Martes, Nobyembre 21, 2023

November 21, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Nobyembre 21
Ang Pagdadala kay Maria sa Templo

Sa araw na ito, sa paggunita natin sa Pagdadala kay Maria sa Templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas-loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, baguhin Mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina.

Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae nawa’y ialay ng Simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo nawa’y dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang halimbawa ni Maria nawa’y magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, ipagkaloob mo na kami, tulad ni Maria, ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 15, 2021 at 5:48 am

PAGNINILAY: Ang Panginoon ay dakila sa kanyang pagmamahal sa atin na bagamat tayo ay nagkakalasa at nagkukulang ay patuloy pa rin tayong minamahal. Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ni Hesus sa isang publikanong si Zaqueo. Ang mga publikano/maniningil ng buwis noong kapanahunan ni Hesus ay itinuturing na mga makasalanan at traydor: makasalanan sapagkat sila’y nandadaya sa pangongolekta ng buwis, at mga traydor sapagkat sila’y nangongolekta ng buwis mula sa kanilang mga kapwa-Hudyo bilang bahagi ng sistema ng mga Romano. Si Zaqueo na taga-Jerico ay isang publikano na sinasabi rito na siya’y maliliit. Ang pagiging pandak niya ay hindi lang pisikal, kundi maaring pandak rin siya sa mga espirituwal na bagay. Siya’y ikinagagalit ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang pandaraya at pagtratrabaho para sa mga Romano. Pumasok sa loob niya’y nais niyang makita ang Panginoon, ngunit dahil siya’y maliliit ay umakyat siya sa puno ng sikamoro. Hindi niyang akalaing sa paghahanap niya kay Kristo, si Kristo pala ang humahanap sa kanya. Napansin siya ni Hesus at iniutos na bumaba mula sa puno upang makituloy ito sa bahay ni Zaqueo. Ito’y nagkaroon ng mainit na reaksyon mula sa taongbayan na isang itinuturing na banal na tao ay papasok sa tahanan ng isang makasalanan.

Kaya buong kababaang-loob nangaki si Zaqueo na kalahati ng kanyang ari-arian ay ibibigay sa mga mahihirap at ang mga dinaya niya ay kanyan isasauli ng apat na beses. Kaya ipinahayag ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa kanyang tahanan, at ito’y nagpapatunay ang misyon ni Hesus na tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagpapanumbalik ng kalooban sa Diyos. Kaya ang disposiyon natin bilang mga Kristiyano ay paging magpakumbaba sa pag-aamin na tayo’y mga tao lamang na may pagkakataong magkukulang at magkakamali. Subalit tayo rin ay may kakayahan na ipagmalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Zaqueo, minsan inaakyat natin ang mga puno ng sikamoro na sumisimbolo sa mga pagkakataong hinahanap natin ang Panginoon. At mahalaga rin na bumaba tayo mula sa mga punong ito sa pagiging magpakumbaba sa paagawa ng kabutihan sa kapwa. At nawa’y mabuksan rin ang aming mga puso sa misyon ng awa ng Diyos na bukas para sa lahat, lalung-lalo na sa mga makasalanan. Huwag po natin hadlangan ang mga masasamang tao na lumapit sa presensiya ng Banal na Awa. Bagkus tulungan natin sila na makapanumbalik muli sa Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 16, 2021 at 9:32 am

“Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw”
Napakaganda ng mensaheng dala ng Mabuting Balita, kaya tayong makasalanan ay wag mawawalan ng pag asa, hanapin din natin si Hesus katulad ng pag akyat ni Zaqueo sa puno upang makita si Hesus. Sapagkat tayong naliligaw ay hinahanap din ni Hesus. Ano ang dapat nating gawin? Ngayon na, simulan mo ngayon, hindi pa huli ang lahat, magsisi tayo, humingi ng kapatawaran sa Ama at sikapin ng matalikuran ang kasamaan. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbabalik loob sa kanya. Matatandaang iniwang ng mabuting pastol ang syamnaput syam an tupa upang hanapin ang isang naliligaw. At ng ito ay masumpungan nya ay sya ay nagdiwang. Sinabi rin ni Hesus sa mga nakaraang ebanghelyo na hindi nangangailangan ng manggagamot ang taing walang sakit.
Kapatid, hinihintay lamang tayo ni Hesus, at yayakapin nya tayo ng buong giliw sapagkat tayo ay mga anak nya at mahal na mahal nya. Samantalahin natin ang parating na Adviento upang paghandaan ang ating mga puso’t kaluluwa sa muli nyang pagsilang at sabay sabay nating ipagdiwang ang Pasko ng may malinis na katawang ispiritwal.

Reply

Jess C. Gregorio November 18, 2023 at 5:38 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang pagnanais makita si Hesus ay bunga ng isang imbitasyon ng Banal na Espiritu. Malalaman mo ang gayun kasi gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makita siya. Hindi natin ipapasintabi sa napakaraming dahilan ang mga pagkakataon na ito. Nararamdaman na natin na gumagalaw sa atin ang Espiritu ng Panginoon pero malimit ginugupo tayo ng mga bagay na makamundo. Trabaho, negosyo, katayuan, responsibilidad, pride, pamilya, relasyon, at marami pang iba na dahilan para lang masabi sa isang hindi diretsong pananalita na wala tayong panahon para sa Kanya. Kung alam lang natin ang napakalaking grasya ang nawawala sa bawa’t paghindi natin hindi na natin iisnabin si Hesukristo. Lahat naman ng tinatamasa natin ngayon ay galing sa kanya. At kung wala siya ay malamang na mawala rin sa atin at patuloy tayong maghihinagpis. Nasa atin na, nawala pa. Ang grasya ay mananatili lang kung ang nagbibigay nito ay patuloy na nasa atin. Nagbago ang buhay ni Zaqueo dahil gumawa siya ng paraan makita si Hesus. Kinaluklukan ng Panginoon ang puso at pamamahay niya at siya ay nag alok ng tulong sa mga dukha at nangako na ibabalik ng apat na ibayo sa kanyang mga nadaya. Huwag natin habulin ang ating kabuhayan. Sinabi niya, “…hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. ”
Kaya mo ba gayahin si Zaqueo para maligtas ka at magtagumpay sa buhay?

Reply

Malou Castaneda November 20, 2023 at 9:58 pm

PAGNINILAY:
Nais ni Hesus na magdala ng kaligtasan sa ating tahanan. Welcome ba Siya? Hindi ang ating makalupang bahay, ang bahay na tinatawag na ating “puso” kung saan Siya ay maaaring maghari at maghari sa trono doon bilang Panginoon ng ating tahanan. Nakikita Niya tayo kung nasaan tayo, anuman ang ating iniisip at tinatawag Niya ang ating pangalan. Nais Niyang iligtas tayo, baguhin ang ating buhay at bigyan tayo ng walang hanggang tahanan sa langit kasama Niya. Tinatawag niya ang bawat pangalan ng mga taong handang umamin na sila ay nagkasala, may sakit at kailangang gumaling. Si Hesus ay ang Dakilang Manggagamot. Hindi mahalaga kung ano ang ating karamdaman. Hanggang saan tayo handang pumunta para makita si Hesus? Maaaring kailanganin ang isang pagkilos ng pagpapakumbaba at maaaring kailanganin nating kumilos sa isang radikal na paraan. Ang paggawa nito ay tatawag sa Puso ng ating Panginoon at tutugon Siya sa atin ng may labis na pagkabukas-palad tulad ng ginawa Niya kay Zaqueo.

Panginoong Hesus, dagdagan Mo ang aming pagnanais sa Iyo at bigyan kami ng lakas ng loob na kailangan upang maging tapat sa Iyo palagi. Amen.

Reply

Rosalinda M. Jubilado November 22, 2023 at 1:27 pm

sa unang pagbasa ipinakita sa atin ng ating Panginoon ang Kanyang wagas na habag at awa at pagkalinga sa atin despite of our sinfulness na ang lahat ay nagmula sa Kanya.
kung kayat habang tayoy nabubuhay ay panindigan natin at panghawakan ang Kanyang batas, tuntunin, kautusan, mga diskrito sapagkat wala tayong maipagmamalaki sa buhay na ito.
ika nga everything is a gift, we have.nothing to boast of kundi ang ating ipagmalaki ang ating pananamoalataya sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay.pati na ang ating buhay.
huag tayong matakot na panindigan ang pangako ng Diyos, ang Kanyang mga Banal na Salita sapagkat Siya ay tapat kailanman.
kaya makikita natin ang mag iina sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos.lalo na ang kanilang ina na naging.ilaw sa kanyang mga anak.
lahat tayo ay may takdang pumanaw sa mundong ito, kaya manatili at patuloy nating isabuhay sa araw araw ang Kanyang mga aral sapagkat tunay na may naghihintay na.buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. .
hindi natin alam kung daratnan tayo buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus ngunit tiyak na darating ang kapighatian ayon sa Revelation at tiyak na masusubok ang ating faith kay God, kaya tularan natin ang faith ng mag iina.ganon din ang mga apostol mga santong.nauna na sa atin.

sa ating Ebanghelyo ipinaunawa sa atin ng Panginoon na lahat tayo ay binigyan ng butil ng pananampalataya at paunlarin natin ito sa araw araw nating buhay upang maging liwanag tayo sa mga taong walang.ginawz sa.buhay.kundi magpayaman, abala sa mundong ito., walang panahon upang paunlarin ang kanilang kaalaman tungkol sa Diyos na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan..na wala ng hihigit pa.sa pinagkakaabalahan mo sa.mundong ito.
kaya naman yung lalaking walang ginawa o nag alay ng panahon upang paunlarin ang kanyang kaalaman sa ating Diyos ay tiyak na mabubulid sa apoy na walang hanggan. ayon sa John 17:3 knowledge of God and His Son is Eternal.Life. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: