Sabado, Nobyembre 4, 2023

November 4, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Manalangin tayo sa Diyos Amang nasa Langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa kanyang Anak na si Jesu-Kristo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong Anak.

Bilang Simbahan, tayo nawa’y lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa nang may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa pampublikong tungkulin nawa’y ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba’t ibang pamamaraan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga matatanda nawa’y tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito nawa’y tanggapin sa Kaharian ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa lalo na kung mabigat itong gawin. Matuto nawa kami kay Jesus na laging handa sa kaninumang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 28, 2021 at 12:01 pm

PAGNINILAY: Sa kasalukuyang panahon, ang tao ay madalas nais hanapin ang pinakamadaling paraan tungo sa mga sitwasyong kanyang hinaharap. Kaya makikita natin ang bawat tao ay nais umasenso o umangat sa buhay. At pati na rin sa larangan ng mga organisasyon, trabaho, gobyerno, at iba pang larangang may posisyon, madalas ang mga itinuturing na “boss” ay dapat sundan at dapat kilalanin ng bawat miyembro. Ngunit sa ating Ebaghelyo (Lucas 14:1, 7-11), nagbigay ng paalala si Hesus tungkol sa pagiging mapagkumbaba. Inihatulad niya ang kababaang-loob sa isang anyaya sa piging na hindi ka uupo sa pinakamataas na lugar, bagkus ay dapat umupo ka sa mababang lugar. Kaya madalas kapag may VIP sa bawat handaan, sinehan, o anumang kaganapan, sila ang may prioridad sa mga nakalaang lugar. Ngayon, sinasabi sa atin ni Kristo na tayong lahat ay maging mapagkumbaba upang tayo ay iangat. At sa bawat Misa, ang piging ng Diyos, huwag tayong maging mapagmataas na parang mas karapat-dapat tayo dahil tayo ay madalas magsimba. Kundi itrato natin ang bawat mananampalataya kahit sila ay makasalanan o banal.

Reply

Cora Galang Orense October 30, 2021 at 7:57 am

Sa ating pong nabasang mabuting balita ngayon, ay ipinahihiwatig Ng ating Panginoon Jesus,na Tayo po ay matutong magpakumbaba, sapagkat ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan Ng ating pagsasailalim Ng ating MGA sarili sa kapangyarihan Ng Diyos.ito Rin po ay pagpapadama Ng ating pagibig sa Diyos at sa kapwa.at Kung lubos Lang po nating maunawaan ang katotohan na makapaloob sa paguugaling Ito ay Di po magiging mahirap para sa atin na tingnan din ang ating kapwa at Di lamang ang ating sarili. Sa nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon Tayo po ay tinatawag Ng Diyos na magpakumbaba sa kanya at amining wala tayong nagagawa Kung wala Siya,tinatawag nya Rin po Tayo na ilagay ang sarili sa katayuan Ng bawat isa.sapagkat Kung ang iisipin lamang natin ay ang ating sarili, magiging mahirap para sa atin ang tumulong at magbigay sa kapwang nahihirapan .Mahal na Mahal po Tayo Ng Diyos, Kaya’t inialay nya ang kanyang sarili para sa kaligtasan nating lahat,hilingin po natin sa kanya sa panalangin na tulungan tayong magpakumbaba, magpasailalim sa kapangyarihan nya at higit sa lahat Islay ang ating sarili sa kanya sa pamamagitan Ng ating pagibig at pagtulong sa kapwa Ng sa gayun ay maging katapat dapat Tayo sa buhay na ibinuhos nya para atin.Ang papuri ay sa Iyo Panginoon! Maghanda at mapagpalang araw po sa inyong lahat MGA kapatid! ???

Reply

Ferdy Baetiong Parino October 30, 2021 at 10:21 am

Maraming ebanghelyo si Hesus na ang tema ay ninanais nya tayong magpakumbaba, magpakababa o huwag maging mataas ang tingin sa sarili. Kaya’t kung iyong pagninilayan ay maiisip mong napakahlaga nito bilang isang tao at kinalulugdan ni Hesus ang taong nagpapakababa. Sapagkat sya mismo na hinirang at alam nyang Anak sya ng Diyos ay pinili nyang magpakababa. Ano ang aral nito sa atin? Humility! Piliin mo ang wag maging mapagmataas sapagkat ang lahat ng nasayo ngayon, ari arian, karangyaan, kasikatan, posisyon at kapangyarihan ay nagmula sa Diyos, karapat dapat na suklian mo ito ng kabutihan ng kalooban sapagkat kung gugustuhin ng Diyos ay kaya nya itong bawiin lahat sa isang iglap at mababaliktad ang mundo sayo ag ikaw ay pagtatawanan sa pagbagsak mo kayat manatili sa baba, wag lumipad at tuluyang lamunin ng pagmamataas ang iyong sistema. Itapak ang paa sa lupa at pairalin ang pagiging makatao, pagiging maawain at mapagmahal sa kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili at pamilya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: