalang sakit dala ng COVID-19 bukod sa paghuhugas ng mga kamay at pagsusuot ng mga “mask”. Subalit kung iisipin natin, bakit kaya tayo pinapauwi sa ating mga sariling bahay? Maliban sa proteksyon ng ating kalusugan at ng ibang tao, siguro pagnilayan natin kung ano ang kahalagahan ng isang tahanan. Ito ay ang ating sariling tahanan kung saan tayo’y tumutuloy. Pansinin po natin na tuwing tayo’y nagtatapos ng klase o trabaho, iilan o siguro marami sa atin ay dumediresto sa ating mga bahay. Dito tayo’y nagpapahinga o ginagawa kung anong nais nating gawin (maliban kung minsan kailangan natin gumawa ng “take home task”). Pansinin po natin na madalas sinabi ni Hesus sa atin na magpahinga. At sa pagpapahinga ay dapat patuloy na umiral ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang maipadama natin ito sa kapwa. Kaya nga mayroon tayong mga pamilya na nakatira sa isang bahay dahil ang pamilya nga ay ang “domestic church”. Dito dapat unang umiral ang mga mahahalagang aral upang ito’y ating palaging mabuhat sa labas ng ating mga tahanan. Kaya nga po kahit tayo’y nanatili lang sa ating mga bahay habang hindi pa tapos ang enhanced quarantine, gawin natin itong pananatili sa loob ng ating tahanan makabuluhan na magpahinga at hayaang hipuin tayo ng presensiya ng Diyos sa atin (at sa mga taong kasama natin, lalung-lalo ang ating mga pamilya). Nang sa gayon ay maipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao kapag tayo’y babalik na sa paaralan upang mag-aral o kaya sa opisina upang magtrabaho.

2. “MAGALING NA ANG IYONG ANAK.”
Lahat tayo ay nalulungkot sa nangyayari sa ating mundo ngayon dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 at ng mga namamatayan sa malalang sakit na ito. Lahat din tayo’y humahangad na makadalo sa Banal na Misa, subalit ito’y pansamantalang kinansela alinsunod sa patakaran ng ating pamahalaan at ng mga eksperto sa kalusugan na huwag munang magkaroon ng “mass gathering” para sa kaligtasan ng napakaraming mamamayan. Nababagabag tayo kung kailan kaya matatapos itong sitwasyon na ito. Kung ang unang pagninilay ay ang kahalagahan ng bahay/tahanan, ang pagninilay namang ito ay nakasentro sa pananampalataya. Sa mga ganitong klaseng suliranin, alalahanin po nating hindi tayo nag-iisa sa paghaharap ng pagsubok na ito. Kaya ang tanging magagawa natin ngayon ay patuloy na kumapit sa ating pananampalataya. Alam po natin na balang araw aalisin ng Panginoon itong malalang sakit na ito, at ang mga naapektuhan ay nawa’y gumaling. Kaya pansinin po natin na kahit paano, may mga taong gumagaling talaga. At ito ang kabutihan ng Diyos na sa panahong ito ay nawa’y hangarin pa natin. Sa ating pagpapatibay ng pananampalataya sa Panginoon, alalahanin din po natin ang mga doktor, nars, healthcare professionals, volunteers, militar, pulis, at iba pang mga taong nagsisikap ngayon na labanin ang bantang pagkalat ng COVID-19. Isama po natin sila sa ating mga panalanagin upang maging tagumpay ang kanilang misyon. Kung maari ay pwede rin po natin silang tulungan na malagpasan nila ang malalang sakit na ito. At isama rin po natin ang mga taong nagdurusa dahil sa COVID-19 na sana talaga sila’y gumaling. At sa huli, ipanalanagin natin ang ating mga sarili, ang ating mahal sa buhay, at ang mga nilalang sa buong mundo na lahat tayo’y iligtas mula sa matinding pagdurusa na ito. Bagamat hindi tayo makadalo ngayon sa simbahan upang ipagdiwang ang Banal na Eukaristiya, maari rin tayong makiisa at makilahok sa mga “Online Mass” at dasalin ang Panalangin para sa Espirituwal na Pakikinabang at ang Oratio Imperata. At dahil tayo ay nasa panahon ng Kuwaresma at malapit na pumasok sa Semana Santa, sama-sama natin harapin ang pagsubok na ito nang may matatag na pananalig at kahit papaano malasakit sa ating mga kapwa. Ito’y maging gabay natin sa paggunita ng Pagpapakasakit at Pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo nang sa huli ay balang araw mawala na ang COVID-19 at maluwalhati nating ipagdiwang ang kanyang Muling Pagkabuhay.

Reply

Nitchelyn Campomanes March 23, 2020 at 8:28 pm

Salamat sa Diyos

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: