Huwebes, Disyembre 14, 2023

December 14, 2023

Paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 41, 13-20
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 11, 11-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. John of the Cross, Priest and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 41, 13-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoong inyong Diyos
at siyang nagpapalakas sa inyo,
Ako ang may sabing:
‘Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo.’”
Sinabi pa ng Panginoon,
“Israel, mahina ka man at maliit,
huwag kang matakot,
tutulungan kita,
Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo.
Gagawin kitang tulad ng panggiik,
bago at matalim ang kanyang ngipin,
at ang mga bundok at burol
ay iyong gigiikin
at duduruging tila alikabok.
Itatahip sila, tatangayin ng hangin,
pagdating ng bagyo ay pakakalatin;
magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos,
pupurihin ninyo ako at dadakilain.
Pag ang aking baya’y
inabot ng matinding uhaw,
na halos matuyo
ang kanilang lalamunan,
akong Panginoon ang gagawa ng paraan;
akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya.
Sa tigang na burol
ay magkakailog,
sa gitna ng lambak
masaganang tubig ay bubukal;
aking gagawin
na ang disyerto ay maging tubigan;
sa tuyong lupain
ay may mga batis na masusumpungan.
Ang mga disyerto’y
pupunuin ko ng akasya’t sedro,
kahoy na olibo at saka ng mirto;
kahoy na sipre, alerses at olmo.
At kung magkagayon,
makikita nila at mauunawa,
na ang nagbalangkas at lumikha nito
ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

ALELUYA
Isaias 45, 8

Aleluya! Aleluya!
Pumatak na waring ulan
nawa’y umusbong din naman
ang Manunubos ng tanan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 11-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at Kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:54 am

PAGNINILAY: Isa sa mga pinakilalang larawan ngayong Adbiyento ay si San Juan Bautista. Sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na ang kanyang pinsan na si San Juan Bautista ay higit pa sa mga tao, kahit ang mga kababaihan. Sapagkat makikita natin sa misyon ni Juan ang pagpaparito ni Elias sa kanyang kaanyuan upang anyayahan ang madla na at magbago at magbalik-loob bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon.

Ipinahayag din ni Propetang Isaias sa Unang Pagbasa ang plano ng Diyos na iligtas tayo mula sa kapahamakan at pati na rin sa pagkakasala. Siya mismo ang magpupuno at magpapasagana ng ating buhay katulad ng pagpupuno ng tubig ang mga lambak.

Kaya nga ngayong Panahon ng Adbiyento, ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng Pagdating ng Panginoon lalung-lalo ngayong Kapaskuhan. Nawa’y dinggin natin ang mensahe ni San Juan Bautista na magsisi at mamuhay nang matapat at mabuti ayon sa mga pamantayan ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 9, 2021 at 9:16 am

San Juan Bautista, pinsan ni Hesus na nagpapaala sa atin na ihanda natin ang ating mga sarili, linisin ang daraanan ni Hesus. Tuwirin ang liko likong daan, patagin ang baku bakong landas.

Panahon ang Adviento, samantalahin natin ito, pakinggan natin si San Juan Bautista. Magsisi na tayo sa mga gawang mali, ihingi ng kapatawaran kay Hesus ang pagiging makasalanan. At sikapin ng matalikuran ang kamunduhan at paggawa ng hindi kaaya aya sa Diyos.

At ang gantimpala ay nasusulat sa Unang Pagbasa, pagiginhawahin ng Panginoon ang iyong buhay, Disyerto na magmimistulang batis, at hindi ka na matatakot anuman ang ibigay ng mundo.

Reply

Jess C. Gregorio December 13, 2023 at 8:03 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Sinimulan ni San Juan Bautista ang kakaibang pagpapahayag ng Kaharian ng Langit. Ang tahasang pagtutuwid ng daan para sa Manunubos. Kaya siya ang pinakadakila sa lahat ng propeta. Siya lang ang nakakita kay Hesus. Nakapag bautismo sa Panginoon. At naging daan para i-cement ang pananampalataya ni Maria nuong lumundag siya sa sinapupunan ng kanyang inang Elizabeth. Naging daan siya upang magkaroon ng mga unang alagad at taga-sunod si Hesus. Ang kuwento ng pagpapahayag ay tuluyan nang nagbago. Ito ay nagsimula ng tayo ay naging Templo ng Banal na Espiritu. Kaya winika ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya.” Ang pagkakaiba ng mga propeta nuon at ngayon? Mismo ang Espiritu na ng Diyos, ang Kaharian ng Langit sa ating sarili dala ng pagsasalba ng Anak ng Diyos, ang siya nang nagpapahayag sa bawa’t nananampalataya. Lahat ng pinaghaharian ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay propetang mas higit pa kay San Juan Bautista! Kaya nasabi ni San Juan, “He must increase, but I must decrease.” Lahat tayo ay ang “He must increase” na sinasabi niya. Lahat ng binayayaan ng pagtutubos at pagliligtas ni Hesukristo. Pilit na inaagaw ng demonyo ang katotohanang ito. Sila ang mga mararahas. Kaya mayroong pagdududa. Mayroong hindi nakikinig. Mayroong gumugulo sa pagsasabuhay at pagpapaganap ng kalakasang ibinaba ng Kaharian ng Langit sa puso mismo ng bawat isa sa atin na naniniwala kay Hesuskristo. Ang ingay ng sari-saring pagdududa ay nakakabingi. Naririnig pa ba natin ang kapangyarihang nasa atin? O nanghina na tayong tuluyan? Ikaw, ako, tayo, bagama’t pinakaaba sa pinaghaharian ng diyos ay dakila sa lahat ng propeta, mas dakila pa kaysa kay San Juan Bautista! Tayo ang ginagamit ng Banal na Espiritu na daluyan ng Mabuting Balita para ipahayag ang katotohan, gumawa ng mabuti, at magmahal ng walang pamantayan. Nasa atin ang kapangyarihan ni Hesus. Gamitin natin.

Reply

Malou Castaneda December 14, 2023 at 7:26 am

PAGNINILAY
Ano ang kinakailangan upang maging mahusay? Ang tularan ang ating Panginoon. Sino ang pinakamaliit” sa atin? Sino ang pinakamaliit sa ating mundo, bayan, lungsod o pamilya? Talaga bang nakikita natin ang mga taong ito o bahagi lang sila ng karanasan ng ating buhay? Karaniwan, mas komportable para sa atin na ” makita” lamang ang gusto nating makita. Maaaring natural para sa atin na subukan at hadlangan kung ano ang masakit, hindi komportable o
mahirap. Nakikita ni Hesus ang nawawala at ang “pinakamababa.” Hindi lamang Niya nakikita ang mga taong ito, Siya ay matulungin at para sa kanila. Ibinibigay Niya sa kanila ang Kanyang buong atensyon at pangangalaga. Nais ni Hesus na magkaroon tayo ng mga mata at puso na nakakakita sa maliliit, “ang pinakamaliit” sa ating mundo. Nawa’y hanapin natin sila. Nawa’y maging matulungin tayo sa kanila. Nawa’y magsikap tayong abutin at tulungan sila sa anumang paraan. Nawa’y manalangin tayo na magkaroon ng mga mata na tunay na makakita at makakaasikaso sa mga mahihirap, maliliit at pinakamaliit. Nawa’y tularan natin ang ating Panginoon.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming ipahayag ang Ebanghelyo sa mga salita at gawa anuman ang maging halaga. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: