Martes, Disyembre 12, 2023

December 12, 2023

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

Zacarias 2, 14-17
o kaya Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Lucas 1, 26-38
o kaya Lucas 1, 39-47


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Philippines (White)

UNANG PAGBASA
Zecarias 2, 14-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.

Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at smapung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Anak, sumasainyo ang pagpapala ng Diyos na Kataas-taasan.
Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa.
Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao
habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos.

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Lucas 1, 39-47

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 4, 2020 at 9:51 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ang isa sa mga kilalang aparisyong ukol sa Mahal na Birheng Maria, at iyan ay ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Makikita po natin sa kwentong ito kung paanong nagpakilala ang ating Inang Maria sa isang Indiyanong Aztec na si San Juan Diego Cuauhtlatoatzin sa Burol ng Tepeyac sa Mexico kahit sa oras na inuusig ng mga Kastila ang tribo ng lalaking ito. Maganda ang naging pahayag ni Maria kay Juan Diego na sinabi niya sa kanya, “Hindi ba ako ito na iyong Ina?”

Makikita natin dito ang pagtalima at pagmamahal ni Juan Diego sa Birhen, at gagawin niya ang iniuutos nito. Kaya nang sinabi niya sa Obispo ng Saragosa na magtayo ng isang kapilya sa mismong pinangyarihan ang aparisyon, hindi agad naniwala ang Obispo. Ngunit nangako si Maria na tutulungan niya si Juan Diego, kaya’t ang kanyang imahen sa tilma ng lalaki ay siyang nagpapatunay na nagpakita ang Mahal na Ina sa Burol ng Tepayac. Kaya pinasya ng Obispo na itayo ang kapilyang sinasabi ni Juan Diego, at makalipas ang halos 470 na taon, naging basilika mismo ang lugar na iyon at dinadayo ito ng maraming manlalakbay at deboto.

Makikita natin sa kwento ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ang kahalagahan ng pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama. Kaya pala ang imahen nito ay buntis si Maria sapagkat ipinapakita dito ang pagtalima ng Mahal na Ina sa dakilang kalooban na maging Ina ni Hesus na ating Tagapagligtas. Kaya nga ang titulong ito ay itinuturing din bilang Patrona ng mga ‘Di-ipinapanganak dahil sa kahalagahan ng buhay na galing mismo sa Diyos.

Kung ginagalang at nirerespeto natin ang buhay, nawa’y tularan natin ang Mahal na Birheng Maria na kilalanin ang Panginoon sa ating buhay at sumunod sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Alfred B. Sugayan December 12, 2022 at 5:44 am

Ating purihin at sambahin ang Panginoong Diyos Hesus. Siya ay dapat na purihin at sambahin dahil sa Kanyang kabutihan at kadakilaan, amen.

Reply

Mel Mendoza December 10, 2023 at 11:37 pm

Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay kaparehas sa pagbasa ng Mabuting Balita sa Kapistahan ng Kalinis-linisan Paglilihi kay Birheng Maria. At sa araw ding ito ay ginugunita ng ating simbahan ang Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Sa dalawang kapistahan makikita na patungkol ito sa mga sanggol na hindi pa isinisilang. Ang una ay ang Imaculada Concepcion at ang pangalawa ay ang aparisyon ng Mahal na Birhen ng Guadalupe sa imaheng buntis. Masasabi din na kapwa nagsisimbolo ng walang hindi nakapangyayari sa kalooban ng Diyos.

Sa kwento sa Aklat ng Genesis napakinggan natin na pumasok ang kasalanan sa mundo dahilan sa isang babae sa katauhan ni Eva, at sa Ebanghelyo naman ni San Lucas ay isinilang ng isang birhen sa katauhan ni Santa Maria ang Mesiyas upang tubusin ang tao sa kasalanan. Kung ang kasalanan ay pumasok sa mundo dala ng paglabag nina Adan at Eva, sa isang pakikinig, pakikiniig, at pagtalima naman ni Birheng Maria nagkaroon ng kaligtasan ang sangkinapal.

Magandang pagnilayan habang tinatahak natin ang Ikalawang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ang salitang pagtalima. Ang pagtalimang may isang paninindigan sa napakinggang Salita ng Diyos. Ibig sabihin hindi lang basta nakinig kundi inunawa at isinapuso ang napakinggan at pinanindigan ito. Ganun din sa mga buhay natin ang mahalaga sa lahat na meron tayong paninindigan. Malaki kasi ang pagkakaiba sa nakinig lamang sa pinanindigan ang napakinggan. Magiging walang saysay ang narinig kung hindi naman naging committed. Ang pagsasabuhay ng salita na ating napakinggan sa mga aral sa Banal na kasulatan ay ang ninanais sa atin ng Dyos.

Gawin nating huwaran ang Birheng Maria, na sa kabila ng lahat ng katanungan niya sa simula kay Arkanghel Gabriel na paano mangyayari sa kanya ang kagustuhan na Diyos ay hindi siya nagdudang tumalima sa ibinalita sa kanya ng anghel nandoon na agad ang pagtalima sa kanyang napakinggan at nanindigan na maganap sa kanya ang kalooban ng Diyos. Nakiisa ang Mahal na Ina at tinindigan niya ang ninanais ng Diyos. Ipanalangin natin na lagi tayo magkaroon ng tiwala sa Diyos sa mga ninanais Niyang ipaganap sa atin na maging daluyan ng mga pagpapala at biyaya ng Diyos para sa iba.

Pag-asa ang tema sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento nawa’y magsilbi tayong pag-asa sa ating kapwa na harapin ang paghihintay ng may kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Sabay sabay natin lakbayin ang buong panahon ng paghihintay na may paghahandang espirituwal hanggang sa araw ng Pasko ng Pagsilang ng ating Manunubos at Panginoong Hesukristo.

Reply

Jess C. Gregorio December 11, 2023 at 7:31 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

“Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Katulad ng ating Inang Maria, ang bawa’t isa sa atin ay kalugod-lugod sa Diyos sa bisa ng kanyang pagtutubos sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandaling hindi tayo natutuwa at ang pag sunod sa sinasabi ng Diyos ay napakahirap gawin. Kahit na sumasa atin na ang Panginoon ay tila bagang natatakot tayong magbigay ng ating “Fiat” katulad ng ginawa ni Maria. Bakit? Kasi hindi pa talaga natin natututuhan ang magtiwala ng husto sa mga nais ng Diyos para sa atin na katulad ng kay Maria. Mensaherong anghel lang ang kailangan ni Maria at ibinigay na niya ng buo ang buhay niya sa Panginoon. Kahit wala pa ang pagluklob ng Banal na Espiritu sa kanya. Samantalang tayo, na ginawang Templo ng Banal na Espiritu ni Hesus, ay mayroon pang pagdududa. Kaya itinalaga ni Hesus si Maria na Ina ng Sangkatauhan dahil marami pa tayong dapat malaman sa isang nilalang na katulad natin. Kung nagawa ni Maria, magagawa rin natin. Ang ating modelo para maging katulad ni Hesukristo ay walang iba kundi ang ating Ina sa Langit.

Reply

Malou Castaneda December 12, 2023 at 2:51 pm

PAGNINILAY
Madalas nating unang nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng iba. Nararanasan natin ang habag ng Diyos kapag may ibang tao na lumalapit sa atin kapag tayo ay nasasaktan o nangangailangan ng tulong. Ginagamit ng Panginoong Hesus ang pagpapatawad na ibinigay sa atin ng isang indibiduwal na nasaktan natin upang ituro sa atin kung gaano mapagpatawad ang Diyos. Nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos kapag mahal tayo ng iba, hindi dahil sa nagawa natin o kung sino tayo, kundi dahil alam nilang mahal tayo ng Diyos ng walang pasubali at samakatuwid ay karapat-dapat sa walang kundisyong pagmamahal. Ang plano ng Diyos ay para sa atin na maging huwaran ng mga banal na katangian kapag nakikipag-ugnayan tayo sa mga taong inilagay ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Nagiging pinagmumulan tayo ng paghipo ng Diyos sa kanilang buhay kapag sinabi nating “Oo” o “Mangyari nawa sa akin.”

Ngayon ay pinararangalan natin ang ating Mahal na Ina bilang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Nawa’y patuloy tayong tumugon ng may pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos at nawa’y akayin tayo nito sa pag-abot sa iba sa mapagmahal na paglilingkod upang maranasan nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay.

Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin na maging bukas ang aming puso sa plano ng Diyos sa aming buhay. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: