Martes, Oktubre 3, 2023

October 3, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-26 Linggo sa Karaniwang Panahon
Martes

Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik-loob at pagpapanibagong buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak.

Ang Kristiyanong sumasampalataya nawa’y pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig nawa’y matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit sa isip at katawan nawa’y magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y masiyahan sa liwanag ng bukang-liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang-loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 27, 2021 at 12:06 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagtatahak ni Hesus tungo sa Jerusalem. Batid ng Panginoon ang kanyang haharapin na Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus sa lungsod, kaya’t dumaan siya sa mga nayon ng Samaria. Subalit ibinalita ng kanyang mga tagapagbalita na ayaw siyang tanggapin ng mga sinagogoa roon, kaya’t napadala sa galit ang dalawang magkapatid na si Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedeo, na kung nais ipadala nila ang apoy mula sa langit upang wasakin ang mga nayon. Kaya sila’y tinawag ni Hesus bilang “Boanerges,” na may kahulugang “mga anak ng kulog”. Ngunit pinagsabihan sila ng Panginoon na naparito siya upang maligtas, at hindi mapaghamak ng tao. Makikita natin sa katauhan ni Hesus ang malawak na pag-unawa sa mga hindi pa tumatanggap at nakikilala sa kanya bilang Anak ng Diyos.

Nilawak din niya ang kaligtasan sapagkat ang lumang paniniwala noon ay sa loob lamang ng Hudaismo makakamtan ang biyayang iyan. At ang mga Samaritano ay tinuturing noon bilang mga kaaway ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagsamba ng iibang diyos. Subalit makikita natin ang pagpapakita ni Kristo ng pag-ibig ng Ama na ganap at lubos.

Mula sa angkan ng mga Hudyo at Samaritano ay maipapabilang ang marami sa kanyang ngalan, at ito ay ang mga Kristiyano. Parang ito ang naging katuparan ng Unang Pagbasa, nang ang mga banyagang bansa ay pupunta sa Jerusalem upang sumamba sa Panginoong Diyos at maging bahagi sa planong pangkaligtasan na bukas sa lahat. Kaya ang kontemporaryong Jerusalem ngayon ay ang Simbahan, ang bagong Israel, na binubuo ng mga Hudyo at Hentil na naging Kristiyano. At ang pagkakilanlan sa atin bilang mga Kristiyano ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang tanda ng ating pagtanggap sa mga mensahe ni Hesus, at nawa’y ipamalas natin ito sa ating kapwa.

Reply

Marcus Pesquira October 3, 2023 at 11:25 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Jesus Kristo, Amen!

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: