Lunes, Disyembre 11, 2023

December 11, 2023

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

o kaya Paggunita kay San Damaso I, Papa

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Second Week of Advent (Violet)

or Optional Memorial of St. Damasus I, Pope (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 35, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang ulilang lupaing malaon nang tigang
ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
ito’y muling gaganda tulad ng mga
Bundok ng Libano
at mamumunga nang sagana, tulad ng Carmelo at Saron,
mamamasdan ng lahat ang kaningningan
at kapangyarihan ng Panginoon.
Inyong palakasin ang mahinang kamay,
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay,
ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
“Huwag kang matakot,
laksan mo ang iyong loob,
darating na ang Panginoong Diyos,
at ililigtas ka sa mga kaaway.”
Ang mga bulag ay makakikita,
at makaririnig ang mga bingi;
katulad ng usa, ang pilay lulundag,
aawit sa galak ang mga pipi.
Mula sa gubat ay bubukal ang tubig
at ang mga batis dadaloy sa ilang;
ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa,
sa tigang na lupa ay babalong ang tubig.
Ang dating tirahan ng mga asong-gubat,
ay tutubuan ng tambo at talahib.
Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan,
na tatawaging Landas ng Kabanalan.
Ang mga makasalanan at mga hangal,
sa landas na ito ay di makararaan.
Walang leon o mabangis na hayop
na makalalapit doon;
ito’y para lamang sa mga tinubos.
Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem,
masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian sila ng kaligayahan.
Lungkot at dalamhati ay mapapalitan
ng tuwa at galak magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Ang Poong D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y darating
tayo’y kanyang hahanguin
sa pagiging bihag natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 17-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan nang nagtuturo si Hesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea, at sa Jerusalem. At sumasakanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga maysakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Hesus ang maysakit, subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya’t umakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Hesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Sa loob-loob ng mga eskriba’t Pariseo: “Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba’t Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinagot niya sila, “Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali: ang sabihin sa paralitiko ‘Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan’ o ang sabihing ‘Tumindig ka at lumakad’? Patutunayan ko sa inyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan.” At sinabi niya sa paralitiko, “Iniuutos ko: tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka!” Pagdaka’y tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. “Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay!” wika nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:49 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang magandang pagpapahayag ni Isaias tungkol sa kasaganaan ng mundo dahil sa kabutihang dulot ng pagdating ni Hesus bilang ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Napakaganda ang larawan ng kasaganaan sa kalikasan dahil sa darating ang pag-asang dala ni Kristo para sa lahat. Ito ay naglalarawan sa kabutihan ng Panginoon na ipapakita niya ang kanyang awa at pagmamahal sa isa’t isa.

Kaya ang Ebanghelyo ay ang kwento ng pagpapagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Siya ay binuhat ng 4 na magkakaibigan at nagbutas sa bubong ng bahay upang mababa ang kanilang kaibigang nakahandusay sa higaan. At dito’y sinabi ni Hesus sa lalaki na pinatawad na ang mga kasalanang ito. Subalit siya’y pinag-usapan ng mga pariseo at eskriba na nilalapastangan nito ang Diyos. At nabatid nga ni Hesus ang kanilang mga kaisipan at ipinakita ang kanyang kapangyarihan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At inutos ni Hesus ang paralitiko na tumindig, pulutin ang higaan, at lumakad, at ganyan nga ang nangyari. Kaya namangha ang mga tao sa isang dakilang kababalaghang kanilang nasaksihan.

Makikita natin dito na ang Diyos ay patuloy na magiging mabuti, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At ito rin ay ang hamon sa ating lalung-lalo na ngayong Panahon ng Adbiyento ang pagiging mga masaganang ani na ang bunga ay ang kabutihan, pagmamahal, at marami pang ibang pagpapahalaga. Tularan natin ang 4 na magpakaibigan na nawa’y idala natin ang ibang tao patungo sa Panginoong Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 6, 2021 at 9:45 am

Ang Unang Pagbasa ay punonh puno ng magagandang bagay na mangyayari, kaunlaran, kapayapann at tunay na kaligayan. Ngunit ito aya para sa mga taong nagsisi na at hindi na muling bumalik sa maling gawain. Kaya’t kapatid habang may panahon ka pa ay umpisahang magsisi at humingi ng kapatawaran at talikuran na ang dating buhay na liko liko at baku bako.

Ang ating ebanghelyo ngayon ay pagpapagaling na nman ni Hesus ng taong maysakit ng dahil sa kanilang pananalig. Kapatid, kapag tayo ay nanalangin at meron pa din tayong pangamba at alinlangan ay hindi lubos ang ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan na kapag tayo ay hihiling o dadalangin sa Diyos nararapat na ibigay na natin sa kanya ang buong tiwala, manalig tayo na si Hesus ang makapangyarihan sa lahat at walang bagay na hindi sya magagawa, walang imposible sa Kanya. At habang tayo’y naghihintay sa pagdinig ng ating mga kahilingan ay sundin naman natin ang kalooban nya.

Ikalawang linggo ng Adviento, ipagpatuloy lamang natin ang paghahanda sa pamamagitan ng paglilinis ng ating mga sarili. Masarap ang gumawa ng kabutihan, may prace of mind ka, makakatulog ng mahimbing at maligaya ang pamumuhay na may relasyon sa Diyos.

Reply

Rosalinda m jubilado December 5, 2022 at 11:29 am

Tunay ngang ang siya lamang may malalim na relasyon sa ating Holy Trinity, may buhay na lumalakad sa kabanalan ay siyang makararanas ng kapayapaan- kapayapaang anumang pagsubok sa.buhay na ating sinusuong ay naandon ang mahigpit, malalim na ugnayan sa ating Diyos na siyang kumikilos sa atin. At ang mga binanggit sa ating pagbasa ayon kay Isaias ang siyang mararanasan ng tunay na sumusunod o tagasunod ng ating Diyos. Alam nating the closer and the deeper our relationship to God is the bigger the tests ang ating mararanasan kung kayat napakahalaga ang regalo/grasya sa atin ng Panginoon ang KAPAYAPAAN.AndJOY. na siyang binabanggit ni Propeta Isaias.

Sa ating Ebangelyo ay ipinapakita sa atin na ang ating mga karamdaman, mga mabibigat na suliranin na ating pinagdadaanan ay bunga ng ating mga pagsuway sa kalooban ng ating Diyos kung kayat sabi ng Panginoon sa paralitiko ay pinatatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. pansinin natin sa Ebangelyo ngayon -na ang ating malalim na pananampalataya ay tiyak makakatanggap tayo ng kagalingan physical at spiritual. Our unwavering faith is the KEY na mapasaatin ang salvation and healing.sa lahat ng aspeto ng ating buhay. To God be all the Glory for giving us the gift of the Holy Spirit.

Reply

Jess C. Gregorio December 10, 2023 at 10:02 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Halintulad sa kamatayan bilang parusa sa unang pagsuway, ang kasalanan ay karaniwang sanhi ng mga kasakitan sa pangangatawan o isipan. Ang pagwawalang bahala sa mga Salita ng Diyos ay naglalayo sa atin sa ating tunay na kaanyuan dahilan sa natural na sagot ni Hesus sa mga nangangailangan ng kagalingan, “Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Ang ibang kasakitan ay hinayaan ng Langit upang mabatid ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa oras ng pagpapagaling. Pansinin na ito ay malimit sa mga lugar na higit ang walang pananalig, mahinang paniniwala, at may halong pagdududa. Sa mga pagkakataong ito sasabihin ni Hesus, “Iniuutos ko: tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka!” Ang mga Salita ng Diyos sa araw na ito ay nagpapahiwatig ng karaniwang sitwasyon ng pananampalataya ng bayan kung saan ang tao ay tahasang sumasang ayon sa galaw ng Diyos o di kaya ay tinatalo ng kawalan ng pananalig at walang pagtitiwala na kung saan nagtuturo si Hesus, kung saan naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea, at sa Jerusalem.

Reply

Malou Castaneda December 11, 2023 at 4:43 pm

PAGNINILAY
Ang paralitiko ay hindi pinabayaan ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa tapat na pagmamahal ng mga kaibigan sa paralitiko at sa kanilang pananampalataya kay Hesus, hindi sila basta-basta sumuko, hindi sila pinanghinaan ng loob sa paglapit ng paralitiko kay Hesus. Kahit anong sakripisyo o balakid ay kanilang kinaya. Kapag totoong nagmamahalan tayo at kapag malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, kahit ano pa ang unos, kakayanin natin ito at malalampasan natin. Huwag tayong maging mapagmataas o mayabang. Maaaring dumating ang panahon sa ating buhay na tayo ay magiging mahina, mahirap, o may sakit. Kakailanganin natin ang tulong ng ating mga kapitbahay, kaibigan o mahal sa buhay. Pagnilayan natin iyong mga tao, kamag-anak, kaibigan na hindi tayo iniwan sa mga kabiguan natin sa buhay. Sila ang tumulong at umaangat sa atin sa mga panahong tayo ay mahina at nangangailangan. Ipagdasal at pasalamatan natin sila sa sa kapaskuhan na ito.

Panginoong Hesus, pagalingin mo kami sa anumang bagay na humahadlang sa aming pagsulong bilang Kristiyano. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: