Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 03, 2013

November 3, 2013

Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
Karunungnan 11, 22 – 12, 2

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Panginoon sa iyong paningin,
ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin
na di halos makatikwas ng timbangan;
para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa.
Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman,
ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal;
pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang,
at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi.
Mahal mo ang lahat ng bagay,
at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang.
Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha?
Wala anumang bagay na mananatili ku g hindi mo kalooban,
at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang.
Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilika sapagkat bawat isa ay sa iyo
ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon.
Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat,
kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala.
Ipinaaalaala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa,
upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,
aking pupurihi’t pasasalamatan siya araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat.
Siya’y tumutulog sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 1, 11 – 2,2

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, lagi namin kayong isinasami sa aming mga dalangin sa Diyos na nawa’y maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalatay. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo.

Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Heukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag, o kaya’y sulat na galing sa amin.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa Jerico, at naglakad sa kabayanan. Doo’y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo. At pinagsikapan niyang makita si Hesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya’y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Hesus. Kaya’t patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makati si Hesus na magdaraan doon. Pagdating ni Hesus sa dakong iyon, siya’y tumingala at sinabi sa kanya, “Zaqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.” Nagmamadali siyang bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Hesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. “Nakikituloy siya sa isang makasalanan,” wika nila. Tumayo si Zaqeuo at sinabi, “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako’y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.” AT sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: