Huwebes, Nobyembre 16, 2023

November 16, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Manalangin tayo nang may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Sumaamin nawa ang Iyong paghahari, Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y palagiang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano nawa’y pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, nawa’y hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasa-kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga yumao nawa’y mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, laging kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:41 pm

PAGNINILAY: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan, at sa darating ng 2 Linggo, ipagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng ating Kristong Hari. Kaya tinanong ng mga Pariseo kay Hesus sa Ebanghelyo ngayon kung kailan itatatag ang Kaharian ng Diyos. Ang naging tugon ng Panginoon ay walang nakakalam kahit ng palatandaan kung kailan darating ang oras na iyon. Ngunit sinabi rin niya na ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay alam na ng mga nananalig sa kanya. Kaya nga nang magsimula si Hesus na mangaral sa Galilea, sinabi niya na dumating na ang Kaharian ng Diyos upang sila’y magsisi mula sa kanilang pagkakasala at maniwala sa Mabuting Balita.

Kaya bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tayo’y inaanyahan ni Kristo na paghandaan ang pagpaparito ng Kaharian ng Diyos. Ang paghaharing ito ay nakilala natin sa ating pananampalataya sa ating pakikinig sa Salita ng Diyos, pakikibahagi sa Katawan at Dugo ng kanyang Anak, at ang pakikipagkapwa sa ibang tao lalung-lalo ang mga nangangailangan. Huwag po tayong malinlang ng mga gustong makipagsabi na alam nila kung kailan tatapos ang mundo, kundi dapat may pananabik tayo na salubungin ang Panginoon sa bawat oras at yugto ng ating buhay ngayon at kailanman. Ipinapaalala sa atin ng Unang Pagbasa ay palagi nating sumpungan ang Karunungan ng Diyos na walang bahid ng karumihan at hindi materyal. Itong Karunungan ay maganda sapagkat ito ay may kakayahang ipagpaunawa sa tao ang kalooban ng Diyos.

Kaya sa ating buhay, nawa’y palagi nating hanapin at gamitin bilang gabay sa paglalakbay sa pananampalataya habang nanabik tayo sa pag-asang bigay ng Kaharian ng Diyos Ama. At ang Karunungang iyon ay ang kanyang Anak na si Hesukristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 11, 2021 at 9:29 am

Ang paghahari ng Diyos ay naganap na sa mga taong nananalig sa kanya.. ang mga taong nanalig sa kanya ay nag mga nagsisi sa mga nagawang kabaluktutan, mga taong humingi ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong nagsisikap ma tuluyan ng talikuran ang pagsuway sa sampung utos ng Diyos. Ngayon kung ang mga ito ay hindi mo pa din ginagawa hanggang ngayon ay hindi maghahari ang Panginoon sayo. Kapag naghari na ang Diyos sa iyong puso’t isipan ay hindi ka na mababalisa, ang lahat ng dumating na hirap o problema sa iyong buhay ay kakayanin mo sapagkat mayroon ka nag relasyon kay Hesus, ika nga nila eh mamaniin mo na lang ang darating na hampas ng buhay ng walang agam agam. Hilingin natin ito kay Hesus ang pagharian tayo at sundin natin ang kalooban nya, dito ka makakaramdam ng tunay na kaligayahan at peace of mind na hindi kyang bilihin ng gano man kalaking salapi.

Kaya nga kasama ito sa dasal na itinuro sa atin ni Hesus. “Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit”.

Reply

Jess C. Gregorio November 13, 2023 at 3:39 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang Kaharian ng Diyos ay nagsimula na sa ating mga puso nang inialay ni Hesukristo ang buhay niya para tubusin tayo sa kasalanan. Nagwika siya na sasambahin natin siya kahit saan sa Espiritu at Katotohanan. Tayo ang Templo ng Banal na Espiritu. Pero minsan mas gusto pa natin siya sambahin sa mga templong naisip at ginawa lang natin na kung saan wala duon ang Panginoon. Naging balakid at hadlang tayo sa nais ng Espiritu. Kaya nagtatanong tayo, kailan itatatag ang Kaharian ng Diyos na parang baga tayong mga makabagong Pariseo. Hindi tayo nakikinig. Hindi tayo sumusunod. Matigas ang puso natin. Ma pride. Ang pagtatapos ng ating kuwento sa buhay ay magiging biglaan. Ang tanong ay sino ang makikita natin sa oras na iyun? Saan tayo magigising? Sa Kaharian ba ng Diyos o sa kahariang ginawa natin para sa ating sarili?

Reply

Mel Mendoza November 16, 2023 at 11:01 am

Habang papalapit ang pagtatapos ng Kalendaryo Panliturhiya ng ating Simbahan pinagtutuunan natin ang paghahanda sa Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari sa huling Linggo ng Nobyembre para naman salubungin ang Panibagong Panahon ng Adbiyento sa ikalawang Linggo ng Disyembre. Kaya naman mararamdaman sa mga Pagbasa ang mga paghahanda ng ating mga sarili sa pagdating ng ating Manunubos na si Hesukristo.

Sa Mabuting Balita tinanong si Hesus ng Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Ang parehong katanungan ay pwede ding ibato sa ating mga kristiyanong mananampalaya. Sa araw araw nating mga pagiral lagi nating kasa-kasama ang iba’t ibang uri ng pinagkakaabalahan na kadalasan nawawalan ng panahon para makipag-ugnayan sa Diyos. Natural lang na masasabi na lahat naman ay may kanya kanyang priority o gampanin para sa ikabubuhay masasabi na minsan nagiging routinary na ang mga ito. Pero maganda laging alalahanin na sa gitna nating lahat ay may Nagkaloob ng biyaya ng buhay na siyang dahilan kung bakit patuloy na nagpupursige’t pinapaganda natin ito para sa kaaya-ayang pamumuhay. Ang panukala ng tao ay hindi kapara ng panukala ng Diyos na ninanais para sa ating lahat. Mawawalan ng saysay ang lahat ng mga pagpupunyagi kung matutuun lamang sa materialismo na pangangailangan dapat maglaan ng sapat na panahon upang umunlad naman ang buhay na pang-espirituwal. Ang tanda na ang paghahari ng Diyos ay nasa isang tao na nga kung palagiang nakikinig sa kanyang mga aral na nakatala sa Banal na Aklat, sumusunod at naisasabuhay ito’t naipapamahagi sa kapwa, at pinahahalagahan sa tuwina at gawing pinaka-sentro ng buhay.

Huwag ng maghanap ng iba pang tanda tungkol sa paghahari ng Diyos. Pahalagahan at mahalin ang biyaya ng buhay, sa araw araw imbitahan ang presensya ng Banal na Espiritu at hayaan padaluyin sa puso’t isipan at mga gawa upang maging daluyan din ang sarili para iba lalo higit doon sa mga nangangailangan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: