Sabado, Disyembre 9, 2023

December 9, 2023

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

o kaya Paggunita kay San Juan Diego

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the First Week of Advent (Violet)

or Optional Memorial of St. Juan Diego, Hermit (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 30, 19-21. 23-26

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo’y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro, ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan.

Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo’y mag-ani nang sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis, pagdating ng panahon ng kakila-kilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animo’y araw, at ang araw nama’y magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito’y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Purihin ang Panginoon!
O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos,
ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod.
Ang Lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik,
sa kanyang mga lingkod, na natapon at nalupig.

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan,
ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niya’t natitiyak ang bilang ng mga tala,
isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda.

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas,
ang taglay n’yang karunungan, ay walang makasusukat.
Yaong mapagpakumbaba’y siya niyang itataas,
ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

ALELUYA
Isaias 33, 22

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, aming hukom,
Haring nag-uutos ngayon
kaligtasa’y ‘yong ihatol.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin.”

Tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila’y pinagbilinan ni Hesus: “Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 28, 2021 at 3:15 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay ang paanyaya ni Hesus sa kanyang mga alagad ukol sa tawag ng misyon. Unang sinabi ng Panginoon na bagamat sagana ang ani ng Diyos, kaunti pa rin ang mga nag-aani. Kaya ang bilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na hilingin sa Amang may-ari na magpadala ng mga manggawa sa anihan. Kaya dito isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa mga nayon at bayan ng Israel, at magpaggaling sa mga maysakit @ iba pang taong nangangailangan ng paghilom.

Itong pagsusugo ang nagbigay-daan sa 12 Apostol na tunay maging saksi ng Panginoong namatay sa Krus, ngunit nabuhay na mag-uli. Sila ay nangaral sa ilang bahagi ng mundo, at diyan din nila narasan ang pagkamartir (maliban kay San Juan na pumanaw sa katandaan ng edad). Makikita natin ang kasagaaan ng ani ng Diyos dahil sa kanyang Paghahari, na nakikita natin kung naroroon ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kaya patuloy na umiiral ang kanyang presensiya sa atin, lalung-lalo ngayong Adbiyento na inaanyayahan tayong ipaghanda ang kanyang pagdating sa mga araw-araw na gawain sa buhay. Nawa’y makabahagi tayo sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng malugod na pagtugon sa panawagan ng misyon.

Reply

Ferdy Baeting Pariño December 4, 2021 at 10:03 am

Ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon ay ang tularan natin ang mga apostol. Paano? gayong waa nman tayong kapangyarihan magpagaling at magpalayas ng demonyo. Oo, pero maari natin silang tularan sa misyon na magpalaganap ng Mabuting Balita, magpatotoo kay Hesus, maging mabuting halimbawa sa mga tao sa paligid natin. At maging masunurin sa Diyos.

Sa kasalukuyang panahon ay halos lahat ay nakatutok sa kani kanilang mga celfon at iba pang gadget, sa internet umiikot ang mundo, at sa social media nakikipag ugnayan. Samantalahin natin ito upang kahit papaano ay tayo ay maging apostol. Watching online mass and sharing it. Posting ng napapanahong bible quotes, messaging o pangangamusta sa kaibigang alam mong naliligaw ng landas. Or iba pang paraan gamit ang teknolohiya. Mabuti ang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos subalit may tuungkulin at pananagutan din tayo sa ating kapatid o kapwa. Gamitin mo ang mga Salita ng Diyos o ang mga aral sa Mabuting Balita sa lahat ng iyong makakasalamuha, Gawin mong gabay ang mga pagbasa at ebenghelyo sa lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin. Sapagkat kapag ikaw ay nangaral ngunit hindi nman nakikita sa iyong pag uugali ay matatawag kang bulaan, hangal at mapag imbabaw.

Samantalahin natin ang Adviento sa mga misyong ito. Amen.

Reply

Jess C. Gregorio December 6, 2023 at 2:03 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio::

Kung may isang mahalagang bagay tayong dapat gawin sa hiram nating buhay ito ay walang iba kundi ang ipahiram din ito sa iba. Hindi ang makasariling pag pupunyagi na kung saan tayo ay magpapakasasa sa lahat ng ating tinatanggap at tinatamasa. Ito ang irony ng buhay ng tao. Mahirap gawin pero kung kasama natin si Hesus, kahit na tayo ay nalilito at lupaypay, may karamdaman o kaya ay may sakit, a anu pa mang maaaring pumigil sa atin, pagagalingin niya tayo, siya ang ating magiging talino at lakas. Kaya humihiling siya ng marami pang mag aani para hakutin ang aning mga kaluluwa at maibalik sa langit. Malinaw ang gusto niya. Binigyan tayo ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at inutusan tayong humayo at hanapin ang kanyang mga nawawalang tupa. Mahigpit na nagbabala, “Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad.” Ang grasya ay magpapatuloy lamang, katulad ng buhay, kung hindi natin iniipon para sa ating sarili lamang. Karaniwang lumalayo na sa pag aani ang mga sa una’y naging mag aani ng magbunga ng mabuti at masaganang buhay ang pagsunod sa Panginoon. Hindi natin alam na mapuputol ang biyaya kung muli ay iniuna natin ang ating sariling buhay kaysa sa Kanya. At sa huli kung manumbalik tayo sa pighati at kawalan ng grasya at biyaya, duon maaalala natin ang sinabi niya, “Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.”

Reply

Malou Castaneda December 9, 2023 at 9:04 pm

PAGNINILAY
Minsan tayo ay maaring kabilang sa mga nahihirapan at nanlulumo, nalilito at nasiraan ng loob, na nahihirapang harapin ang mga pagsubok sa buhay at gustong sumuko na at mawalan ng pag-asa. Nakatitiyak tayo na ang Panginoon ay kasama natin sa ating lambak ng kadiliman; Siya ay laging lumalapit sa atin ng may habag. Siya ang ating Mahabaging Pastol. Sa ibang mga pagkakataon, tayo ay tinawag upang mapabilang sa mga manggagawa na nais ipadala ng Panginoon sa Kanyang pag-aani upang maglakbay kasama ng mga ginugulo at tinanggihan. Tayo ay tinatawag na maging masigasig sa paglilingkod sa Kanya sa ating parokya, pamayanan, atbp. Tayo ay tinatawag upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa buhay ng ibang tao. Sa pagpapadala sa atin bilang Kanyang mga manggagawa, bibigyan din tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para sa gawaing ipinagagawa Niya sa atin.

Panginoong Hesus, dalangin namin na kami ay maging bukas-palad sa pagsagot sa Iyong tawag. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: