Biyernes, Hunyo 28, 2024

June 28, 2024

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Vigil of the Solemnity of Sts. Peter and Paul, Apostles (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 3, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya’y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa, at sinabihan ni Pedro, “Tumingin ka sa amin!” Tumingin nga siya sa pag-asang siya’y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, “Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo: sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka.” Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdaka’y lumakas ang mga paa at bukung-bukong ng lalaki; ito’y napalukso at nagsimulang lumakad. Paluksu-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila, at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya’y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati’y nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 1, 11-20

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang Mabuting Balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinaggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Hesukristo ang nagpahayag nito sa akin.

Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito’y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Judiong kasinggulang ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno.

Ngunit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak, at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang Anak, upang ang Mabuting Balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga Hentil, hindi ako sumasangguni kaninuman. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang tatlong taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, at labinlimang araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon.

Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 21, 17d

Aleluya! Aleluya!
Poon, tana’y iyong batid,
sa iyo ay hindi lingid;
ika’y aking iniibig.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald David Perez June 25, 2022 at 8:38 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nagbibisperas para sa pagbubukang-liwayway ng Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. Sila ay ang dalawang prinsipe at haligi ng Simbahan, na sa kanila nakasentro ang ministeryo ng Simbahan sa pagpapastol ng Santo Papa (tagasunod ni San Pedro) at mga Obispo (tagasunod ni San Pablo, pati ng mga Apostol) para sa pangangalaga ng kawan, pagtataguyod ng buhay ng bawat isa, at ang pagmimisyon ng bawat binyagan na kinabibilangan sa Simbahan, kapwang sa Orden at sa Laiko.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pagiging saksi nina San Pedro at San Juan matapos ang Muling Pagkabuhay at Pag-akyat ni Hesus, at ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostol noong Penetekostes. Sila’y nagpunta sa templo upang manalangin, at dito natagpuan nila ang isang lalaking pilay na mulang pagkasilang. Nang makita nito ang dalawa, akala niya na bibigay sila ng limos sa kanya. Subalit mas higit pa sa pera ang binigay ni San Pedro: ang pagpapagaling sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya’t umahon ang lalaki, nakalakad, at tumatalon habang nagpupuri sa Diyos. At nakilala ng mga tao sa templo na itong lalaki ay dating pilay. Ito ang ministeryo ng pagpapagaling ng Simbahan na iniatas ni Hesus sa mga Apostol, kaya’t itinatag niya ang mga Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa Maysakit at Kumpisal upang magkaroon tayo hindi lang ng pisikal na paghilom, kundi pati na rin ng espirituwal na pagpapagaling para bigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mamuhay pa nang masagana.

Ang Ikalawang Pagbasa ngayon ay ang ministeryo ng pagpapahayag ni San Pablo. Alam niya na dati ay pinag-uusig niya ang mga Kristiyano noong siya’y nabibilang pa sa grupo ng mga Pariseo. Ngunit parang niloob ng Diyos na ipakita ang Anak na Muling Nabuhay sa kanya sa daang papuntang Damasco, kaya’t nabulag siya sa loob ng tatlong araw. At nang makakita na siya, natunghayan niya na sa kabila ng kanyang tinding galit noon sa mga Kristiyano, pinili pa rin siya ng Panginoon upang maging isang hinirang na sisidlan na ipahayag ang Mabuting Balita hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Kaya’t tinanggap na siya ni San Pedro at Santiago sa Kolehiyo ng mga Apostol. Makikita natin ang napakalakas na kwento ng pagiging saksi ni San Pablo sa Mabuting Balita, kung paano niyang buong katapatan na ipinahayag ang mensahe ng Diyos, kahit dumaan sa mga paghihirap at pag-uusig.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pangyayaring matapos magpakita ang Muling Nabuhay na Panginoon sa lawa, kaya’t nagkaroon sila ng maraming huli ng isda. Nang matapos na silang mag-almusal, tinanong ni Hesus si Pedro nang tatlong beses kung mahal nito siya. Parang naalala ni Pedro ang pagkakataong ipinagkaila niya ang Panginoon nang hatulan ito ng kamatayan ng Sanedrin. Parang gusto niyang bumawi sa kanyang ginawa noon, kaya’t buong lakas niyang sinabing tunay niyang minamahal ang Panginoon. At kahit si Hesus, hindi sumuko sa kanyang pagmamahal kay San Pedro dahil pinili niya ito upang maging batong-haligi ng Simbahan, kaya’t inatas niya sa kanya na pangalagaan ang kawan. At makikita natin sa simbolo ng Kapangyarihan ng Susi na ang Panginoon ay nag-atas sa mga nagmumuno sa Simbahan na makapagligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga Sakramento dahil nais ni Kristo na maramdaman ng lahat, lalung-lalo na ang mga nagkasala, na patuloy silang minamahal at tinatawag pabalik sa kanya.

Mga kapatid, sa pamamagitan nina San Pedro at San Pablo, patuloy ang misyon ng Simbahan na pangalagaan ang kawan ng Panginoon. Ang Santo Papa, mga Obispo, at kaparian ay patuloy na nagpapahayag ng Mabuting Balita upang magkaroon ng bunga ng pananampalataya sa bawat komunidad, teritoryo, at pangkalawakang Simbahang kanilang kinasasakupan. At tayo rin bilang Laikong bininyagan ay inaatasan rin na makibahagi sa misyon ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagiging saksi niya sa mga sitwasyon ng buhay, ayon sa katauhan/personalidad na ninais niya para sa atin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: