Miyerkules, Disyembre 20, 2023

December 20, 2023

Ika-20 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

20th of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 10-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si Acaz: “Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon.”

Sinabi ni Isaias:
“Pakinggan mo, sambahayan ni David,
kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao
na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot?
Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan:
maglilihi ang isang dalaga
at manganganak ng lalaki
at ito’y tatawaging Emmanuel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Halina, Susi ni David,
binubuksan mo ang langit
upang kami ay masagip.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalantao ni Elisabet, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon.” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 18, 2021 at 2:06 pm

PAGNINILAY: Sa pagpapalapit natin sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang tinatawag na “Gintong Misa” o sa wikang Latin “Missa Aurea”. Ito’y sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ay batay sa mga kauna-unahang pangyayari ng pagtupad ng planong pangkaligtasan ng Diyos, at iyan ay ang Pagbabalita ni San Gabriel Arkanghel ang Pagsilang ni Hesus sa Mahal na Birheng Maria. Ito ay matatagpuan lamang kay San Lucas sapagkat ang ipinupunto ng ebanghelista ang papel ng ating Mahal na Ina sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang unang ginawa ng anghel ay binati si Maria na ito ay “napupuno ng grasya”. Pagkatapos ay ibinalita ni Gabriel na si Maria ay maglilihi kay Hesus na siyang Anak ng Diyos at Tagapagligtas. Makikita dito ang katuparan ng propesiya ni Isaias sa Unang Pagbasa tungkol kay Birheng Mariang maglilihi sa sanggol na Emmanuel. At ang pagsilang na ito ay napupuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita dito na ang Pagsilang ni Hesukristo ay isang biyaya ng Panginoong Diyos dahil dumating ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Anak ng Ama. At bilang tugon, isang salita bagamat maiksi ngunit makapangyarihan ang binigkas ni Maria, at iyan ay ang “Oo”.

Sa pagpapahayag ng kanyang fiat, siya ay tunay na tumatalima sa kalooban ng Diyos Ama na maging Ina ng Tagapagligtas. Buong kababang-loob idineklara niya ang kanyang sarili bilang abang alipin ng Panginoon, at buong pananampalataya hinayaan niyang mangyari ang mensahe ng Diyos na ibinalita pamamagitan ni San Gabriel Arkanghel. Nawa ngayong Pasko sa ating pagdiriwang ng Pagsilang ng Emmanuel, tularan natin ang ating Mahal na Ina sa pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos nang may buong kababang-loob at pananampalataya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 19, 2021 at 12:57 pm

Ang hamon at aral ng ebanghelyo ngayon ay pagiging masunurin at pagpapa-alala sa atin na walang imposible sa Diyos.

Sa ating buhay dito sa lupa, ang sanhi ng ating pagkapahamak ay ang hindi pakikinig at pagsunod sa ating mga magulang at sa batas ng lipunan. Sinusuway natin ang mga payo, utos at mga alituntunin sapagkat mas madali at masarap gawin ang mga ipinagbabawal.
Ganuon din ang kautusan ng Diyos, kapag lumabag tayo sa mga ito ay siguradong hahantong tayo sa kalungkutan, kapahamakan, kahihiyan at kamatayan. Hindi madali ang magpakabanal lalo na’t napakaraming tukso sa lupa. Pero ito ay kayang gawin, kung mamahalin mo lamang ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi mo gagawin sa iba ang ayq mong gawin sa iyo. At ang gagawin mong sentro sa lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin ay si Hesus.

Paalala din sa atin ng Mabuting Balit ang walang imposible sa Diyos. Napatunayan na ito noong panahon ni Hesus sa marami nyang pinagaling na may kapansanan, At marami na din ang nagpatotoo nito sa kasalukuyang panahon. Pero may sikreto para ito ay maganap sa atin, ang sikreto ay ang lubos na pananalig at pananampalataya. Kay’t kapag ikaw ay humiling o dumalangin ng isang bagay, ibigay mo na ang buo mong tiwala sa Diyos.

Reply

Joshua S. Valdoz December 19, 2023 at 8:39 pm

PAGNINILAY: Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Reply

Jess C. Gregorio December 19, 2023 at 9:49 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

“Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos… Juan 1:1-18”
Si Hesus ang Daan, Katotohanan, at Buhay. Ang mga Salita niya ang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at kakayanang maintindihan ang gawi ng Maykapal.
Ang Daan.
Ang Diyos ay mananahan lang sa atin kung tayo ay puno ng grasya katulad ni Maria.
Ang Katotohanan.
Tayo ay naging Templo ng Banal na Espiritu at naisalba ng buo sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Mahirap bago ang pagtutubos ngunit pinadali ni Hesus. Napuno na rin tayo ng grasya nang tayo ay pinagharian ng Diyos. Ngayon ang bawat “Fiat” ay maitutulad sa ginawang pagbibigay ng sarili at pag sunod ng may buong tiwala tulad ng kay Maria sa kagustuhan ng Diyos.
Ang Buhay.
Walang makakasaling sa isang tagapagsunod na napupuno ng grasya. Ang biyaya at proteksiyon ay umaapaw na kahit sa gitna ng pagdurusang sinadya ng kalaban, ang plano ng Diyos ay maisasakatuparan. Maguguluhan tayo at marami marahil tayong magiging katanungan. Pero ang ating pananalig ang siyang magiging daan sa ating pagsasalba at sa buhay na walang hanggan.

Reply

Malou Castaneda December 19, 2023 at 10:01 pm

PAGNINILAY:
Bilang mga tao, iniisip natin kung paano natin lubos na masasabi ang “Oo” sa Diyos. Kasama sa kahanga-hangang Diyos ang biyaya. Madalas nating “nakakalimutan” na ang Diyos ay kasama natin, nagmamahal sa atin, nagbibigay-daan sa atin na gawin ang nais Niyang gawin natin. Ngayon, inaalala natin ang isang tao na ganap na nagsabi, “Fiat – Mangyari nawa ang Iyong kalooban, O Diyos” – ang Banal na Birhen Maria, siya ay puno ng biyaya – palaging mulat sa pag-ibig ng Diyos at ninanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Nawa’y maging banal at malinis tayo tulad niya. Banal sa pamamagitan ng pamumuhay na naiiba sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos at sa Kanyang Salita. Kalinis-linisan sa pamamagitan ng kakayahang magmahal ng walang bahid ng pagkamakasarili. Isang walang kapintasang pag-ibig kung saan ang Diyos ay makikita sa pamamagitan natin. Hinahamon tayong gawin ang dalawang bagay: ang mamuhay sa paraang makikita tayo ng langit na karapat-dapat na pagkatiwalaan sa mga dakilang bagay, at laging handang tanggapin ang misyon na nais ng Diyos para sa atin. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon.

Maria ng Nazareth, tulungan mo kaming sumunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng desisyon sa aming buhay.? Amen.
***

Reply

Pastor on the Go December 21, 2023 at 9:49 am

Sa ating pagdiriwang ng Simbang Gabi ngayon, ipinapakita sa atin ng ating Ebanghelyo mula sa Lucas 1:39-45 ang kahanga-hangang pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel. Ang pagdalaw na ito ay nagdulot ng tuwa, pagpapala, at pagpapatibay ng pananampalataya.

Sa simula ng ating pagbasa, sinasabi na si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Juda. Ito ay upang dalawin ang kanyang kamag-anak na si Santa Isabel, na sa kabila ng kanyang katandaan ay nagdadalang-tao. Sa mismong paglapit ni Maria, ang Espiritu Santo ay nagpakilos sa loob ni Santa Isabel at pinapahayag ang kahalagahan ng sinapupunan ni Maria.

Ang pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel ay hindi lamang isang simpleng pagbisita. Ito ay nagdala ng mga biyaya at pagpapala sa kanilang dalawa. Sa pagsasalita ni Santa Isabel, ipinahayag niya ang kanyang paghanga at pagkilala sa kahalagahan ni Maria bilang ina ng Panginoon. Sinabi niya, “Biniyayaan ka sa mga babae, at pinagpala ang iyong sinapupunan.”

Sa ating pagdiriwang ng Simbang Gabi, mayroon tayong ilang mahahalagang aral na matututunan. Una, itinuturo sa atin ng pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel ang kahalagahan ng pagbibigay-pugay at pag-alala sa ating mga kamag-anak at kapwa. Ang ating pagdalaw, pagtulong, at pakikiramay ay nagdudulot ng kaligayahan at pagpapala sa mga taong ating pinupuntahan.

Pangalawa, ang ating pananampalataya ay dapat na patuloy na pinaiigting at pinagtataguyod. Gaya ni Maria, tayo rin ay tinatawag na maging mapagkumbaba at mapaglingkod sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagsisikap na isabuhay ang Salita ng Diyos, tayo ay binabasbasan at pinagpapala.

At panghuli, ang ating mga pagkilala at pasasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa Kanya. Sa ating pagdiriwang ng Simbang Gabi, ating sariwain ang mga biyayang natanggap mula sa Diyos. Ang ating pasasalamat at pagkilala ay magsisilbing patunay ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya.

Sa ating pagdiriwang ngayon, hinihikayat tayong sundan ang halimbawa nina Maria at Santa Isabel. Magdalawang-isip tayo sa ating mga kapwa, maging mapaglingkod, at maging handang magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ating mararanasan ang kasiyahan at pagpapala na dala ng pagsunod sa Kanya.

Nawa’y gabayan tayo ng Banal na Espiritu upang maging mga alagad ng Diyos na handang maglingkod, magmahal, at magpasalamat. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: