Miyerkules, Nobyembre 15, 2023

November 15, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan, at kapatawaran ang Panginoon. Subalit ipinagwawalang-bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa kanya sa diwa ng pasasalamat.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Sa pasasalamat, tumatawag kami sa Iyo, Panginoon.

Ang Simbahan sa lupa nawa’y patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan, at komunidad, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nabibigatan sa buhay nawa’y makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:37 pm

PAGNINILAY: Magandang pahayag ang sinasabi ng Aklamasyon sa Aleluya ngayon, na sa bawat pagkakataon ay dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay niloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin sa Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa 10 ketongin. Ang sakit na ketong ay tinuturing na kahawaan na dapat ang tao ay umiwas sa mga ketongin. Alam ito ng mga 10 taong iyon, ngunit tila nga ba’y nakita nila kay Hesus ang Kapangyarihan ng Ama na nagpapamalas ng kabutihan kahit sa mga taong katulad nila. Nang lumapit sila kay Hesus upang ihiling ang kagalingan, biglang inutusan sila ni Hesus na pumunta sa mga pari sa Jerusalem upang gawin ng ritwal ng pagpapalinis. Kaya sumunod sila sa gawaing iyon, at hindi akalain nila na sila’y gumaling habang lumalakbay. Sila’y naging masaya at nagsipunta sa kanya-kanyang pagdiriwang. Ngunit mula sa 10 ketongin, iisa lang ang bumalik kay Hesus at nagpasalamat. At natunghayan ng Panginoon na siya’y isang Samaritano, isang itinuturing noon na kaaway ng mga Hudyo dahil raw sa ritwal nito na paganismo. Subalit ipinakita dito ang isang itinuturing na kaaway ng mga Hudyo ay sumampalatya at nagpasalamat kay Hesus sa ginawang paglilinis sa kanyang balat at pagwawasto ng buong katauhan.

Kaya nga sa bawat pagpapala at magandang bagay na natanggap at narasanan natin, dapat mayroon tayong utang na loob na tinatanggap natin ang mga biyayang ibinigay sa atin ayon sa ating pagsisikap.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 10, 2021 at 9:23 am

Kapag tayo ay may hinihiling, nagapatirapa tayo, nagdadasal ng taimtim, may lumalakad pa ng paluhod, may mga nangngako pa na dinggin lamang ang kahilingan nya ay magbabago na at tutulong sa kapwa at tatalikdan na ang mga gawang kasamaan.
Pero pag dumating na ang biyaya, gumaling na ang karamdaman, nasolve na ang problema, dumami na ang pera…. Nakalimutan na ang Diyos!
Ang sampung ketongin na pinagaling ni Hesus ay dininig ang kahilingan dahil sa kanilang pananalig, Hesus aming Panginoon! wika nila. Bukod sa matuto tayong magpasalamat sa Panginoon ay pinapaalala din ng ebanghelyo na kung tayo ay mananalangin ay ibigay natin ang buong tiwala at pananalig kay Hesus na tayo ay pakikinggan at pagagalingin. Kapag tayo ay nagdasal ay tanggaling na natin ang pangamba at alinlangan, ibigay natin ang buong tiwala at pag asa.

Tularan natin ang sampung ketongin sa pananalig, pero wag natin tularan ang syam sa hindi marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa biyayang nakamtan.

Reply

Jess C. Gregorio November 12, 2023 at 2:22 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

May mga grasyang hindi nagtatagal. Nawawala. At naglalaho kung hindi natin bibigyan pansin ang mga pinanggalingan ng mga ito. Madaling kumatha ng mga mirakulo ang pananampalataya natin kay Hesukristo. Pero ang natanggap na mirakulo ay malamang hindi rin mananatili sa nagbenepisyo. Ang kapangyarihan ay mananatili lamang kung andun ang may kapangyarihan. Ang papuri sa kabutihan ng Panginoon ang mag papatibay ng natanggap na biyaya. Katulad ng mga panalangin na nagsisimula sa papuri at nagtatapos sa papuri, nabubuo ng lubusan ang grasya ng langit kung ating pagpapahalagaan at bibigyan ng kaukulang pansin ng pasasalamat at papuri. Nakakatiyak tayo dahil sasabihin mismo sa atin ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Hindi ito narinig ng siyam na di na bumalik kay Hesus.

Reply

Cristina Itchon November 15, 2023 at 9:01 am

Isang papuri at pasasalamat sa Diyos para sa panibagong araw, mga biyaya at higit sa Mabuting Balita.!

2. mahalagang bagay ang nais ipaalala sa bawat isa sa atin ng Djyos. Una, ang ating pananampalataya at pagtitiwala at pangalawa, ang patuloy na pagpapasalamat sa Kanya sa kabila ng maraming pagsubok. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay na mayroon tayo upang mabuhay sa mundo, there are a lot of reasons to be greatful to God, minsan pagkatapos nating magdasal at ipinagkaloob ang ating kahilingan sa sobrang saya at puno tayo, nakalimutan na natin kung saan nagmula ang mga biyaya at magpasalamat sa Diyos, and we only remember God if we have problems and pain. At connected ang matiyagang manalangin upang. maging susi sa puso ng Diyos na dinggin ang ating mga dasal, faith without actions is dead, because miracles happens when we bielieve and if we believe we have to do something, there will be a great participation between God and human in order to attain miracles. Katulad ng kuwento sa ating mabuting balita, ang 10 ketongin sila ay tumawag kay Hesus upang humiling ng kanyang habag at awa dahil gusto nilang gumaling at sa kanilang pagtitiyaga at pananampalaya sila ay gumaling. Ngunit nagtaka si Hesus, nasaan ang siyam hindi ba sampu ang gumaling, ngunit isa lamang ang bumalk at nagpasalamat?

Nawa’y sa ating patuloy na pagtitiyagang panalangin isipin natin ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos at manatili ang pagtitiwala at pag asa dahil ang ating pananampalataya na may gawa ang magiging susi sa puso ng Diyos na dinggin ang ating mga dasal na may kababaang loob at malinis na puso at sa bawat pagpapala na binibigay ng Diyos huwag tayong makalimot na magpuri at magpasalamat Diyos, in everything we must thank and praise God na kung saan lumalalim ang ating pagkilala at relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ni Hesuskristo na ating dakilang tagapagligtas at sa tulong ng gabay at kapangyarihan ng banal na espiritu, at sa mga panalangin ng ating Mahal na Inang Maria, amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: