Martes, Disyembre 5, 2023

December 5, 2023

Martes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 11, 1-10
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Lucas 10, 21-24


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the First Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 11, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari,
tulad ng supling mula sa isang tuod.
Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Poon,
Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa,
ng kaalaman at kapangyarihan,
ng karunungan at takot sa Panginoon.
Kagalakan niya ang tumalima sa Poon.
Hindi siya hahatol ayon sa nakikita
O batay sa narinig sa iba.
Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha,
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa.
Ang salita niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit,
ang hatol niya’y kamatayan sa masasama.
Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala.
Maninirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,
matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing,
Magsasama ang guya at ang batang leon,
at ang mag-aalaga sa kanila’y batang paslit.
Ang baka at ang oso’y magkasamang manginginain,
ang mga anak nila’y magkakatabing matutulog,
kakain ng damo ang leon na animo’y toro.
Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas,
hindi maaamo ang bata kahit laruin ang ulupong.
Walang mananakit o mamiminsala
sa nasasaklaw ng banal na bundok;
sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan,
laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon.
Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse,
ang magiging palatandaan para sa mga bansa.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya.
at magiging maningning ang kanyang luklukan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Turuan mo yaong, haring humatol ng katuwiran,
Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
Upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan;
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao’y siya’y lubhang nahahabag;
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Nawa yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan
manatiling laging bantog na katulad nitong araw.
Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumadalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat,
tulad niyang pinagpala.”

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
bibigyan n’ya ng paningin
mga bulag na gagaling
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 21-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit ay lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 3, 2018 at 4:35 pm

Pagninilay: Ang Adbiyento ay paghahanda sa pagdating ni Hesus upang bigyan ang katarungan at kapayapaan sa mundo. Kaya ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa isang sangang magmumula sa puno ni Jesse, at ito’y mapupuspos ng Espiritu Santo. Ang kanyang katarungan ay ikalulugod ng mga mahihirap at matapat. At inilalarawan din ni Isaias ang pakikipagkasundo ng mga hayop na sa kalagitnaan nila ay ang Sanggol, kaya ito ay pinintura ni Edward Hicks sa kanyang tanyag na sining na pinamagatang “Peaceful Valley”. Kaya inaawit sa Salmo ngayon na ang mga mangagaral ay mamumuhay nang masagana at mapayapa. Si Hesus ay ang sangang itinutukoy na magmumula sa puno ni Jesse, kaya siya rin ay nagmula sa angkan ni Haring David na anak ni Jesse. At ang Ebanghelyo ay ang kanyang panalangin ng pasasalamat sa Ama. Ito ang kanyang gawain na siyang nagpapalakas sa kanyang pangangaral at kababalaghan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Nagpasalamat siya dahil ang mga misteryo ng Paghahari ng Diyos ay ibinunyag sa mga mababang-loob na katulad ng mga bata, at inililihim sa mga marurunong. Hindi naman isinasaad ni Hesus na ang mga dalubhasa ay walang kwenta o kaya palaging mayayabang, kundi sinasabi lang niya dito na matataas man o mababa ang antas, kung kinikilala ng tao ang Panginoon sa kanilang buhay, maipapahayag sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang unawain tungkol sa buhay. Kaya pinuri ni Hesus ang kanyang alagad sapagkat sila’y mapalad dahil sa mga matang nakikita at tengang naririnig. Ito ang pinakabatayan sa pagiging mapalad: ang pagmamasid sa realidad ng buhay at pakikinig sa mensahe ng Panginoon nang may masunuring hakbang. Kaya hilingin natin ngayong Adbiyento na ipaghanda natin ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging matuwid, mapagkumbaba, at masunurin sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ben J. Balugo Jr. December 4, 2018 at 10:20 am

Pasasalamat at papuri kay Panginoong Diyos Ama s ngalan ng Kanyang bugtong at pinakamamahal na Anak na si Hesus kaisa ng mahal na Diyos Espiritu Santo. Amen.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 8:55 am

Panginoon patawad sa mga pagkakataong hindi ko iminumulat ang aking mga mata at hindi ko dinidinig ang hinaing ng aking kapwang nangangailangan. Nawa’y higit kong hangarin ang gumawa ng mabuti na ikalulugod mo, ang lahat ng ito ay hinihiling sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa araw araw sa kabila ng aming pagkukulang at mga kahinaan ay hindi Mo kami pinababayaan. For all of these Lord I praise you and I thank you, Amen!

Reply

Jess C. Gregorio December 3, 2023 at 8:09 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Karaniwang lumalaki ang tiwala natin sa ating mga munting nalalaman at nagagawa sabay naman sa pagliit ng ating pananalig sa Maykapal. Ganuon ang pagkatao natin. Uhaw tayo sa pansin at pagkilala at naiisip natin na kaya na natin ang mundo. Idagdag pa ang papuri at pagdakila ng mga tao sa atin. Feeling natin invincible na tayo. Tapos uutuin pa tayo ng demonyo na okay na di mo na kailangan ang Diyos. Hayun, sumobra yabang natin. Naging palalo tayo. Hindi natin alam na may kakayahan lang tayo kung gagalawan tayo ng Banal na Espiritu upang gawin ang mga bagay na may silbi, pang matagalan, tama, at kaaya-aya. Ang masakit sa lahat, kilala na natin si Hesus pero hindi pa rin natin makita ang Ama sa kanya, hindi natin maramdaman ang Espiritu niya gayung Templo na tayo. Bakit? Kasi naniwala tayo sa ating sariling galing at kakayahan. Nawala ang katangian ng isang bata sa atin na umaasa lang sa mga nakatatanda para sa kanilang pagkain, proteksiyon, pagmamahal, kaalaman, at pag uutos. Mapapalad ang patuloy na nagpapakumbaba at umaasa lamang sa Diyos sa kanilang pangangailangan, bibiyayaan sila ng grasya siksik, liglig, at umaapaw pa. Ang sikreto? Paniwalaan natin ng harapan ang mga sinasabi ni Hesus at huwag na natin paikot-ikutin at gawaan ng maraming simbolismo at imaging ang mga kahulugan nito. Pinasimple na nga ni Hesus, pinahihirapan pa natin ipresent. Ipagdasal na lang natin na bigyan tayo ng Wisdom at Knowledge ng Holy Spirit para maintindihan lahat.

Reply

Malou Castaneda December 5, 2023 at 8:56 pm

PAGNINILAY:
Marami sa atin ang hindi pinapansin ang mga palatandaan ng pagdating ng pinakamalaking ‘bagyo’ na yayanig at magdudulot ng pagkawasak sa buong mundo, ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Para bang walang katapusan ang mundo, marami ang nagpapatuloy sa kanilang masasamang gawi. Ang mensahe ni Hesus ay upang tayo ay magsisi at magbago ng ating buhay habang may panahon pa. Magpatawad, humingi ng tawad at makipagkasundo sa lahat. Mayron ba tayong kaaway, asawa, kapatid, magulang, kamag anak, katrabaho? Ayusin natin ang ating relasyon at huwag magtanim ng sama ng loob. Kailangan natin ang biyaya mula sa Diyos upang magkaroon ng kababaang -loob. Lagi tayong gagantimpalaan ng kapayapaan ng isip kapag marunong tayong humihingi ng tawad. May isang magandang kawikaan, ‘Ang unang humingi ng tawad ay ang pinakamatapang. Ang unang magpatawad ay ang pinakamalakas. Ang unang makalimot ay ang pinakamasaya’. Sa panahong hindi natin inaasahan ay ang panghuling paghatol. Kaawaan tayo kung hindi tayo handa.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makinig sa Iyong mga salita habang may panahon pa para kumilos ayon sa mga ito. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: