Biyernes, Disyembre 8, 2023

December 8, 2023

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Principal Patroness of the Philippines (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-15. 20

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.
“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.

At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas; ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae’y laging mag-aaway, binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.” Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad.

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-6. 11-12

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:46 am

PAGNINILAY: Napakadakilang ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya ito yung ating pinaghahandaan sa Panahon ng Adbiyento para sa pagdiriwang ng Pagsilang ng ating Tagapagligtas sa Kapaskuhan. At ngayong ikawalo ng Disyembre, ang Simbahan ay nanawagan na ating alalahanin ang Birheng Maria sa kanyang kalinis-linisang paglilihi o mas kilala bilang “Immaculada Konsepsiyon”. Ayon sa ipinaliwanag ni Beato Papa Pio IX sa kanyang Papal Bull na “Ineffabilis Deus,” naniniwala tayo na si Inang Maria ay pinaglihing walang bahid na kasalanan. Ito’y nangyari ayon sa plano ng Diyos upang magkaroon ng isang mabuting tahanan para sa pagsilang ni Kristo Hesus.

Ang mga ibang sekta ay nagtatanong kung nasa Bibliya ba raw ang salitang “Immaculada Konsepsiyon”. At paratang din nila na ang Dogmang ito ay taliwas daw sa sinabi ni San Pablo sa Roma 3:23 na lahat ng tao ay nagkasala. Subalit ang hindi nilang maunawaan ay mayroong malalim na konteksto ang pahayag na iyan. At tungkol naman sa paglilinaw tungkol sa paniniwalang si Maria ay pinaglihing walang kasalanan, makikita natin sa mga Pagbasa ang kasagutan.

Ang Unang Pagbasa ay ang kwento ng unang pagkakasala ng tao na kung saan sinuway nina Adan at Eba ang Diyos na huwag kainin ang prutas na mula sa Puno ng Kaalaman tungkol sa Mabubuti at Masasama. Nilikha ng Panginoon ang lahat upang maging mabuti gayundin ang tao na kanyang binigyan ng tungkulin sa lahat ng nilalang. At mayroon ding kalayaan ang tao dahil sa Diyos upang ito’y gamitin niya nang mabuti. Subalit nang tuksuin sila ng ahas, nakita nila ang kahubaran ng kanilang mga katawan, kaya’t sila’y nagtago sa mga punongkahoy. Nang hinahanap ng Diyos ang lalaki at babae, tinanong niya kung nasaan sila, bakit sila’y tumatago, at bakit nila sinuway siya. Hindi nga natakpan ang kanilang kahihiyan, subalit nagdulot din ang kanilang pagbibintang sa paglaganap ng kasamaan sa mundo. Ngunit naging matapat pa din ang Panginoon sa paghahangad ng kaligtasan ng tao.

Kaya ang Genesis 3:15 ay tinaguriang “Protoevangelium” sapagkat ito ang unang pagbabalita ng kaligtasan ng tao. At nakita ito sa pahayag ng pagkakaaway ng ahas na sumisimbolo kay Satanas at ng babae na sumasagisag kay Maria. At ang binhi ng babae na magtatagumpay laban sa ahas ay sumisimbolo kay Hesukristo na magtatagumpay laban sa pagkakasala at kasamaan. Kaya nga minarapat ng Panginoong Diyos na gawing malinis ang ating Mahal na Ina upang ipaglihi si Hesus nang walang bahid na kasalanan.

At ang Ebanghelyo tungkol sa Pagbabalita ni San Gabriel Arkanghel kay Maria ay patunay nito. Sa pagbati ng anghel kay Maria, sinabi niya na ang Mahal na Ina ay “kecharitomene,” isang salitang Griyegong nangangahulugang “napupuno ng grasya”. Kaya makikita natin na dakila ang plano ng Diyos, at sa pagsabi ng “Oo” ni Birheng Maria, natupad ang planong ito. Ang Immaculada Konsepsiyon ay hindi ito tungkol sa pagsilang ni Maria, kundi ito ang kanyang kalinis-linisang paglilihi siyam na buwan bago siya’y ipinanganak. Kaya nga ang Disyembre 8 ay sumasapit siyam na buwan bago mag Setyembre 8.

Ang Immaculada Konsepsiyon ay isang Pistang Pangilin hindi lang dahil tayo ay kinakailangang magsimba, kundi upang makilala natin ang kadakilaan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. At nawa’y tularan natin ang halimbawa ng ating Mahal na Inang Maria na sa kanyang pagtalima sa dakilang kalooban, tayo rin ay magiging tapat sa Diyos nang buong pananampalataya at kababang-loob.

Reply

Jess C. Gregorio December 6, 2023 at 8:22 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Walang dumi o kasalanan ang makakapasok sa Kaharian ng Langit. Kaya may purgatoryo na sunugan ng natitirang kasalanan hanggang maging puro ang isang kaluluwa bago makatutong sa Langit. Ni hindi natin kaya tumingin man lang sa ating Panginoon. Ang ating pagsuway sa mga naturingan niya ay sapat na upang tayo ay mamatay. Hatol mismo natin sa ating maduming sarili. Kaya kakaiba si Inang Maria. Ang Kaharian mismo ng Langit at presensiya ng Diyos ang lumuklok sa kanya. Ang Maykapal sa kanyang nilikha. Hindi namatay si Maria. Hindi siya natunaw. Ni hindi man lang siya natakot. Ito ang basihan ng kanyang pagiging “Immaculate Conception.” Walang kasalanang mortal o kaya ay venial sins man lang. Ang Buhay na Arko ng Kabanalan. Kinaya niya ang Kabanalan ng Maykapal sa kagustuhan na rin at sa kapangyarihan ng Diyos sa Banal na Espiritu. Sino sa mga nagsasabi sa atin na hindi dapat siya itinataas sa pedestal ang makakayanang luklukan mismo ng Anak ng Ama sa Langit? Wala ni isa man kaya hindi dapat sila paniwalaan sa kanilang mapanlait at mapanirang mga salita sa Ina ng Diyos! Kaya lahat ng pag galang at pag pupugay ay ibinibigay natin sa kanya. Maliban duon, itinalaga siya mismo ni Hesus na Ina ng Lahat. Masasabi ba natin na totoo tayong taga sunod ni Hesus kung hindi natin minamahal ang kanyang Ina- Ang Reyna ng Langit at Lupa? Nakakalungkot lang na marami sa atin ang sumisira, sumusunog, nagbabasag ng mga lawaran at imahen niya sa kanilang maling paniniwala. Patawarin nawa tayo dahil hindi natin alam ang ginagawa natin. Kung mahal natin si Hesus, nararapat lang na mahal rin natin ang kanyang ina. Siya na ang nag uutos sa atin habang siya ay nakasabit sa krus, isa sa kanyang mga huling salita “…Woman, behold thy son.” Tumingin siya sa kanyang disipulo at nagwika, “Behold thy Mother!” Suwail man tayong anak at patuloy nating sinasaktan siya na nararamdaman naman ni Hesus, hindi tayo matitiis ng ating Ina, patuloy tayong tinatawag para mayakap niya. Hindi tayo mabibigo, ang tanging sasabihin niya lang sa atin ay, “Sundin nyo ang lahat ng sasabihin Niya!” Juan 2:5

Reply

Malou Castaneda December 8, 2023 at 7:12 am

PAGNINILAY
Bago isinilang si Hesus, nagpakita ang isang anghel kay Maria at tinanong siya kung tatanggapin niya ang paanyaya ng Diyos na maging ina ng Mesiyas. Nagulat si Maria sa kung ano ang ibig sabihin ng aparisyon para sa kanya. Ang personal na relasyon ni Maria sa Diyos ay nagbigay-daan sa kanya na magtiwala at magsabi ng oo sa tawag sa kanya ng Diyos.

Kung minsan, si Hesus at ang buhay ay nagbibigay sa atin ng mahirap o masakit na mga sitwasyon na pumukaw ng unos na damdamin sa atin. Paano tayo tumutugon, nagagalit, natatakot, o nababalisa o inilalayo natin ang ating sarili sa Diyos? Kung gayon, tayo ba ay gumagawa at nananalangin na magtiwala sa Diyos at gayundin upang makagalaw sa ating takot at galit upang tayo ay maniwala at magtiwala na ang Diyos ay kasama natin? Kailangan nating panatilihing nakatiwala ang ating sarili sa Diyos na kilala natin at nagtitiwala na maaari nating talagang maniwala na mayroon tayong biyaya, lakas, at tiwala na kailangan natin. Ito ay magdadala sa atin ng kapayapaan; dadalhin ng Diyos ang kapayapaan sa atin. Hilingin natin kay Maria na ipanalangin tayo. Siya ay “lumakad sa mga sapatos na ito”. Maglalakad din siya kasama natin!

Mahal na Ina, tulungan mo kaming sumunod sa kalooban ng Diyos tulad ng ginawa mo. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: