Sabado, Oktubre 7, 2023

October 7, 2023

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Our Lady of the Rosary (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Baruc 4, 5-12. 27-29

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa kanya, nilait ninyo ang sa inyo’y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo’y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo’y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, “Mga kalapit-bayan ko, ako’y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko’y ipinabihag ng Walang Hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila’y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang Kautusan ng Diyos at ako’y naging isang bayang wasak at tiwangwang.

“Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa kanya. Ngayon nama’y manumbalik kayo at maglingkod sa kanya nang buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo’y iniligtas na niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.
Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa,
maging karagata’t naroong nilikha.

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Ang Lungsod ng Sion, kanyang ililigtas,
bayang nasa Juda’y muling itatatag:
doon mananahan ang mga hinirang,
ang lupain doo’y aariing tunay.
Magmamana nito’y yaong lahi nila
may pag-ibig sa Diyos ang doo’y titira.

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 17-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila, “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez October 6, 2023 at 10:05 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isinulat ng kalihim ni Propeta Jeremias na si Baruc. Ang aklat na ito ay matatagpuan lamang sa mga Katolikong bersyon ng Bibliya, sapagkat ang mga nilalaman ng 7 libro na wala sa mga Protestang bersyon ay kaugnay sa pamumuhay at ministeryo ng Inang Simbahan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ipinapaalala ni Baruc sa mga Hudyo ang kanilang nagawang mga kasalanan labag sa utos at kalooban ng Diyos, na siguro iyan nga ang dahilan kung bakit tinapon sila sa Babilonia bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagkakasala, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Patuloy na inaanyayahan sila na magsisi, manumbalik, at mamuhay nang nararapat sa pamantayan ng Panginoon. Ganun din ang nangyayari sa Sakramento ng Pakikipagkasundo na tuwing kinukumpisalan natin ang ating mga kasalanan, pinapatawad tayo ni Hesus sa pamamagitan ng salita ng mga Pari, at hinahamon tayo na magbago, mamuhay nang matuwid, at sikaping huwag gumawa ng anumang kasalanan. Makakamtan lamang natin ang tunay na magadang Kumpisal kung mayroong kadalisayan at kababaang-loob na tanggapin muli ang habag, pagpapatawad, at pagmamahal ng Diyos sa Sakramentong ito.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ng 72 alagad kay Hesus matapos ang kanilang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Nakita natin kung paano nilang iniulat ang kanilang mga ginawa sa mga bayan at nayon ng Israel. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesukristo na nakita niyang nahulog si Satanas mula sa langit. Ito’y nagbabalik sa panahong si Satanas ay binagsak mula sa langit papunta sa ilalim ng lupa dahil sa kasaaman nito. At tila sinasabi ni Hesus na ang bawat kabutihang ginagawa ay nagsisilbing tagumpay laban sa mga masasamang hangarin sa buhay. Kaya sinabi rin ni Kristo na ang pangalan ng mga alagad ay nakaukit na sa langit. Pinuri rin niya ang Diyos Ama sa mga misteryo na ipinakita sa mga mapagkumbaba. Makikita natin dito na sa bawat katapusan ng misyon, kailangan nating magpahinga upang magpalakas. At para kay Hesus, ang kanyang sikreto ng lakas ay ang panalangin. Ito ang kanyang pakikipag-usap sa Ama upang sundin at gawin ang dakilang kalooban. Nawa ito rin ang ating disposisyon sa bawat misyon natin bilang mga Kristiyano.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: