Martes, Nobyembre 14, 2023

November 14, 2023

Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 23-3, 9

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyos para mamatay,
kundi para maging larawan niyang buhay.
Ngunit dahil sa pakana ng diyablo,
nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos,
at di sila makararanas ng kamunti mang pahirap.
Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay;
iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,
At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho,
ngunit ang totoo, sila’y nananahimik na.
Bagamat sa tingin ng tao sila’y pinarusahan,
ngunit ang totoo, sila’y nasa buhay na walang hanggan.
Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala.
Napatunayan ng Diyos na sila’y karapat-dapat.
Sila’y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan,
kaya’t sila’y tinanggap niyang parang handog na sinusunog.
Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal,
magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig,
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan.
At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig,
sapagkat siya’y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

Panginoo’y aking laging pupurihin,
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa.

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid
at ang taghoy nila’y kanyang dinirinig
nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.
Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 7-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 11, 2019 at 8:55 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin kung paano dapat nating pahalagahan ang paglilingkod. Bilang mga indibdiwal, tayo ay hindi may-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoong Diyos ang nabigay nito at may karaptang kunin muli ito mula sa atin sa nakatakdang panahon. Tayo lamang ay itinuturing na may tungkuling alagaan at igalang ang buhay ng ibinigay niya hindi lang sa atin, kundi ang buhay na para sa ibang tao. Kaya nga ikinuwento ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa lingkod na pinagsabi ng kanyang panginoon na kumain at makisalo sa handaan. Ngunit tugon naman ng lingkod ay ginagawa niya ang kanyang trabaho na walang hinihintay na kapalit. Ito yung parang paningin/disposiyon na ang bawat nagtratrabaho ay sinusunod lamang ng utos na galing sa matataas na panunungkulan. Ganun rin sa ating buhay bilang mga Kristiyano na tayo’y mga anak ng Diyos at inaasahang gawin makabuluhan ang buhay na ibinigay niya sa atin. Tayo ay tinatawag na maglingkod sa kanya at sa ibang tao nang may pagmamahal at paggawa ng tama at mabuti. At kapag ginagawa natin ito, kung minsa’y tayo’y binibigyan ng pagpapala ay nasa isip at puso natin na hindi natin inaasahan ng kapalit. Kaya sinasabi ng manunulat ng Karunungan sa Unang Pagbasa na ang mga matutuwid at matatapat sa Diyos ay tatanggap balang araw ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hindi ito nakikita ng mga hangal na nagpapahamak sa mga mabubuting-loob na tao hanggang sa maranas nila ang tunay na pagbabagong-loob. Subalit natutunghayan natin na lahat tayong masunurin at matapat sa Panginoon ay bibiyayaan ng dakilang pagpapala niya sa kalangitan.

Reply

Jess C. Gregorio November 12, 2023 at 1:39 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Hindi tayo puwedeng makipagmataasan sa Diyos. Di puwede na ang ating pinaniniwalaan lamang na hindi kaugnay sa sinasabi ng Diyos ang totoo dahil lang feel natin. Marami na ang nangyayari ngayon na halos pinabulaan na ng sangkatauhan ang mga totoong sinasabi ng Diyos. Alalahanin natin na nilalang lang tayo. Alipin lang tayo na walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa ating buhay. Tinutupad lang natin ang misyon natin kung bakit tayo nilalang- ang papurihan siya at ibalik ang glorya sa kanya. Huwag natin siya utusan. Huwag natin ibahin mga sinabi niya. Huwag natin siya pangunahan. Sumunod na lang tayo.

Reply

Ellen Puso Soriano November 14, 2023 at 1:58 am

Panalangin :

mahal na Panginoong HESUS maraming salamat po sa mga minsahing inilahad mo sa amin araw2. ikaw ang aming DIOS na buhay at pinagmulan ng aming mga buhay.. nawa magamit namin ito sa kabutihan at liwanag sa buhay na nadirimlan.tulongan mo kaming sumunod sa iyong kalooban at ika’y paglingkuran,taglay ang kababaang loob, puno ng pag-asa at pagtitiwalang walang pag-alinlangan. amen

Reply

Cristina Itchon November 14, 2023 at 9:30 am

Papuri at pasasalamat sa iyo Panginoong Diyos dahil sa iyong dakilang pag ibig, habag at awa sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang patuloy mo pa rin kaming minamahal. Without Christ we are nothing. Tunay na ang lahat ng meron kami ay mula sa Iyo dahil kami ay iyong nilalalang na kawangis at kalarawan mo upang imaging biyaya sa ibang tao, nasa bawat aming mga gawain at misyon ay napapatunayan na tunay na buhay ang Diyos, there is always a reason and a purpose kung bakit tayo ay patuloy na nabubuhay. Kaya’t patuloy tayong magdasal upang pagkalooban tayo ng sapat na karunungan, pagtitiyaga, sakripisyo, pagtitiis, pagtitiwala, kababaang loob at pag asa upang makayanan natin ang tukso at pagsubok habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito tungo sa buhay na walang hanngan na ang ating dakilang tagapamagitan at modelo na tunay na haring lingkod walang iba kungdi si Kristo patungo sa Diyos Ama at sa tulong ng gabay at kapangyahiran ng banal na espiritu, amen ????

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: