Huwebes, Pebrero 23, 2023

February 23, 2023

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday after Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 30, 15-20

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo nang matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang diyos, ngayon pa’y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo’y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayun, mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 17

Sinabi ng Poong mahal:
“Kasalanan ay talikdan,
pagsuway ay pagsisihan;
maghahari nang lubusan
ang Poong D’yos na Maykapal.”

MABUTING BALITA
Lucas 9, 22-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang Anak ng Tao’y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

At sinabi niya sa lahat, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya’y mapapahamak?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez February 23, 2020 at 11:54 pm

Pagninilay: Patuloy tayo sa ating daan ngayong Kuwaresma sa loob ng 40 araw upang paghandaan ang pagdiriwang ng Misteryong Paskwal ni Kristo sa Mahal na Araw. Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang paanyaya ni Moises sa mga Israelita na patuloy na maging matapat sa Diyos na naglikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Matapos gumawa ang Panginoon ng mga magagandang bagay at biyaya sa ating buhay, tayo rin nawa ay patuloy na magiging matapat sa kanya sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Hesus kung paano natin pagdadaanan ang buhay. Matapos ipahayag ni San Pedro na si Kristo ay ang Anak ng Diyos, lubos na inaanyayahan ni Hesus na upang tayo ay maging mga alagad niya, limutin natin ang ating sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya. At patuloy siya na ang nais maligtas ng buhay ay mawawalan nito, subalit ang mag-alay naman ng buhay ay makakamit ito. Siguro lahat tayo ay dumadaan ng napakaraming problema. Sa totoo lang, sino po ang makakapagsabi na wala silang problema o pagsubok sa buhay? At alam natin ang bigat at pagod dala ng hinanakit na iyan. Palagi nating ninanais araw-araw na guminhawa ang buhay natin. Kaya si Hesus ang maamong puso na maari nating lapitan dahil ang kanyang pamatok ay maginhawa, at ang kanyang pasan ay magaan. Subalit hindi ito’y kahulugan na madali lang takasan ang mga problema ng buhay. Kaya nagbigay siya ng isang tapat na paanyaya upang tularan siya. Alam po natin na ang ating Tagapagligtas ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Ang kanyang paghahandog sa Banal na Krus ay tanda na tayo’y iniligtas mula sa ating mga pagkakasala at minarapat na gawing mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Kaya ang limutin natin ang ating sarili, pagpasan ang krus, at sumunod kay Kristo ay isang paanyaya na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay, patuloy tayo sa pagtitiis na palaging nananalig sa Panginoon at gumagawa ng mga matuwid at mabuting bagay. Nawa’y ito po ang ating sakripisyo hindi lang tuwing Kuwaresma, kundi pati na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na sumampalataya tayo sa Diyos at maging mabuti rin sa ating kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: