Huwebes, Hunyo 29, 2023

June 29, 2023

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 1-11

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito’y ikinalugod ng mga Judio, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong Pista ng Tinapay na Walang Lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito’y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya’y nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya’y taimtim na ipinananalangin ng simbahan.

Gabi noon. Si Pedro’y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya’y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang anu-ano’y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon, at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. “Bumangon ka, dali!” wika ng anghel. Pagdaka’y nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. “Magbikis ka’t magsuot ng panyapak,” sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, “Magbalabal ka’t sumunod sa akin.” Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya’y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay; nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito’y kusang nabuksan, at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel.

Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya’t sinabi niya, “Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat! Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Judio na mangyayari sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
Sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’t nagligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Ang D’yos ang siyang nagligtas
sa aking takot at sindak.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 6-8. 17-18

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.

Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 16, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Pedro, ang saligan
ng aking simbahang banal
na daig ang kamatayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa luapin ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 25, 2021 at 4:33 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Sila ang itinuturing na “mga haligi ng Simbahan”. Ang Simbahang itinatag ni Kristo ay nakatayo sa kanilang mga ministeryo. Si San Pedro ay may hawak ng susi bilang kapangyarihan ng Simbahahan ng pagpapahintulot at pagbabawal ng mga kaluluwa. Si San Pablo ay may hawak na espada bilang awtoridad ng Salita ng Diyos na nahahayag sa bawat gawain ng Simbahan.

Kapwa silang inatasan ni Kristo upang maging mga pastol ng Simbahan: si Pedrong kumakatawan sa mga sumusunod na Santo Papang namumuno sa buong Simbahan, at si Pablong kumakatawan sa mga Obispong nakaatasang mamastol sa iba’t ibang teritoryong pang-Simbahan. At mula sa Santo Papa at mga Obispo naman ay humihirang sa mga Pari at Diyakono upang maglingkod at mamuno sa mga Kristiyanong komunidad. Makikita natin ang kahalagahan ng “Apostolic Sucession” na nagpapatunay sa isa sa apat na marka ng Simbahang itinatag ni Kristo: ang ‘Apostolika’.

Narinig natin sa mga Pagbasa ang naging buhay nina San Pedro at San Pablo para sa Simbahan, Lalung-lalo na sa Ebanghelyo, nang dahil sa matatag na pananampalataya ni San Pedro na si Hesus ay ang Kristo at Anak ng Diyos, ipinangako niya na itatayo niya ang Simbahan sa pundasyon ng bato. Ang batong ito ay nagbibigay-kahulugan sa pangalan ni Pedro bilang “Petrus” sa Griyego o “Cephas” sa Aramaiko. Itong batong ito ay sumasagisag din sa pananampalataya ng bawat taong nanalig sa iisang Diyos na Tatlong Persona. Kaya ganito katatag ang ating Simbahan, dala na rin ang pangako ni Kristo na hindi kailanman mawawasak ang anumang masamang puwersa.

Kaya sa Dakilang Kapistahang ito, itinuturo sa atin na mahalin natin ang Simbahang ating ikinabibilang. Sa tulong nina San Pedro at San Pablo, nawa’y mas makilala natin si Kristo sa bawat miyembro ng kanyang Katawan, ang Sambayanan ng Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 29, 2021 at 7:07 am

Ano ang gusto mong premyo? Sa pagsali natin sa paligsahan ay meron tayong mga premyo. Gayon din sa paggawa ng mabuti, kadalasan ay may mga naghahangad ng pabuya. Ngunit wala ng hihigit pang makamtan kundi ang kaharian ng Diyos. Si San Pablo at San Pedro ay tunay na makabuluhan ang kanilang buhay. Kaya naman walang duda na makakamtan nila ang kaharian ng Diyos. Ang buhay nila ay inilaan nila para sa Diyos. Kaya tayo, para kanino natin inilalaan ang ating buhay? Naway mabigyan natin ng parangal ang Diyos sa ating buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 29, 2021 at 9:09 am

Tinanong ni Hesus ang mga alagad kung sino sya sa mga tao at iba iba ang naging sagot. Kung tayo nman ang tatanungin sa kasalukuyang panahon ano kaya ang isasagot natin?
Hindi natin namamalayan na ang tingin natin sa Diyos ay parang isang Genie, Madyikero o isang banko, alam nyo kung bakit? Sapagkat ang lahat ng lapit natin sa kanya ay paghingi mg kahilingan, pagdadasal ng mga kagustuhan sa buhay na imposible pero wala namang pagawa, o minsan ay puro paghingi ng pera na parang nagwiwidraw sa banko.
Tingnan natin ang Panginoon na creator na mat gawa ng langit at lahat ng nakikita mo sa mundo, Tingnan natin sya na isang Ama na laging nagmamahal sa atin ng walang maliw na dapar din nating suklian ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Tingan natin si Hesus na dapat tularan ang sakripisyo, Tingnan natin sya na isang Ama na dapat pasalamatan sa lahat ng ng natamo mo sa buhay mula sa maliit na bagay at malaki. At tingnan natin si Hesus na isang kaibigan, na syang dapat takbuhan pag may problema hindi amg barkada, alak at bisyo, isang kaibigan na sya din ang una mong pupuntahan kpag may masaya ka, kapag nagtagumpay ka sa kahit anong bagay, kaibigan na dapat natin kinakausap araw araw at pinasasalamatan.

Reply

tammy amar June 29, 2023 at 8:34 am

sinabi nga nang ating Mahal na Panginoon Hesus ang sinumang nanalig sa Diyos at mamatay ay muling mabubuhay kaya nang si Lazarus ay nabuhay marami ang hindi naniniwala dahil sa akala lahat ay magic pero sa totoo Ang muling pagkabuhay nang ating Mahal na Panginoon Hesus sa ikatlong araw na kanyang pagkamatay doon pinatunayan na lahat ito na sinabi niya ay totoo kahit nagdadalawang isip ang mga tao noon kung anu ang pagkakilala nila sa ating Panginoon Hesus doon nagpapatunay kung gaano kasukat ang ating pananalig balang araw makilala natin sina San Pedro San Pablo na tunay na simbolo upang ibalita ang mabuting balita at ipahayag sa buong mundo

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: