Lunes, Nobyembre 20, 2023

November 20, 2023

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari nang taong sandaa’t tatlumpu’t pito.

Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang Judio na ayaw sumunod sa Kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. “Makipagkasundo na tayo sa kanila; wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan,” wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila’y agad nagpunta sa hari, upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.

Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya’t ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyus-diyusan at nilabag ang Araw ng Pamamahinga.

Noong taong sandaa’t apatnapu’t lima, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng Kalapastanganang Walang Kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng Kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa Kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakut-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas
yaong mga masasamang lumalabag sa ‘yong batas.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Silang mga masasama kahit ako ay gapusin,
ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin,
iligtas mo ang lingkod mo’t ang utos mo ang susundin.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Palapit na nang palapit ang sa aki’y umuusig,
mga taong walang galang sa utos mong isinulit.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Iyang mga masasama’y tiyak na di maliligtas,
dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan,
yaong mga taong taksil na laban sa kautusan.

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 35-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Malapit na si Hesus sa Jerico, at doo’y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. “Nagdaraan si Hesus na taga Nazaret,” sabi nila. At siya’y sumigaw, “Hesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw: “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Kaya’t tumigil si Hesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” “Panginoon, ibig ko po sana’y manumbalik ang aking paningin,” sagot niya. At sinabi ni Hesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Noon din, nakakita siya at sumunod kay Hesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 15, 2021 at 5:27 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang simula ng pamumuno ng isa sa mga pinakamalupit na pinuno, si Antioco Epifanes. Lumitaw din noong panahong iyon ang mga masasamang Hudyo, na nagpasya sa hari na sumamba sila sa mga paganong diyus-diyosan at gumawa ng mga paganong ritwal. Nagusutahan nito ni Antioco, kaya inutos ang mga kalapastangang ito sa bayang Israel. At sinumang nakikitang sumasamba sa tunay na Diyos ng Israel ay pinag-uusig at madalas ay pinapatay. Malala ang pinsalang dala ni Antioco Epifanes sa mga Hudyong tapat sa Panginoon. Ngunit makikita natin sa aklat na ito ang pangako ng Diyos na ilikas niya ang kanyang bayan mula sa mga masasamang tao at gawain na nagpapahiwalay sa kanya.

Ang Ebanghelyo ay isa sa mga sikat na kwento ng pagpapagaling ni Hesus. Ito ay ang pagpapagaling sa isang bulag na lalaki, na bagamat hindi pinangalanan ni San Lucas, ay ayon naman kay San Marcos ay itong bulag na lalaki ay walang iba kundi si Bartimaeo. Ang mga bulag sa kapanahunan ni Hesus ay hinahatulan ng mga Hudyo na makasalanan dahil nangyari raw ito sa kanila mula sa pagkakasala o minana sa kasalanan ng mga magulang. Subalit sa kababalaghan ng pagbabalik-paningin sa bulag, ipinakikita ni Hesus na ang mga taong nahihirapan ay instrumento upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. At makikita natin kung paanong sumigaw ang bulag na kaawan siya ni Hesus.. Kaya nang pinatawag siya ni Kristo, ang tanging hiling lamang niya ay makakita na siya. Dahil sa pananampalatayang iyon, agad nakakita na siya at sumunod sa kanya. Kaya namangha ang tao sa pangyayaring ito, at sila ay nagpuri sa Panginoong Diyos.

Ang Diyos ay bukas sa mga bagay na tunay na nagpapaligaya at gumaganap sa ating buhay-pananampalataya. Kaya ang dapat nating iniiwasan ay na tayo ay maging bulag sa espirituwal na paraan, na wala tayong pakiramdam at pakialam sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Kaya magandang halimbawa si Bartimaeo na bagamat hindi tayo pisikal na bulag, tayo ay tinatawag na magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Panginoon na humihiling na kaawaan niya tayo upang mas manalig pa sa kanya at makita sa ating pananalig ang ating habag at malasakit sa bawat tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 15, 2021 at 9:26 am

Ano ang aral na hatid ng ebanghelyo ngayon?
Pananalig.
Ang bulag na sumisigaw ng pangalan ni Hesus ay pinagaling ng dahil sa kanyang pananalig. Nang tanungin sya ni Hesus kung ano ang ibig nya, sinabi ny na “Panginoon nais ko pong makakita”. Tinawag nyang Panginoon si Hesus kahit ang iba’y ang tingin sa kanya ay guro ang iba’y magiging hari nila para sa pakikidigma. Kaya’t sinabi ni Hesus na iakw ay gumaling daw sa iyong pananalig.

Mga kapatid, kung tayo ay dadalangin o hihiling sa ating Panginoon, kinakailangang ibigay natin ang ating buong tiwala at pananampalataya, wala ka na dapat agam agam o pangamba, hindi na tayo dapat mabalisa o mag-alinlangan. Kung hindi man o dito dumating sa oras na gusto mo ay maghintay ka lamang, darating ito kung para sayo at kung ito ay kalooban ng Diyos at kung ito ay mas makabubuti sa iyo. It may not come at the time you want… but it will sure come,,, in His time… in His sweet time…. If only you believe.

Reply

Jess C. Gregorio November 16, 2023 at 8:47 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Hindi niya kilala si Hesus. Bulag at walang nakikita. Pero alam niya na iba ang pagkakataon ngayon. Naramdaman niya ang kakaibang nangyayari. At dahil wala siyang makita at hindi siya self concious, isinigaw niya ang kanyang pananalig. Hindi siya nahiya. Nilakasan pa niya. At narinig siya ni Hesus. Binigyan pansin. Hindi baga ito rin ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating pagsamba? Ang ipinid ang ating mga mata sa mundo at ibukas ang puso para maramdaman ang paligid? Na sa ating pananalig ay buong lakas nating isinisigaw ang papuri at paghingi ng grasya? Walang lugar ang hiya kung ang pagpapalaganap ng katotohanan ang pinaguusapan. Maingay ang mundo pero ang gustong ingay ng mga tao ay yung mga huwad na nagpapalaki lamang ng mga ulo. Kung isisigaw mo ang iyong pananampalaya, bubusalan nila ang iyong bibig at sasabihan ka na itigil mo na ang pag iingay mo. Nakaka istorbo ka. Tumigil ka na. Sa huli, mismo si Hesus ang magsasabi sa kanila na ilapit ka sa kanya, at sabihin mo na ang gusto mong mangyari. Karaniwang bukal ng mga mirakulong mahirap paniwalaan ang mga susunod na mangyayari. Ito ang tunay na paraan ng mga panalanging may bisa at saysay. Buo at nagtitiwalang pananampalataya. Huwag mo pakinggan ang mga sumasaway sa iyo, magpatuloy ka lang, katabi na nila si Hesus pero ikaw ang totoong nabibiyayaan. Hindi sila.

Reply

Malou Castaneda November 19, 2023 at 10:04 pm

“Panginoon, upang ako ay makakita,” ang simpleng kahilingan ng lalaking bulag, ay isang panalangin na kailangan natin ng mas madalian higit kailanman. Gaya ng bulag, dapat tayong patuloy na tumawag sa ating Panginoong Hesus, “Maawa ka sa amin . . Hayaan kaming makakita”. Sapagkat ang ating espirituwal na paningin ay maaaring maging maulap at kailangan nating ipagpatuloy itong itama ng Dakilang Espirituwal na Dalubhasa sa Mata. Nakita ng bulag na lalaki ang mahabaging Diyos kay Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga mata ng pananampalataya muna, at iyon ay humantong sa pagbubukas ng kanyang panlabas na mga mata. Sa ating relasyon sa Diyos, kung ano ang nakikita natin sa panloob na mga mata ay nakakaakit sa Panginoon, at Siya ay tumutugon sa ating panloob na pananampalataya.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makilala ang mga kabulagan sa aming sarili. Amen.

Reply

Malou Castaneda November 19, 2023 at 10:06 pm

PAGNINILAY
“Panginoon, upang ako ay makakita,” ang simpleng kahilingan ng lalaking bulag, ay isang panalangin na kailangan natin ng mas madalian higit kailanman. Gaya ng bulag, dapat tayong patuloy na tumawag sa ating Panginoong Hesus, “Maawa ka sa amin . . Hayaan kaming makakita”. Sapagkat ang ating espirituwal na paningin ay maaaring maging maulap at kailangan nating ipagpatuloy itong itama ng Dakilang Espirituwal na Dalubhasa sa Mata. Nakita ng bulag na lalaki ang mahabaging Diyos kay Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga mata ng pananampalataya muna, at iyon ay humantong sa pagbubukas ng kanyang panlabas na mga mata. Sa ating relasyon sa Diyos, kung ano ang nakikita natin sa panloob na mga mata ay nakakaakit sa Panginoon, at Siya ay tumutugon sa ating panloob na pananampalataya.

PANALANGIN
Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makilala ang mga kabulagan sa aming sarili. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: