Miyerkules, Hunyo 26, 2024

June 26, 2024

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Mateo 7, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, “Nakita ko sa Templo ng Panginoon ang aklat ng Kautusan.” Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa Templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, “Ako’y binigyan ni Helcias ng isang aklat.” At binasa niya ito sa hari.

Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuutan. Tinipon niya ang Saserdote Helcias, si Ahicam na anak ni Safan, si Acbor na anak ni Micaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, “Isangguni ninyo ako at ang buong Juda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito.”

Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Juda at Jerusalem, at sila’y nagpunta sa Templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa Templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa Kautusan, at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan,
at iyon ang susundin ko habang ako’y nabubuhay.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Sa pagsunod sa utos mo, ako’y iyong pangunahan,
sa utos mo’y naroroon ang ligayang inaasam.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos,
higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay,
at ayon sa pangako mo’y pagpalain akong tunay.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko’y aking sundin,
pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako’y pagpalain.

Ituro mo ang layunin
ng mga utos mo sa’min.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punongkahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punongkahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punongkahoy, ni ng mabuti ang masamang punongkahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez June 22, 2022 at 4:14 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng paghahari ng Haring Josias sa Juda. Isa siya sa mga matuwid na hari na gumalang at kumilala sa Panginoon. Ang punong pari n’ung panunungkulan niya na si Helcias ay natagpuan ang isang librong na nilalaman angf Kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya tinipon ng hari ang lahat ng mga matatanda, mga pari, at mga naninirahan sa Juda at Jerusalem, at ipinabasa ang lahat ng nilalaman ng aklat ng Torah upang ang lahat ng iniuutos ng Diyos ay masundan nila. Dito gumawa ang hari ng tipan sa pagitan ng Panginoon at ang kanyang bayang hinirang.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang palapit na pagtatapos ng Pangangaral ni Hesus sa Bundok ayon sa pagsasalaysay ni San Mateo. Dito nagbabala ang Panginoon na mag-ingat laban sa mga huwad na propeta, ang parang mga nagkukunwaring tupa, ngunit asong-gubat ang tunay na pagkatao. Ang tanda sa pagkilala kung paano maihahambing ang tunay sa huwad ay sa pamamagitan ng mga bunga. At narinig din natin kay Hesus ang simbolo ng mga punong nagbubunga ng mabubuti at masasama. Dito natin matutunghayan kung ang tao nga na nagsasabing propeta o tagapagdala ng mensahe ng Diyos ay totoo o huwad. Ang puso ang siyang makakapagsabi kung sino ang dapat nating panindigang nagsasabing totoong saksi sa Panginooon at sa kanyang Mabuting Balita. At tayo rin ay inaanyayahang maging mga mabubuting saksi at magbunga sa ating pagpapadama ng mga magagandang aral, upang tayo ay maging mabubuting ehemplo sa iba.

Reply

ruel arcega June 22, 2022 at 8:03 am

Sa ebanghelo ay higit natin bigyan pansin ang sinabi ni Hesus nasa versiculo 15 kabanata 7 na huwag maging bulaang propeta dahil ang ito’y mabibigay na masamang bunga. Kaya’t ang nais ni Hesus para sa kanyang mga alagad ay maging totoong propeta, totoong taga sunod dahil kapag tayo ay tunay na naka ugat kay Hesus ay 100 percent na tayo ay makakapagbunga ng sagana. Ang hindi nakikipag unayan kay Hesus at nagiging totoo hindi magbubunga nang sagana at mabuti. Ito’y puputulin at itatapon. Kaya;t nais ni Hesus na ang ating patuloy na pakikipag-unayan sa kanya ay napakahalaga para tayo ay makapagbigay ng bunga ng mabuti sa iba at hindi tayo itapon at putlin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: