Sabado, Disyembre 16, 2023

December 16, 2023

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Second Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Sirak 48, 1-4. 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.
Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo?
Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.
Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagsunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.
Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos,
sapagkat kami rin ay mabubuhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila!
Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

Ang lingkod mong mahal
ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami’t tanglawan.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 10-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Hesus ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?” Sumagot siya, “Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang Anak ng Tao.” At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 11, 2021 at 2:31 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pangitain ni Sirak ukol kay Propeta Elias na nababalot sa isang ipo-ipo, na dumarating na nakasakay sa isang nagliliyag na karwahe. Ang misyon ni Elias sa kanyang pagbabalik ay ang pagwakas sa galit at kaguluhan upang tipunin ang lahat patungo sa Panginoong dumarating. Kaya naman ang Ebanghelyo AHY patungo sa tunay na Propeta Elias na dumating hindi lang bilang Hukom, kundi bilang isa ring pastol. Ayon sa mga manunulat ng Bagong Tipan, ganun na rin ng mga guwardiya ng patuloy na nagbabantay at nananabik sa pagdating ng Panginoon dahil sinasagisag ni propeta Elias si San Juan Bautista. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe ng pagpapatawad at pagsisisi, inihanda ni Juan ang isang bayan para sa pagdating ng Panginoon.

Ngayong Adbiyento, tinatawag tayo na maging mga propeta ng Diyos katulad nina Elias at San Juan Bautista. Sa pagiging tunay na saksi ni Kristo sa paghahanda nang totoo ang daan para sa pagdating iyon, tayo rin nawa ay makibahagi sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, lalung-lalong malapit na tayong pumasok sa Kapaskuhan ng Pagsilang ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 11, 2021 at 7:51 am

Ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa pinsan ni Hesus na si San Juan Bautista. Na ang layon ay ihanda ang daraan ni Hesus sa kanyang pagdating.

Ang daan ay nais linisin ni San Juan ay tayo, kailangan na maging handa tayo sa pgdating nya. Paano maging handa? Lahat tayo ay makasalan sapagkat tayo ay tao lamang subalit tayo ay kakayahang mamili kung sa tama o mali ang lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Para maging handa ay kailangan na tayo ay magsisi sa ating mga gawang mali, ihingi ito ng kapatawaran sa Ama, at sikapin ng matalikuran ang kasamaan ng sa gayon ay maisakatuparan natin ang pagiging handa. Kung ito naman ay nagawa mo na at naramdaman ang tunay na kaligayahan ay tularan mo nman si San Juan na tumulong sa paghikayat ng ibang tao na maging handa din sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol ka Hesus. Amen

Reply

Allen Manabat December 10, 2022 at 2:46 pm

Ang huli sa mga Propeta sa Lumang Tipan ay si Malakias. Tinapos niya ang kanyang ministeryo mga 400 taon bago ang pagdating ni Kristo. Ipinropesiya ni Malakias na ang isang “mensahero” ay darating bago ang Mesiyas upang ihanda ang daan sa harap Niya. Sinabi pa ni Malakias na si “Elijah na Propeta” ay darating bago ang araw ng Panginoon (Tingnan sa Malakias 3:1–24).

Marami sa mga tao noong panahon ni Jesus ang hindi nakaunawa sa propesiyang ito at hindi man lang alam ito. Samakatuwid, ginamit ng mga eskriba ang propesiya na ito upang lituhin ang marami sa mga tao sa pagsasabing; dahil hindi pa dumating si “Elias,” malinaw na hindi si Jesus ang ipinangakong Mesiyas.

Nilinaw ni Jesus sa mga alagad na ang “mensahero,” na magiging bagong Elias, ay dumating na sa katauhan ni Juan Bautista. Kaya naman, sa paglilinaw nito, nilinaw din ni Jesus na ang mga eskriba ay hindi tumpak sa kanilang pagtatangka na bigyang-kahulugan ang Kasulatan at aktibong nililigaw ang mga tao dahil sa kanilang mga pagkakamali.

One thing this tells us is that we must approach the word of God with humility. The pride of the scribes led them to believe that they had some sort of extraordinary wisdom that they did not. Thus, they acted as poor spiritual teachers of the people of God.
Ang pagpapakumbaba sa harap ng Salita ng Diyos ay mahalaga kung nais nating maunawaan hindi lamang ang mga propesiya sa Lumang Tipan kundi pati na rin ang mismong mga salita ni Jesus Mismo. Kung walang pagpapakumbaba sa harap ng Salita ng Diyos, lahat tayo ay madaling ma-misinterpret ang maganda at banal na mga salita na binigkas ng ating Panginoon.

Lahat ng nasa Kasulatan ay malalim ang kahuluhan at totoo. At sa pamamagitan ng banal na Salita ng Diyos na ito ay nakikilala natin ang Diyos Mismo. Ngunit kung hahayaan nating pumasok ang pagmamataas, baka masumpungan natin ang ating sarili na tinutularan ang mga eskriba at hindi nauunawaan ang Salita ng Diyos. Ang resulta ay isang baluktot na imahe ng Diyos na magiging hadlang sa ating personal na pakikipagtagpo sa ating mapagmahal na Panginoon. Ngunit kung palagi tayong mananatiling mapagpakumbaba sa lahat ng inihayag sa atin ng Diyos, mas madali tayong magiging bukas sa pinakamalalim at pinakamagandang katotohanang gustong sabihin ng Diyos sa ating mga puso.

Reflect, today, upon any way that you have found yourself confused by the Word of God. Try to humbly open your heart more fully to that which our Lord wants to speak to you. Listen with an open mind and heart and allow the pure gift of faith to become your guide so that you will be led to those deepest truths of our faith.
Aking mahiwaga at magandang Panginoon, inihayag Mo sa amin ang pinakamalalim at pinakamalalim na misteryo ng buhay sa pamamagitan ng Iyong nakasulat na Salita. Nawa’y lagi kong lapitan ang Iyong Salita nang may kababaang-loob at pagiging bukas upang mas makilala Ko Kayo nang lubusan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Jess C. Gregorio December 15, 2023 at 5:32 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Nakaranas ka na ba ng pangungutya at inis ng mga tao sa paligid kung ikaw ay nagpapahayag ng Kaharian ng Diyos? Di baga na mas gusto pa nila ang kuwentuhang walang kabuluhan, batiang sadya namang kasiya-siya, at mga papuri sa mga nagawang kahanga-hanga. Mas higit pa duon ay ang pag usapan ang buhay ng iba na nagbibigay kiliti sa ating mga tenga? At kung tungkol na sa Panginoon ay makakarinig ka ng ganito, “Ang dami mo namang sinasabi, puwede bawasan mo na lang kasi natatakpan ang ibang mensaheng mahalaga.” O kaya ay makaka tanggap ka ng sarcastic comments na, “Hala, para tayong nasa misa, may sermon na naman na dala!” Bakit ayaw ng mga tao pag usapan ang mas mahalang paksa ng kaligtasan? Bakit inuusig ang mga may dala ng Mabuting Balita, magmula sa mga propeta nuong una, hanggang sa Anak ng Tao, at magpa hanggang ngayon na panahong pinagpala? Hindi nyo ba napag iisipan bakit para tayong nagagalit o naiinis sa mga taong ginagamit ng Diyos para ilabas ang ating totoong kaanyuan? Bakit tayo napipikon kung uungkitin ang mga maling ugaling ating nakasanayan? Mga gawi ng kamunduhan na ating ginaya at sinang-ayunan? Kung ang lahat ng nararamdamang maganda ay tama at nararapat, paano pa natin makikita ang kasalanan. Ang Kaharian ng Diyos ay ang pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos. Hindi ang saya at kaligayahang nadadama dahil lahat ay magkakasama. Duon nagsisimula ang pagka inis sa mga mensaherong may dala ng Mabuting Balita. Ayaw ng karamihan ang masabihan ng, “banal na aso, santong kabayo, natatawa ako hi hi hi!” Ganun nga ang maaaring mangyari kung ang mundo ang magiging basihan ng ating pinaniniwalaan. Nawawalan tayo ng kapangyarihan na tawagin ang isang kasalanan na kasalanan. Anong gagawin? Patahimikin ang mga propeta. Pugutan ang mga San Juan Bautista. Ipako sa krus ang mga Kristo! Everybody happy! Sana ganuon, pero hinde eh.

Reply

Malou Castaneda December 15, 2023 at 10:12 pm

PAGNINILAY:
Bawat isa sa atin ay tinawag na maging tagapagbalita ng pagsisisi at pagkakasundo. Nakikita natin sa banal na kasulatan ang mga tao na ginabayan ng Banal na Espiritu upang hamunin ang iba na baguhin ang kaayusan ng lipunan at hanapin ang isang buhay ng katarungan, pagmamahal at habag. Tayo rin ay binibigyan ng kapangyarihang impluwensyahan ang iba na mamuhay ayon sa utos ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Ang ilan sa mga paraan na makapagpapatotoo tayo kay Hesus ay: pagdalaw sa mga maysakit, pagdadamit, pagpapakain at pagpapakanlong sa mga nangangailangan, paglilibing ng mga patay at pagdalaw sa mga nakakulong. Sa ating pamilya, magpakita ng halimbawa ng paghingi ng tawad sa ating mga pagkakamali at pagsasabi ng, “Ikinalulungkot ko.” Maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga ang mga ito, ngunit sila ang kislap bilang patuloy na liwanag sa ating mundo at nagdaragdag sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Maaari rin tayong magdulot ng pagbabago sa pamamagitan ng walang takot na pagsasalita laban sa kawalan ng katarungan, diskriminasyon at katiwalian. Bahagi lahat ito ng paghahanda para sa darating na araw ng ating Panginoong Hesus, maging ito ay ngayon, bukas, o mga taon mula ngayon.

Panginoon Hesus, tulungan Mo kaming makita ang maraming bagay na humahadlang sa amin patungo sa Iyo at talikuran ang mga ito ng buong puso. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: