Linggo, Disyembre 10, 2023

December 10, 2023

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 40, 1-5. 9-11
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

2 Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 1-5. 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila.”
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na sila sa pagka-alipin;
pagkat nagbayad na sila nang ibayo
sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigaw:
“Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.
Tambakan ang mga lambak,
patagin ang mga burol at bundok
at pantayin ang mga baku-bakong daan.
Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon
at makikita ng lahat.
Siya mismo ang nagsabi nito.”
At ikaw, O Jerusalem,
mabuting balita ay iyong ihayag.
Ikaw, Sion,
umakyat ka sa tuktok ng bundok.
Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyos!”
Dumarating ang Panginoong Makapangyarihan
taglay ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niya ay kakalingain,
sa sariling bisig.
yaong mga tupa’y kanyang titipunin;
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
2 Pedro 3, 8-14

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro

Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal: sa Panginoon, ang isang araw ay sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik-loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo’y mapahamak.

Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng Araw na iyon – araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.

Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo’y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 1-8

Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Ito ang Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na Anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias:

“‘Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo,
ihahanda niya ang iyong daraanan.’
Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang:
‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon,
tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!’”

At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos.” Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila’y bininyagan niya sa Ilog Jordan.

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai’y balang at pulut-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, “Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin: ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 30, 2020 at 1:04 pm

Pagninilay: Tuwing Ikalawang Linggo ng Adbiyento, ang pinakasentrong tauhan ay si San Juan Bautista, ang anak nina Sta. Isabel & San Zacarias, at ang pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa ating Ebanghelyo ngayon, sinisimulan ni San Marcos ang kanyang panunulat sa pangangaral ni San Juan Bautista bilang simula ng Mabuting Balita ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin na matapos ang habang-panahon na paghihintay ng tao para sa kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas, may isang tinig na mula sa ilang na nagsisigaw na pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ganun din ang pagdidiretso ng mga makipot na daan. At sinasabi rito na si Juan ay nagbibinyag sa Ilog Jordan bilang tanda ng pagtalikod ng mga tao laban sa kasalanan at pamumuhay nang ayon sa pamantayan ng Ama nating Diyos.

Si San Juan Bautista ay hinula na ni Propeta Isaias sa Unang Pagbasa, at natupad itong propesiyang ito sa misyon at pangangaral bilang Tagapaguna para sa darating na Kristong Mesiyas. Ayon kay Isaias, ang papel ni Juan ay katuparan ng pangako ng Diyos na magbigay ng aliw at ginhawa sa bayang nalugmok sa kasalanan. Sa kabila ng pagsusuway at pagmamatigas ng taongbayan ng Israel laban sa Maykapal, siya pa rin ang gagawa ng mabuting hakbang para sa kaligtasan ng sangkatauhan at panunumbalik na kalooban patungo sa Diyos na lumikha at tumagi sa kanila.

Mga kapatid, ang Adbiyento ay isang panahon upang dinggin natin ang tinig ng Tagapaguna ng Panginoon na nagpapahayag ng pagsisisi, pagbabalik-loob, at patuloy na paggawa ng kabutihan bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa kanyang muling pagpaparito sa katapusan ng panahon, at higit sa lahat, ang kanyang araw-araw na pamamalagi sa piling ng tao at sa iba’t ibang tanda ng panahon. Tularan din natin si San Juan Bautista sa pagpapakumbaba na si Hesukristo ay higit sa ating buhay, na tayo nawa ay maging mga alagad ni Kristo at isabuhay ang kanyang Mabuting Balita sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Christopher Baradi December 6, 2020 at 7:58 am

Pagbabahagi ni Rev. Father Rodel Ponce ng San-Isidro SanRoque Parich Church ng Meycauayan
Ikalawang kandila ang kandila ng kapayapaan (Pag- asa ang unang kandila)
• Kapayapaan na pangkalooban ang binibigyang diin ngayon.
• Mag intay ang nakaraan na topic, ngayon ay paano maging handa
• Paghahanda natin ay may external at internal preparation
? External – visibly sa ating mga mata
? Internal – pangsarili, panloob na paghahanda
• Isaiah –
“May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao, “Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Dios. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar, patagin ang mga bundok at burol, at pantayin ang mga baku-bakong daan.”
??Isaias? ?40:3-4? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/isa.40.3-4.asnd

• Ano ba ang naghahari sa atin. Pride is the mountain, arrogance is the hill. Ito ang nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos.
• Ikalawang pagbasa – baguhin ang ating buhay upang tayo ay makaharap sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung anong araw o anong orsas.
• Tournament sa langit – pingpong / table tennis – naglalaro ang magkaibigan sa langit- si juan at si pedro. Na ang usapan sasabihin at ikukuwento ng unang mamamatay kung may kompetisyon sa langit. Pagdating ni Juan nag abiso siya sa kaniyang kaibigan na bukas siya ang makakalaban niya.
• Ebanghelyo – 2 reading dalawang sakramento ipinapakita. Binyag, Kumpisal – at dumating na sa ilang si Juan
“At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, “Magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan; magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan.” Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa Ilog ng Jordan.

Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Banal na Espiritu.””
??Marcos? ?1:4-5, 8? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/mrk.1.4-5,8.asnd

• nagbibinyag sa banadang htuli bibinyafgan kayo sa tubig. Pagsisihan ninyo at pabinyag kayo- upang kayo ay patawarin ng Diyos
• Hang we can, sa sarili tayo magsisimula
• Role model – then message, John the Baptist (binyag at kumpil)
• Walk the talk – Juan –
? Man of prayer – disyertenng larawan ng kawalan, isa lang ang nakita niya at walang iba kung hindi ang Panginoon.. Doon niya nakausap ang Diyos kung saan siya nananalangin
§ We have to experience the dessert experience, hindi na kailangan pumunta sa lugar na may disyerto. Kailangan lang natin maranasan natin ang kahimikan. Nililinlang tayo ng mundo sa kaguluhan bunga ng pananalita, pag-uugali, luho ng tao, bisyo, kaya sa halip na mapalapit mas madalas tayong nalalayo.
§ Dettachment
? Man of simplicity –
“Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya?y gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot pukyutan.”
??Marcos? ?1:6? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/mrk.1.6.asnd
§ Pagiging payak
§ Greed , kasakiman kadalasan ito ang nagiging dahilan kung bakit nawawala tayo ng respeto sa Diyos at sa Kapwa
§ Dapat be humble sa harap ng Diyos at sa ating Kapwa
§ Masyadong komplikado ang buhay – may hinahanap na katamihikan o simpleng buhay.
§ Babalik tayo sa mahabang panahon ng kasaysayan kung hahanapain natin ang simplicity
§ Coleman – kung saan sisindihan lang ito, okay na sa lahat
§ Matutulog ng maaga, payapa ang isip nakapagpahinga, natulog ng masaya
§ Kakaintindi ng mga bills, alalahanin nawala na ang katihimikan mas naging kumplikado ang buhay kakaisip
§ Isang tabo pinaghuhugasan noon kapag kakain. Kung ikaw ang huling maghuhugas mukhang suka na sa dami ng naghugas.
§ Nagkakasya ang putahe, pero ngayon kahit madami putahe nagkukulang pa
§ Glutony – 7 capital sin
§ Simpleng buhay doon natin lalo makakausap at makakasama ang Diyos. Kung saan doon tayo makakapaghanda.
? True prophet and the messenger
§ Nangangaral, nagpapahayag ng totoo
§ Kung ano ang sinasabi ng Diyos
§ Ipinapakita niya ito sa kaniyang pamumuhay
§ Tayo dapat ay maging propeta,
§ Fake news – sinisira ang Kapwang tao
§ Maging maingat lalo tayong mga taong simbahan. Na sa ating buhay pananamalataya maging mulat tayo para makaiwas maging biktima ng false prophet.
§ Nauna siya upang ihanda ang daraanan ng panginoon
• Naway tayo ay maging handa mapaloob man o mapalabas. Makita ang katangian ng isang tao na naging totoo at nangaral.
• Sino ang gustong sumali sa pingpong?
• Maging handa tayo sa pagdaring ng Panginoon

Reply

Mel Mendoza December 7, 2023 at 10:14 pm

Ang paanyaya ng mga pagbasa sa atin sa Ikalawang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoong Hesukristo ay gibain natin ang mga harang na nakahadlang sa pagtanggap ng ating Manunubos at pantayin ang mga baku-bakung daan na nagpapahirap sa atin sa pagsunod sa kanya. Sa mga propesiya ni Isaias ito na ang sinasabi niya sa mga Israelita na patagin ang bundok at burol at pantayin ang mga lambak na daan upang salubungin ang Mesiyas. Isang paghahanda ng pagtutuwid ng mga kamalian nating mga tao dala ng patuloy na paglabag sa Diyos dahil sa hindi tuluyang pagtalikod sa kasalanan.

Maraming simbolismo na ginamit ang mga pagbasa para sa paghahanda ng pagdating ng Panginoon ito ay pwedeng sabihin na nagpapahirap sa mga tao upang harapin ang isang buhay na ganap na inaasahan ng Diyos sa napipintong pagdating ng Kanyang anak na si Hesus. Mga halimbawa na katulad ng pagmamataas, pagka-arogante, pagka-masarili na naglalayo sa isang magandang pakikipag-relasyon ng tao sa kapwa tao na nagtutulak naman sa kanila palayo sa Diyos.

Sa Ebanghelyo ay parehong makikita ang sakramental at ebanghelikal na pamaraan ng Panginoon upang mapalapit ang tao sa pamamagitan ni San Juan ang malit na boses sa ilang na buong sigasig at tapang na nagpahayag ng kaligtasan at marami ang sumunod sa kanya. Sa pakikinig ng ipinangaral maraming taga Judea ang nagbalik loob at nagpabinyag sa ilog Jordan. Ito ay manipestasyon na dumarating sa punto sa buhay ng mga tao ang pananabik na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Salita na siyang papawi sa kanilang pagka-uhaw.

Ang simpleng aral ng mga pagbasa ay magsumikapan na mamuhay ng matuwid sa araw araw at gibain ang mga balakid na humahadlang dito. Pwede simulan ito sa maliit na hakbang, ito ay sa patuloy na pakikinig ng Salita ng Diyos, magnilay at isabuhay ito sa pamamagitan ng isang mabuting pakikipag-kapwa tao. Ang palagiang pagsisimba na kung saan dito naririnig ang Mabuting Balita at sa pakikinig ng mga pagpapahayag ng salita ng Diyos ay patuloy tayo makakakuha ng inspirasyon at gabay sa araw araw na pamumuhay. Dito nagsisimula ang isang pagbabago hanggang sa naihanda na ang sarili sa pakikipagsundo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal hanggang sa pagtanggap ng Banal na Katawan at Dugo ni Hesukristo sa Eukaristiya.

Sa panahon ng Adbiyento ito ang natatanging pagkakataon na habang buong pananabik na naghihintay sa Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo italaga nating muli ang ating mga sarili sa Kanya at ituun ang isang paghahandang espirituwal. Harapin na magkaroon ng isang kaaya-ayang buhay sa piling ng Diyos. Nawa’y ngayong Pasko makita natin ang iba’t bang mukha ni Kristo Hesus sa mga taong nangangailangan at maibahagi ang lahat sa kanila na naayon sa ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ?

Reply

Bro. NSP December 8, 2023 at 3:13 pm

MAHIRAP MASANAY. MAHIRAP MA-ATTACH.

Anumang bagay na nakasanayan mo mula sa pagkabata, dadalhin mo ito hanggang sa pagtanda. Hindi madaling baguhin ang mga bagay na ating nakasanayan. Kapag nasanay ka sa isang taong laging nandyan para sayo, napakasakit kapag nawala sya. Kapag nasanay ka sa mga mali mong ginagawa, nahihirapan kang baguhin ito dahil lagi mo itong ginagawa. Kapag nasanay ka sa paggawa ng kasalanan, nahihirapan kang umahon patungo sa pagbabagong-buhay.

Ito rin marahil ang naranasan ng mga tao sa ebanghelyo. Nasanay sila sa isang maingay na syudad, nasanay na rin siguro sila sa pagpapahirap at pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Kaya’t nasabik sila ng marinig nilang si Juan Bautista ay nangangaral noon sa ilang sa pag-aakalang siya na ang mesiyas na matagal na nilang hinihintay.

Hindi madaling mamuhay sa ilang dahil limitado ang mga naroon. Kaya’t si Juan Bautista ay nagsusuot ng hinabing balahibo ng kamelyo, nagbibigkis ng balat ng hayop, kumakain lamang ng balang at pulot-pukyutan sapagkat limitado lamang ang mga pinagkukunan ng ikabubuhay, o ng pagkain at inumin doon. Sa kabila ng lahat ng ito, dahil sa ang mga tao ay nasasabik sa kaligtasan at naghahanap ng kaligtasan, pinuntahan nila si Juan Bautista at doon sila’y NAKINIG at NAGPABINYAG.

Sa panahong ito ng adbiyento, tinatawagan tayong lisanin ang mga bagay na ating nakasanayan, iwanan ang mga kamalian, tumalikod sa kasalanan at hanapin ang ilang sa ating kalooban. Ano ba ang ilang ng ating kalooban? Sa ilang ng ating kalooban, doon natin maririnig hindi lamang ang tinig ni Juan Bautista na naghahanda ng daraanan ng Panginoon. Inaasahan tayong marinig din ang tinig ng Diyos sa ilang ng ating kalooban na siyang nag-aanyaya sa ating tahakin ang daan ng pagbabago at pagtalikod sa mga attachments ng mundong ito.

Ikalawa, tinatawagan tayong magpabinyag. Sapagkat sa pamamagitan ng binyag ay nahuhugasan, nalilinis, at napadadalisay nito ang ating kalooban upang maging handa tayong humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Dahil sa tayo’y mga binyagan na, inaanyayahan tayong lumapit sa sakramento ng kumpisal na syang maglilinis sa atin at maghahanda rin ng daan ng Diyos upang tayo’y katagpuin, yakapin at muling tanggapin.

Kadalasan, masasabi nating wala tayong kakayahang tulad ni Juan Bautista na tuwirin at ihanda ang daraanan ng Panginoon. Tayo mismo ang nadarapa, naliligaw, lumiliko, at nag-iiba iba ng landas na dinaraanan.

Sa kabila ng lahat ng ito, sikapin nawa nating iwanan ang ating mga nakasanayan, bitiwan ang ating mga attachments sa kasalanan, hanapin ang ilang sa ating mga puso, pakinggan natin ang Diyos, upang nang sa gayon ay maging malinis ang ating kalooban at makita natin ang tuwid na landas na daraanan ng Panginoon upang tayo’y salubungin at mapalad na tanggapin sa kanyang kaharian.

Mahirap MASANAY, handa mo bang IWANAN? Mahirap magkaroon ng ATTACHMENTS, handa mo bang BITIWAN? Lumakad ka, at hanapin ang ILANG at doon mo mapakikinggan ang tinig ng Diyos laging handang magpatawad.

(Pagninilay sa ika-2 Linggo ng Adbiyento – Marcos 1, 1-8 | Taon B )

Reply

Jess C. Gregorio December 9, 2023 at 2:24 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio

Lahat ng tao ay makabagong San Juan at luklukan ng Banal na Espiritu sa panahon na ito. Ito ay nangyari dahil sa dakilang pagtutubos ni Hesus. Ang hula ni Propeta Isaias ay hindi nagtatapos kay San Juan. Ito ay kuwento ng pagsasalba noon, ngayon, at bukas. Namulat tayo sa katotohanan ng mayroong isang San Juan sa buhay natin ang nagpatotoo sa atin, pinaniwalaan, nag sindi ng mitsa upang tanggapin ang Panginoon. Ito ang nag bigay daan para tayo ay maging katulad ni Hesus dala ng kanyang Banal na Espiritung gumagalaw sa atin. At pag nangyari iyun, tayo na ang magiging bagong San Juan Bautista. Nagpapahayag. Sumisigaw. Gumagawa ng paraan para makilala ng iba si Hesus. Maihatid sa kanila ang halaga ng mabautismuhan ng tubig sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At mabuksan ang puso ng iba sa pagiging Templo ng Banal na Espiritu. At nang sa gayun, iikot ang kuwento ng pagsasalba at sila naman ang magiging San Juan. Hindi madali. May persecution. Pero hindi tumigil si San Juan. Kahit na ito ay kanyang ikamatay. Sa panahon ngayon di naman ipapapugot ulo natin maliban na lang kung makaharap natin ang mga ISIS. Kaiingitan ka lang sa talas ng iyong kaalaman (mga makabagong pariseo), igagalang ka sa iyong kapangyarihan magsaad ng katotohanan pero handa ka talikdan (makabagong herodes), kukutyain at pagtatawanan ka at alipustahin dahil wala ka namang katayuan sa lipunan o yamang maipaglandakan at dahil na rin sa inis nila sa iyo (makabagong herodias), gawan ka ng kuwento na magpapasunod sa iba para maniwala na ang ginagawa mo ay hindi tama dahil lamang sa udyok ng mga taong tinatamaan sa kanilang maling pamumuhay (makabagong salome), at tahasang sabihin sa iyo na itigil mo na iyang pagpapahayag mo dahil sa utos ng mga nakatataas na namumuno at i-unfriend, i-block, i-decline, i-ignore, i-censor mga pahayag mo sa social media o kaya ay tanggalin ka sa group chat, sa community, at sa mga marami pang grupo ng mga tao na ang presensiya mo ay tila naiiba at hindi sumasang ayon sa pangkalahatang pinaniniwalaan at sina-sang ayunan (makabagong mamumugot-ulo). Pag nangyari ang gayun, ikaw kapatid ay ang makabagong San Juan Bautista. Huwag kang matakot, nasa iyo ang Panginoon.

Reply

Malou Castaneda December 9, 2023 at 10:16 pm

PAGNINILAY
Kailangan nating linisin ang ating sarili upang pagdating ng Panginoon, handa tayong tanggapin Siya. Tandaan na hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hinihikayat tayong huminto sa pagkalkula ng mga petsa at higit na tumutok sa pamumuhay ng magandang buhay. Ang pinakamahusay na paraan upang maghintay sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal. Ipagpalagay na ang ikalawang pagdating ay mangyayari ngayon, daratnan ba tayong handa?

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming ipahayag ang mabuting balita ng Iyong pagdating. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz December 10, 2023 at 11:07 am

“So whether you eat or drink or whatever you do,
do it all for the glory of god.” – 1 Corinthians 10:31

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: