Biyernes, Hunyo 30, 2023

June 30, 2023

Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mga Unang Martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma

Genesis 17, 1. 9-10. 15-22
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 8, 1-4


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twelfth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of The First Martyrs of the Holy Roman Church (Red)

UNANG PAGBASA
Genesis 17, 1. 9-10. 15-22

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nang siyamnapu’t siyam na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi: “Ako ang Makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay.

“Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi,” sabi pa ng Diyos kay Abraham. “Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin.”

Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham: “Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara sapagkat siya’y pagpapalain ko: magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa; may magiging hari sa kanyang mga inapo.”

Nagpatirapang muli si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya’y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako’y sandaang taon na? At si Sara! Maglilihi pa ba iyon gayong siyamnapung taon na?” At sinabi niya sa Diyos, “Mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay.”

“Nagkakamali ka Abraham; si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac,” wika ng Diyos. “Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaank siya ng labindalawang prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon.” Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Nang makababa si Hesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. “Ginoo,” ang wika niya, “kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at sinabi, “Ibig ko, gumaling ka.” At pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. “Huwag mo itong sasabihin kaninuman,” bilin ni Hesus. “Pumunta ka’t pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 20, 2021 at 2:33 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pagtitibay ng Diyos ng tipang ginawa niya sa pagkasaksi ni Abraham, ang amang ninuno sa pananampalataya. Inulit ng Panginoong Diyos ang pangako na maging kasingdami ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa dalampasigan ang mga lipi ni Abraham. Dito pinalit ng Diyos ang pangalang Abram na naging “Abraham,” na may kahulugang “ama ng maraming bansa,” at ang pangalang Sarai na naging “Sara,” na nangunguhulugang “prinsesa”. Dito ginawang utos ng Diyos ang bawat lalaking ipinanganak ay kailangang ipatuli sa ikawalong araw, bilang tanda ng katuparan ng pangako ng Diyos sa pagpaparami ng mga lipi ni Abraham. At bagamat mayroong unang anak ang patriarkiya sa alipin nila (Ismael), ipinangako ng Diyos na magdadalang-tao ang kanyang asawa, at si Isaac ang nakatakdang magmamana ng pagpapala ng Diyos para sa kanyang piniling bayan. Mula sa lipi ni Abraham ay nanggaling din si Haring David, na dito rin nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod na pangyayari matapos ang pangangaral ni Hesus sa Bundok. Ang huling pahayag ng Panginoon ay ang pakikinig sa kanyang salita at pagsasabuhay nito sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang pagtatayo ng isang matatag na pundasyon. Matapos iyon, sinabi ng mga tao na si Hesus ay nangaral nang hindi katulad sa mga eskriba at Pariseo. Ngayon ay parang tinutupad ng Panginoon ang ipinangaral niya tungkol sa pag-ibig. Narinig natin ang kanyang pagtatagpo sa isang ketong. Sa kasaysayan ng Israel, ang sakit na “ketongin” ay tinuturing na isang malalang sakit, kaya ang mga ketong at tao ay inuutasang mag-iwasan upang hindi makahawa ng malalang sakit. Subalit parang natagumpay ni Hesus na hindi natakot nang mahawakan niya ang isang ketong. Ang maganda pa rito ay mismo ang ketong ang humiling sa kanya na linisin siya. Parang nakikita na taong ito na si Kristo ay ang Mesiyas. Dahil si Hesus ay totoo sa kanyang ipinapangaral, hinilom niya ang lalaking ito mula sa sakit na ketongin, at inutusang huwag ipagsabi, subalit magpakita siya sa mga pari na siya’y napalinis. Ayon sa salaysay ni San Marcos, ipinagbalita ng lalaki ang ginawa ni Hesus sa kanya, kaya namangha ang mga tao at bigla silang lumapit kay Hesus. Bilang Mesiyas, si Hesus ay tumutupad sa kalooban ng kanyang Ama.

Kaya makikita natin kung paano siya’y mapagkumbaba sa bawat paggawa niya ng kababalaghan. Samantala, nakita natin ang kanyang pagiging mahabagin at mapagmalasakit. Ang maaari nating matuto mula sa Panginoon ay kababang-loob at awa na may kasamang malasakit sa bawat tao. Ito ay isa sa mga paraang magpapatotoo sa ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 25, 2021 at 6:00 am

Nasa panig ka ba ng Diyos? Walang impossible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng naisin. Maging ang magkaanak si Abraham sa katandaan at ang pagpapagaling sa ketongin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga walang dahilan upang mawalan ng pananalig. Ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Kailangan lang manalig sa Diyos, dahil hindi natin kayang abutin ang pag-iisip ng Diyos. Tulad ni Abraham manalig tayo at sumunod sa kagustuhan ng Diyos ng may buong paniniwala. Pumanig tayo sa Diyos, wag sa mundo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 25, 2021 at 9:42 am

Meron ka bang dinadalangin na hindi dininig ng Diyos? Anuman ang ating hilingin ay ipagkakaloob ni Hesus kung ibig nya, kung ito ay hindi nangyari maaaring ang hinihiling mo ay hindi makabubuti sayo, kung ang hinihiling mo nman ay palagay mong makabubuti sayo maaaring hindi pa panahon, meron pang gustong ipadama o ituro sayo ang Diyos kaya hindi nya ibinibigay. Kapag tayo ay mananalangin, kailangan natin ng gawa, patience at pananalig… ibig sabihin ay kung may gusto tayo makamit kumilos tayo kasabay ng pagdadasal, kung may hinihiling tayo matuto tayong mag intay, dahil siguradong ibibigay ng Diyos ang dalangin mo pero sa oras na ibig nya.. in HIS time, in HIS sweet time. Kung may nais tayong makamit ay magdasal ng may buong paniniwala at pananalig, sapagkat pag ikaw ay nagdasal at nabalisa pa din ibig sabihin ay humihina ang iyong pananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, Magdasal, Kumilos, Mag-intay at Maniwala.

Reply

Len Hallare June 29, 2023 at 9:09 pm

Sa Diyos walang imposible lahat ay nagiging posible .kapag ninanis na Diyos na ikaw ay pagpalain at pasaganain magagawa nya ito.Tulad ni Abraham sinong mag-aakala na sa kanyang katandaan ay pinagpala at biniyayaan pa sila ng anak at magiging isang magulang na sya pangarap ng bawat mag-asawa na bumubo ng pamilya.mahiwaga talaga ang kapangyarihan ng Diyos.Tulad dn ng isang ketongin sa mabuting balita.isang sakit na nakakahawa, noong panahon na kapag meron ka sakit na ketong ikaw ay iniiwasan, marumi at makasalanan, pero ang pagmamahal ni Hesus ay hindi nya ipinagdamot sa taong may ketong, ipinadama nya ang kanyang awa,habag at malasakit.Sa kabila ng kagandahang loob na ginawa ni Hesus sa ketongin ayaw nya ito ipagsabi o ipagmalaki. sana sa tuwing gagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa lagi natin isipin tayo ay mga instrumento lng ng Panginon at daluyan ng kanyang pagpapala.Patuloy tayo magpasalamat at ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.Matuto tayo magbigay na walang hinihintay na kapalit.

Reply

tammy amar June 30, 2023 at 7:57 am

tunay na mapagmahal ang ating diyos Amang nasa langit dahil pinadala niya ang bugtong anak para sa kaligtasan natin isipin mo sa kapanahunan nang ating ninuno mula kay Abraham Isaac, Jacob, at haring david mula sa kasalukuyan ay natunghayan natin ang kanyang pagmamahal kahit sa may sakit pilay, bulag,pipi, bingi ay pinagaling nang ating Panginoon Hesus dito ang aral niya sa atin ay pagmamahal sa kapwa at sa ating Sarili kaya huwag natin aksayahin bagkus atin pa pagyamanin upang sa gayon ay my gantingpala tayo naghihintay sa langit.

Reply

Bobby Javier June 30, 2023 at 1:39 pm

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin saiyong Banal na pangalan at banal na salita, siya namin gabay,patnubay at kalakasan sa araw-araw namin Buhay,,,
AMEN….

Reply

Bobby Javier June 30, 2023 at 1:42 pm

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoon saiyong Banal na pangalan at banal na salita, siya namin gabay,patnubay at kalakasan sa araw-araw namin Buhay,,,
AMEN….

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: