Martes, Disyembre 19, 2023

December 19, 2023

Ika-19 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Mga Hukom 13, 2-7. 24-25a
Salmo 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17

Lagi kong papupurihan
ang iyong kapangyarihan.

Lucas 1, 5-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

19th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 13, 2-7. 24-25a

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Hukom

Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon, at sinabi, “Hanggang ngayo’y wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon at huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga ng siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo.”

Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, “Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako! Hindi ko tinanong kung tagasaan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain pagkat ang sanggol na isisilang ko’y itatalaga sa Diyos.”

Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17

Lagi kong papupurihan
ang iyong kapangyarihan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban.

Lagi kong papupurihan
ang iyong kapangyarihan.

Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang.

Lagi kong papupurihan
ang iyong kapangyarihan.

Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila,
ang taglay mong katangia’y ihahayag ko sa madla.
Sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

Lagi kong papupurihan
ang iyong kapangyarihan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Sanga kang ugat ni Jesse,
taga-akay ng marami,
halina’t tubusin kami.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 5-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngala’y Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elisabet. Kapwa sila kalugud-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay nang ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elisabet, at sila’y matanda na.

Ang pangkat ni Zacariaas ang nanunungkulan noon, at siya’y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila’y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya’t pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang anu-ano’y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, “Huwag kang matakot, Zacarias! Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elisabet ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya’y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.”

Sinabi ni Zacarias sa anghel, “Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako’y napakatanda na at gayon din ang aking asawa.” Sumagot ang anghel, “Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka’t hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon.”

Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya nang gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya; kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya’y nanatiling pipi.

Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elisabet, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng limang buwan. “Ngayo’y nilingap ako ng Panginoon,” wika ni Elisabet. “Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 13, 2020 at 5:55 pm

PAGNINILAY: Habang tayo’y naglalakbay sa daan ng Adbiyento tungo sa pagdiriwang ng Pagkatawang-tao ni Hesukristo sa Pasko ng Pagsilang, pinagninilayan natin ang mga pangyayari bago isilang ang ating Panginoon sa Bethlehem.

Ang Unang Pagbasa at Ebanghelyo ay dalawang pagbabalita sa iisang pangyayari, ang isang panganganak na sumisimbolo sa grasya ng Panginoon. Ang dalawang babae na mga asawa nina Manoa at Zacarias na si Elisabet ay kapwang baog, at ayon sa umiiral na kultura noon, ang pagiging baog ay tinuturing daw na disgrasya. Subalit mula sa 2 kwento, makikita natin na hindi nananatili ang isang disgrasyasa ganyan lamang, kundi ang grasya ng Panginoon ang magiging kapalit. At dito nga ibinalita ang magkahiwalay ngunit magkaugnay na pagsilang nina Samson at San Juan Bautista. Si Samson ay kilala sa kanyang kalakasan upang palayain ang Israel mula sa mga Filistia. At si San Juan Bautista naman ay kilala sa paghahanda ng daan para sa pagdating ng Panginoong Hesus.

Ang grasya ng Diyos ay kinakamit ng bawat isa upang siya’y mapalakas pa na magtiwala sa kanya. Kahit nga si Zacarias sa Ebanghelyo ay nagduda at nawalan ng tinig sa kanyang boses, ginawa niya ang plano ng Diyos na pangalanan sa isang tableta ang isinilang na sanggol na “Juan,” isang pangalang nangangahulugang, “Ang Panginoon ay mapagbiyaya.”

Kaya ngayong Pasko, nawa’y makilala natin nang buong pagtitiwala at katapatan ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Jess C. Gregorio December 18, 2023 at 10:34 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Anuman raw ang ninanais nating biyaya na gustong matanggap, kung kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, hindi magtatapos ang ating buhay na hindi natin natatanggap iyun. Ito ay mangyayari gaano man kalaki ang dahilan kung bakit di na magkakagayun. Walang imposible sa Diyos. Maiksi lang ang ating paniniwala kung minsan. Tingnan natin si Elizabeth na baog at talaga namang di na magkaka anak. Bukod duon siya ay may idad na. Ngunit minabuti ng Panginoon biyayaan ng pinaka dakilang Propeta sa kasaysayan bilang anak niya- si Juan Bautista. Maging kalugod-lugod sa Paningin ng Diyos at ang lahat ng hihilingin natin ay ipagkakaloob nya.

Reply

Malou Castaneda December 19, 2023 at 9:16 am

PAGNINILAY
Si Kristo ang dahilan ng panahon…dahil tinuruan Niya tayong magbigay ng walang dahilan! Ito ang dakilang misteryo ng ating pananampalataya: ang mahalin ang isang tao ng walang dahilan. Gustung-gusto din ng Diyos ang mga sorpresa dahil mahilig Siyang magmahal. At ang pag-ibig ay laging may sorpresa. Ito ang nangyari kay Zacarias at kay Elizabeth. Hindi nila naisip na magkaroon ng isang sanggol sa kanilang katandaan!

Ngayon na ang oras para sorpresahin ang isang taong hindi tayo mahal, ang mga taong hindi umaasa sa atin. Sino to? Mag-isip ng matagal at mabuti. Kapamilya ba ito? Kamag-anak? Frenemy? in-law? Mga mahihirap na tao? Batang kalye? Mag-isip ng mahaba at malalim ngunit huwag mag-antala. Huwag hayaang mawala ang panibagong Araw ng Pasko. Huwag nating gawing nakakatamad ang Pasko sa pamamagitan ng pagbibigay ng may dahilan. Gawin itong kaakit-akit, kapana-panabik at nakakagulat sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang dahilan.

Panginoong Hesus, gawing katulad Mo ang aming puso, handang magmahal, magsorpresa, magbigay ng hindi binibilang ang halaga at walang hinihintay na kapalit. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: