Biyernes, Hunyo 28, 2024

June 28, 2024

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

2 Hari 25, 1-12
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Mateo 8, 1-4


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Iranaeus, Bishop and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Hari 25, 1-12

Pagbasa mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari

Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedequias, tinipon ni Nabucodnosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal nang may dalawang taon. Nang ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedequias kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Caldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jerico. Kaya, nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedequias at iniharap sa hari ng Babilonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedequias ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babilonia.

Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabinsiyam na taon ng paghahari ni Nabucodnosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon; wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia,
kami roo’y nakaupong tumatangis, sa tuwinang
ang iniwan naming Sion ay aming maalaala.
Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila
isinabit namin doon, yaong dala naming lira.

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig,
na aliwin namin sila, ng matamis naming tinig,
tungkol sa Sion, yaong paksa, ninyong nais nilang awit.

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Pa’no namin aawitin, ang awit ng Panginoon,
samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon?
Ayaw ko nang ang lira ko’y hawakan pa at tugtugin,
kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem.

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin
sa isip ko’t alaala, ika’y ganap na limutin,
kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Nang makababa si Hesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. “Ginoo,” ang wika niya, “kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at sinabi, “Ibig ko, gumaling ka.” At pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. “Huwag mo itong sasabihin kaninuman,” bilin ni Hesus. “Pumunta ka’t pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez June 26, 2020 at 2:40 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay ang lubos na paglusob ng mga taga-Babilonia sa Jerusalem. Lahat ng mga tao, pati ang mga pinuno at pari nito, ay tinangay ng mga kawal ni Haring Nabucodnosor, na ang kumander ng kawal ay si Nabuzaradan. Dahil sa matinding pagkakasala ng mga tao ng Juda laban sa Panginoon, lalung-lalo sa pagmamatigas ni Haring Sedequias, nilusob sila ng mga taga-Babilonia. Sinasabi sa Bibliya na nakipagsabwatan si Sedequias sa mga taga-Egipto upang mag-alsa laban kay Nabucodnosor. Agad narating ang balitang ito sa hari ng Babilonia. At dahil sa pagtraydor ng hari ng Juda kay Nabucodnosor, madaling kumilos ang kawal ng mga taga-Babilonia sa pagkabihag ng Jerusalem. Kaya sa kasaysayan, tinatawag ang pangyayaring ito bilang “Babylonian exile”.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod na pangyayari matapos ang pangangaral ni Hesus sa Bundok. Ang huling pahayag ng Panginoon ay ang pakikinig sa kanyang salita at pagsasabuhay nito sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang pagtatayo ng isang matatag na pundasyon. Matapos iyon, sinabi ng mga tao na si Hesus ay nangaral nang hindi katulad sa mga eskriba at Pariseo. Ngayon ay parang tinutupad ng Panginoon ang ipinangaral niya tungkol sa pag-ibig. Narinig natin ang kanyang pagtatagpo sa isang ketong. Sa kasaysayan ng Israel, ang sakit na “ketongin” ay tinuturing na isang malalang sakit, kaya ang mga ketong at tao ay inuutasang mag-iwasan upang hindi makahawa ng malalang sakit. Subalit parang natagumpay ni Hesus na hindi natakot nang mahawakan niya ang isang ketong. Ang maganda pa rito ay mismo ang ketong ang humiling sa kanya na linisin siya. Parang nakikita na taong ito na si Kristo ay ang Mesiyas. Dahil si Hesus ay totoo sa kanyang ipinapangaral, hinilom niya ang lalaking ito mula sa sakit na ketongin, at inutusang huwag ipagsabi, subalit magpakita siya sa mga pari na siya’y napalinis. Ayon sa salaysay ni San Marcos, ipinagbalita ng lalaki ang ginawa ni Hesus sa kanya, kaya namangha ang mga tao at bigla silang lumapit kay Hesus. Bilang Mesiyas, si Hesus ay tumutupad sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya makikita natin kung paano siya’y mapagkumbaba sa bawat paggawa niya ng kababalaghan. Samantala, nakita natin ang kanyang pagiging mahabagin at mapagmalasakit. Ang maaari nating matuto mula sa Panginoon ay kababang-loob at awa na may kasamang malasakit sa bawat tao. Ito ay isa sa mga paraang magpapatotoo sa ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: