Huwebes, Oktubre 5, 2023

October 5, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Lumapit tayo sa Panginoon ng ani, at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng Simbahan at ng buong mundo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon.

Ang lahat ng sumasampalataya nawa’y maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang Kaharian ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa nawa’y biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nahihirapan sa buhay nawa’y makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito nawa’y tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, tulungan mo kaming makilahok nang masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong Ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming pinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 28, 2021 at 4:01 pm

PAGNINILAY: Ang Panginoong Diyos ang nagbabalita ng kanyang mabubuting balita na dala ng galak at pagpapala. Ito ang paanyaya nina Esdras at Nehemias sa Unang Pagbasa sa mga Hudyo, na ang araw na ito ay ginawang banal ng Panginoon bilang paggunita sa kanyang paglilikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto at Babilonia, at paggunita rin sa tagumpay niya laban sa mga mababagsik na bansa. Ang lahat ay nayanig sa takot at naluha sa lungkot, ngunit inaanyayahan sila ng dalawa na huwag matakot at malungkot, sapagkat ang kabanalan ng araw ng Panginoon ay dapat magdala ng kagalakan, lakas, at pagpapala, na ang Diyos ay sumasakanila. Ito ay hawig sa propesiya ni Isaias sa ika-61 kabanata, na ang Espiritu Santo ang pumupuspos sa Lingkod ng Diyos (Mesiyas) na si Hesus, upang dalhin ang Mabuting Balita sa mga dukha, palayain ang mga nakabilanggo, hilumin ang mga maysakit, at ipahayag ang isang taon ng pagpapalang mula sa Diyos Ama. At sa sinagoga ng Nasaret ay sasabihin ni Hesus na natupad na ang propesiyang ito sa kanyang pagdating bilang Mesiyas at Anak ng Kataas-taasan.

Ang Panginoong Hesukristo ay tumatawag sa atin na tuparin ang misyong ibinilin niya sa bawat isa. Ang Ebanghelyo ay isang larawan ng pagsusugo niya sa 72 alagad upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila’y isinugo ng Panginoon sa mga nayon at bayan ng Israel upang iparangal ang Mabuting Balita at gumawa ng mga mabubuting kababalaghan katulad ng pagpapagaling sa mga maysakit, pagpapalayas ng mga demonyo, atbp. Sila’y inutusan ni Hesus na huwag magdala ng kahit anumang bagay, sapagkat ang mga pangangailangan nila ay ibibigay sa bawat bahay na kanilang papasukin. At sa bawat pagpasok nila ay ibabasbas nila ang mga sambahayan ng kapayapaan. Ngunit ang mga hinding tatanggap sa kanila ay kanilang ipapagpag ng sariling paa bilang babala sa mga tumatangging tao.

Makikita rin dito yung bilang na “72” na sumisimbolo sa kaganapan o “perfection” sa wikang Ingles. Kaya nga sa unang pahayag sinabi ni Hesus na handa na ang ani, ngunit kaunti pa lang ang mga manghahasik. Kaya’t inituos niya na ipagdasal na sana’y magkaroon pa ng mga manghahasik sa bukirin ng Diyos. Kaya nga yung mismong pagpaparangal ng Mabuting Balita ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil. Nang bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentekostes, dito nagsimulang mabuo ang Simbahan na kung saan ang mga Apostol ay ang mga unang nagbigay-saksi tungkol kay Kristo. At itong misyon ay ipinatuloy ng kanilang mga disipulo, pati na rin ng mga Santo Papa, Obispo, Pari, at mga iba’t ibang relihiyoso’t relihiyosa. At itong misyon na kanilang ipinapangaral ay para rin sa atin bilang miyembro ng Laiko. Alam po natin na hindi lahat humahangad na maging pari o madre, ngunit tayong mga ordinaryong mamamayan ay tinatawag na ibahagi ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos at bigyang-saksi ito sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

Winnie Hipolito September 30, 2021 at 6:00 am

Naway tumugon tayong mag pahayag ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang kautusan.
Ang pagsugo sa atin na ipahayag ang kanyang mga utos ay sinisiguro Niya sa atin na kasama natin lagi ang Banal na Espirito na siyang pupukaw sa bawat damdamin ng tao. Salamat Panginoon sa Iyong Kabutihan!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 30, 2021 at 9:28 am

Lahat tayo ay pari, wala man tayong posisyon sa simbahan ay may tungkulin tayong ipalaganap ang Mabuting Balita. Sa paraan na kaya natin, sa mga pagkakataon na pwede tayong magpatotoo tungkol kay Hesus. Ngayon, sa panahon ng makabagong teknolohiya, nariyan ang internet at social media. Maaari tayong magpahayag ng mga Salita ng Diyos sa ating fb, instagram, youtube at iba pa. Kung nakakatagal tayo ng maraming oras sa netflix o kahit anong libangan sa internet at maglaan tayo ng oras sa mga online mass, isang oras lang yun. Maari rin itong ishare sa mga kamag anak at kaibigan. Sa mga taong hihingi sayo ng payo, gamitin mo ang aral ng ebanghelyong nabasa o napanood mo, at hindi maliligaw ang taong papayuhan mo. Kung ikaw nman ay mahiyain sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita, maging mabuting halimbawa ka sa ibang tao sa pamamagitan mg iyong kilos na sumusunod sa kalooban mg Diyos, sa ganitong paraan ay para ka na ring nakapagpalaganap ng Mabuting Balita.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: