Miyerkules, Pebrero 22, 2023

February 22, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Miyerkules ng Abo
Patnubay sa Misa

Sa pagsisimula natin ng Panahon ng Kuwaresma, alalahanin natin ang ating mga kapintasa’t pagkukulang, ang karahasan ng tukso, at ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Manalangin tayong:

Baguhin Mo ang aming puso, O Panginoon!

Na ang Simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik-loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon!

Na lahat ng ating mga pinunong espirituwal at pambayan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang-loob, kalinisan, at katapatan, malangin tayo sa Panginoon!

Na lahat ng mga magulang, guro, at katekista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin nang dahil sa motibong matuwid at marangal, manalangin tayo sa Panginoon!

Na lahat ng nang aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang ka- pusukan, kasakiman, at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon!

Na lahat tayo’ y magsimula sa Kuwaresmang ito nang buong kababaang-loob, nagsisisi sa ating mga kasalanan, at may kapasiyahang magbagong-buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Panginoong Diyos, sa Iyo’y dumudulog kaming nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad ng pagbabago sa puso at isipan. Nawa ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay-puri sa Iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 22, 2020 at 6:22 pm

Pagninilay: Ngayon ay sinisimulan natin ang 40-araw ng paghahanda para sa paggunita ng Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, at ito’y tinatawag na Kuwaresma. At ang Panahon ng Kuwaresma ay palaging nagsisimula sa Miyerkules ng Abo. Ngayong araw na ito, tila nga ba’y ito ang pinakamaraming taong nagsisimba sa kani-kanilang parokya’t kapilya. Ang mga abo’y ipapahid sa ating mga noo ay nagmula sa mga sinunog na palaspas at binasbasan ng banal na tubig. Sinisimbolo ng mga abong ito ang ating pagiging tao na may hangganan ang ating buhay sa mundong ito. Kaya sinasabi sa Genesis 3:19 ay tayo ay nagmula sa alikabok at diyan din tayong babalik. Parang sa unang tingin ay nakakatakot ito, ngunit ang mangyayari sa atin matapos ang ating kamatayan ay bagong buhay sa kaluwalhatian kasama ang ating Paninoon. Kaya kapag tayo’y papahiran ng abo sa ating mga noo ngayon, alalahanin natin ang paanyaya ni Hesus sa Marcos 1:15 na tayo’y magsisi at magbalik-loob sa Diyos, at sumampalataya sa Mabuting Balita. At ngayong Panahon ng Kuwaresma, 3 gawain ang ipinapaalala sa atin: (1) Ang Pag-aayuno (kasama ang Pangingilin), (2) Ang Panalangin, at (3) Ang Paglilimos. At si Hesus ay nagbigay ng isang matuwid na paalala na gawin natin ang mga ito hindi upang magyabang na tingin natin sa ibang tao na mas matuwid pa tayo, kundi kusang loob nang may kababaan ng kalooban na tayo’y nag-aayuno/nangingilan, nananalangin, at naglilimos upang mas maging matatag ang ating relasyon sa Diyos at kapwa tao. Kaya nawa sa pagsisimula ng Panahon ng Kuwaresma, gawin nating makabuluhan ang 40 araw na ito sa tunay na pagsisisi, pagbabalik-loob, pagsasakripisyo, at paggawa ng kabutihan.

Reply

SAINTSPOT February 22, 2023 at 5:26 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
https://youtube.com/watch?v=PnOpATQFfpA&si=EnSIkaIECMiOmarE

Gospel Reflection:
Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit” Mateo 6:1

Ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng makamundong kasiyahan ay ang papuri ng publiko. Madalas gusto nating mapansin tayo ng iba sa mga nagawa natin at sumasaya tayo kapag marami tayong likes at good comments sa social media.

Binabalaan tayo ng Ebanghelyo ngayon na ang paghahanap ng papuri ng tao ay magreresulta sa pagkawala ng kabayaran mula sa Ama sa Langit. Ang pagbibigay ng limos, pag-aayuno at pagdarasal ay pinakamabuting gawin nang lihim upang “ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka.”

Pagnilayan, ngayon, ang simpleng katotohanan na ninanais ng Diyos na lumapit sa iyo ngayong panahon ng kuwaresma sa isang patago at palihim na paraan. Nais Niyang ihayag ang Kanyang pagmamahal sa iyo, nang personal. Hindi para ipagyabang mo sa lahat kung gaano ka kabanal. Ngunit upang malaman sa ikaibuturan ng iyong puso kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kung sa gayo’y, magagawa rin ng Diyos na hawakan ang iba sa pamamagitan mo sa mga paraan na hindi mo naiintindihan.

Aking Panginoong Hesus, nais Mong lumapit sa akin ng palihim at ihayag sa akin ang iyong pag-ibig. Nawa’y makilala kita araw-araw at lumago nang higit pa sa isang malalim na relasyon sa Iyo. Sa paglapit Mo sa akin ngayong Kuwaresma, gamitin mo rin ako ng palihim sa iyong pamamaraan upang maging instrumento ng Iyong pagmamahal sa kapwa. Lahat ng papuri at luwalhati sa Iyo, O Panginoon.
Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Josephine C Hawkins February 23, 2023 at 2:26 am

Salamat sa napakagandang gospel reflection, Naway isa puso at isa isip nating lahat ito. Panginoon kami po ay tulungan mong maisakatuparan ang mga ito. I bless po Ninyo ang mga authors and writers upang ipagpatuloy nila ang kanilang mga gawain sa tulong ng Inyong gabay.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: