Biyernes, Setyembre 29, 2023

September 29, 2023

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
o kaya Pahayag 12, 7-12a
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels (White)

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 9-10. 13-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Pahayag 12, 7-12a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sumiklab ang digmaan sa langit! Naglaban si Arkanghel Miguel, kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon, kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalayas sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon – ang matandang ahas na ang pangala’y Diyablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan! Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diyablo sa pamamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan; hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya’t magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasasalamat
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap
sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari,
pupurihin ka ng lahat at ika’y ipagbubunyi;
ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin,
at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.

Poon, kita’y pupurihin
sa harap ng mga anghel.

ALELUYA
Salmo 102, 21

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y purihin
ng lahat n’yang mga anghel
na tapat at masunurin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 47-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus si Natanael, ay kanyang sinabi, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siya’y hindi mandaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:28 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang tuwing Ika-29 ng Setyembre ang Kapistahan ng 3 Banal na Arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel, at San Rafael.

Si San Miguel (“Ang Katulad ng Diyos”) ay kilala bilant Tagapagtanggol ng Langit. Siya’y Prinsipe ng mga anghel at nagsisilbing sandata laban sa kasamaang dulot ng itinalsik na Arkanghel na si Lucifero o mas kilala bilang si Satanas. Makikita sa ikalawang opsyon ng Unang Pagbasa ang Digmaan sa pagitan ng kalangitan at impiyerno, at kasabay ng Panginoong Hesus ay si San Miguel na namumuno sa mga kawal ng anghel upang hindi maghari ang kasamaan sa lupa.

Si San Gabriel (Lakas ng Diyos) ay kilala bilang Mensahero ng Panginoon. Siya’y mismong nagbalita tungkol sa katuparan ng kaligtasan ng Amang Diyos nang nagpakita siya kina Zacarias at Birheng Maria. Sinasabi rin na siya yung anghel na nag-alo sa Panginoon nang ipinaghahanda nito ang Misteryong Paskawal sa Hardin ng Getsemani.

Si San Rafael (Tagagamot ng Diyos) ay kilala bilang anghel na nagpapagaling. Makikita natin sa Aklat ni Tobit kung paano niyang pinaggaling si Tobias mula sa pagkabulag nito. Maraming himala tungkol sa pagapagaling ay iniaalay sa kanyang karangalan.

Ang mga 3 Arkanghel ay nagsisilbing gabay sa atin upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Makikita sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Hesus kay Natanael/San Bartolome sa ilalim ng puno ng igos. Matapos ipinahayag ng Apostol tungkol sa kanya bilang Anak ng Diyos, sinigurado ni Hesus na makikita niya balang araw na magbubukas ang langit at ang mga anghel ay kapiling ang Anak ng Tao. Kaya’t pinaghahandaan tayo ng Kapistahan ito sa Muling Pagpaparito ng Panginoon sa katapusan ng panahon.

Ipinaalala sa atin ng mga anghel na nawa’t patuloy tayo sa pagsunod sa plano at kagustuhan ng Diyos at sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal sa ibang tao.

Reply

ANDRI MAGDALENO SULIT LAZO September 29, 2021 at 6:11 am

Sumiklab ang digmaan sa langit! Naglaban si Arkanghel Miguel, kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon, kasama naman ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalayas sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon – ang matandang ahas na ang pangala’y Diyablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan! Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diyablo sa pamamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan; hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Kaya’t magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan!” (DITO PO SA SALITA NG ATING PANGINOONG DIYOS NASASABI NA ANG DRAGON AY KUMAKATAWAN SA DEMONYO KAYA SANA ANG MGA NANINIWALA SA FENG SHUI AT IBA PANG GAWAING TSINO AY IWASAN DAHIL SA SUMASAMBA SILA SA DRAGON NAWAY MAIMULAT NA NATIN ANG ATING ISIPAN NA IISA LAMANG ANG MAY LIKHA NG MUNDO AT NG ATING PANANALIG AT PANANAMPALATAYA ANG ATING PANGINOONG DIYOS NA HINDI NATIN NAKIKITA KAILANMAN.)

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 29, 2021 at 9:39 am

Tularan natin ang mga anghel na nakipaglaban sa demonyo.
Tuwing may darating na tukso lalong lalo na kung ito ay may kinalaman sa kahinaan mo, pano mo ito nilalabanan? Nakapakahirap lalo na kung ito ay may kinalaman sa tawag ng laman, kamunduhan, materyal na bagay at iba pang bawala na masarap para sa tao. Ang sikreto ay magdasal ng Ama Namin, kung andyan pa din ang demonyo dagdagan mo ng sampung Aba Ginoong Maria. At umpisahang isipin ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa iyo pagkatapos ay isipin mo ang kahahantungan kung kakagat ka sa tukso ni Satanas, ano ang mangyayari bukas o sa makalawa, isipin mo ang pangmatagalan sapagkat ang tukso ng demonyo ay panandaliang sarap ngunit habang buhay na paghihirap. Siguradong sigurado na pagsisisihan mo kung bakit ka nagpatihulog sa magandang alok ni Satanas. Ang mga nabilanggo, ang mga nasira ang pamilya, ang mga nagkasakit, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga namatay, amg mga naghirap, ay dahil kumagat tayo sa mapulang mansanas na inalok ni Satanas.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: