Biyernes, Disyembre 15, 2023

December 15, 2023

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Second Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 48, 17-19

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ganito ang sabi ng Banal ng Israel,
ng Panginoon mong sa iyo’y tumubos:
“Ako ang Panginoong iyong Diyos.
Tuturuan kita para ka umunlad,
papatnubayan kita saan ka man pumunta.
Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko,
pagpapala sana’y dadaloy sa iyo,
parang ilog na di natutuyo ang agos.
Tagumpay mo sana ay sunud-sunod,
parang dating ng alon sa dalampasigan.
Ang lahi mo sana’y
magiging sindami ng buhangin sa dagat,
at tinitiyak kong
hindi sila mapapahamak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubuhay sa gabi at araw.

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitityak na magtatagumpay.

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Ang sumusunod sa Poon
ay sa liwanag hahantong.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y darating
siya’y ating salubungin
s’ya’y kapayapaan natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 16-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, ‘Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw! Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis!’ Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, ‘Inaalihan siya ng demonyo!’ Naparito rin ang Anak ng Tao, na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, ‘Masdan ninyo ang taong ito! Matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan!’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:55 am

PAGNINILAY: Ang Panahon ng Adbiyento ay panahon ng paghahanda sa darating na Mesiyas, na hatid niyang mensahe ay pag-asa, na tayo nawa ay makinig sa mensaheng ito bilang pagtalima sa dakilang kalooban ng Diyos Ama.

Sa ating Unang Pagbasa (Isaias 48:17-19), ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na siya ay nagtuturo para sa ikakabuti ng kanyang bayang Israel, at gumagabay kung saan dapat sila pumaroon. At kung sila ay makikinig sa kanyang mga utos, sasagana ang kanilang buhay katulad ng agos ng ilog, at ang kanilang pagliligtas ay katulad ng lawak ng dagat. At sa huli ay pagpapalain niya ang kanilang mga liping hinirang.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 11:16-19), makikita natin ang isang pahayag ng Hesus tungkol sa henerasyon ng kanyang kapanahunan. Ito’y katulad daw ng mga batang nakikisayaw at tumutugtog ng plauta, at sinabi nila sa mga hindi sumasabay sa kanila na parang ayaw nilang makisabay sa takbo ng panahon. At idinugtong ni Hesus ang pagdating ng kanyang pinsan na si San Juan Bautista na parang ang tingin sa kanya ng mga Pariseo at eskriba na demonyo raw dahil nag-aayuno at hindi nag-iinom. Ngayon nabatid nila si Hesus nang makita nila siya’y nakikisalo at nakikikain kasama ang mga makasalanan, at siya’y itinuring na lasenggero at matakaw. Ngunit ang karunungang mula sa Panginoong Diyos ang nagpapatibay sa kanyang misyon at mga gawain.

TIla nga bang dalawang magkatunggaling sitwasyon ang ipinakilala ni Hesus sa Ebanghelyo. May mga taong nakikisaya at ang ibang ayaw ay parang tinuturing na mainip na buhay. May mga taong tumitingin sa ibang nakikisalamuha sa mga kapwang tinataguriang “walang kwenta” o “walang silbi” na ang mga ito ay nagsasayang lang daw ng oras at ng mga mapagkunan na yaman. Hindi ba minsan kapag nakikiusap tayo sa mga taong niyuyurakan o kaya tinatawag na salot at binansagang makasalanan, marami ang magkokomento ng mga masasamang hinala laban sa atin? Ito’y natural sapagkat kadalasa’y mataas ang paningin ng tao sa kanyang sariling “karangalan”. Ngunit ang pahiwatig ni Kristo na ang ating misyon ng awa at malasakit ay matuwid ayon sa karunungan ng Diyos. Kung tayo’y sisiraan ng mga matalas na nagmamasdan sa atin dahil lang sa pagtulong natin sa mga nangangailangan ng pisikal at espirituwal na tulong, laging alalahanin natin na ang Diyos ang makakasabi mula sa ating mga konsensiya kung ang mga desisyon natin ay tama o mali.

Mahal niya tayong lahat, kaya ang ninanais niya na gumawa tayo ng matuwid at mabuting bagay sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag tayong mawalan ng gana kung sasabihin ng iba na parang tayo’y nag-aaksaya ng oras sa paggawa ng kabutihan sa mga nangangailangan. Patuloy tayo sa pagtupad ng misyong itinkada sa atin ng Panginoon para sa pagpaparangal ng Mabuting Balita tungkol sa kanyang paghahari. At ngayong Adbiyento, nawa tayo’y palaging matapat sa Diyos at sa kanyang mga utos para isabuhay natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay sa ating pagmamahal sa kanya at sa kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 10, 2021 at 9:42 am

Napakaganda ng Unang pagbasa, madaling intindihin ninumam, Basic! kung tawagin. Pauunlarin ng Diyos ng buhay mo pati ng iyong mga mahal sa buhay kung susunod ka lamang sa mga kautusan, ganun kasimple. Give and take. Kahit anung paninikluhod mo at pagdarasa araw araw kung hindi mo nman masunod ang mga kautusan o ang kalooban ng Diyos ay hindi mangyayari. Pero kung magsisisi ka at hihingi ng kapatawaran at tatalikuran na ang kasamaan at magiging hayahay na ang iyong buhay dito sa lupa, wala ng pagkagutom, pagkauhaw, kalungkutan, pangamba at takot sapagkat ang Diyos na ang bahala sa iyong pangngailangan, sya na mismo ang gagawa ng paraan. Basic.

Sa ating ebanghelyo ngayon ay sinasabing hindi mo kayang i-please ang tao, may ibabato sayo at may masasabi sila. Pero ituloy mo lamang tamang gawain mo alinsunod sa kalooban ng Diyos at gabay ng mga Mabuting Balita. Sinabi din sa mga nakaraang ebanghelyo na ikaw ay kukutyain at pagtatawanan ng dahil kay Hesus. Ituloy mo lang, basta ang mahalaga ay wag tayong maging mapg imbabaw, wag pakitang tao at wag ipokrito. Sapagkat kapag ganun ang ating gawi ay tinanggap mo na ang iyong gantimpala dito sa lupa. Kung tayo naman gumagawa ng kabutihan ay wag ng ipagsigawan at wag nating sabihin maging sa matalik mong kaibigan, nang sa gayon ay ang Diyos sa langit ang magbibigay sayo ng gantimpala. Amen

Reply

Jess C. Gregorio December 14, 2023 at 4:24 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Kung ang mundo ay langit, walang malilito. Walang mang gugulo. Naaayon lahat sa Panginoon. Purong pag ibig. Isang puso at damdamin tulad ng sa Anak at Ama. Isa. Nagkakaisa. Walang sakit at hinanakit. Pawang kaligayahan sa piling ng mga anghel at santong nagbibigay papuri. Ngunit ang mundo ay may kalabang espiritwal na naghahasik ng kasinungalingan. Naiingit sa kabutihan. Pilit na winawasak ang anumang katangian ng langit na kanilang namamataan. Ang Templo ng Panginoon sa puso ninuman na kung sakaling muling nadungisan sa paulit-ulit na kasalanan ay matatag at nailigtas na ni Hesus ng pangmatagalan. Ang hiling na kapatawaran, pag tanggap at paglapit sa kanya ay sapat nang maibalik ang kanyang kaharian. Ito ang ang ibig sabihin ng “The Kingdom of Heaven is at hand.” Nasa atin na. Kung patuloy tayong nananampalataya, nanalig, umaasa kay Hesukristo, hindi na tayo magiging mga Hari ng Sablay. Makikita natin ang katotohan sa lahat ng maaring mangyari at makaka kilos tayo ng tama. Naiintindihan natin ang misteryo ng buhay. At magagawa natin ang dapat gawin dahil ang Karunungan ng Diyos ay sumasa atin. Malabo ang buhay at hindi maintindihan ng ilan. Lungkot at hinagpis ang kagigisnan. Pero ang mga nasa Panginoon ay may kakaibang pananaw na nakakakita ng malinaw at nagsasaad ng mga katotohanang masinag pa sa liwanag ng araw. Napa simple ang masalimuot. Nakakasayaw sa tugtugin. Tumatangis kung kailangan. Nakikibagay ng tama. Hindi bulag na sumusunod lamang sa karamihan. Katangian ng Diyos sa Templong Tao na kanyang kinaluluklukan. Taste and see the goodness of the Lord! – Psalm 34:8

Reply

Malou Castaneda December 15, 2023 at 2:11 pm

PAGNINILAY
Kapag hindi natin gusto ang mga nangyayari, minsan ay nagkakamali tayo ng paghuhusga sa mga tao. O ilalagay natin sa kanila ang hindi natin gusto sa ating sarili. Kung gusto natin ang isang tao, wala siyang magagawang masama. Kung hindi natin sila gusto, wala silang magagawang tama. Ang ating pagtugon sa mga sitwasyon, maging sa Diyos, ay depende sa kung paano tayo nakaayon. Hindi tayo laging bukas sa pakikinig at pagtanggap sa mga iba. Napakadali nating husgahan, iwaksi at tanggihan ang mga tao. Nawa’y humingi tayo sa Diyos ng tulong at lakas upang maunawaan ng tama ang mga sitwasyon. Mula sa kabilang panig, sinusubukan ng Diyos na iakma ang Kanyang sarili sa atin. Hindi siya humihingi ng higit sa kaya nating ibigay.

Panginoong Hesus, bigyan Mo kami ng karunungan upang maunawaan ang pananaw ng ibang tao. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: