Biyernes, Pebrero 24, 2023

February 24, 2023

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday after Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag-aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi ko pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan,
yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang inyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong sugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon,
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ako’y kaawaan, O, mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Hugasan mo sana ang aking karumhan
dalisayin mo ang aking kasalanan!

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

SAINTSPOT February 24, 2023 at 7:24 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
https://youtube.com/watch?v=AaZQ-XFoZLE&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Ang ating mga makamundong pagnanasa o pita ng laman ay madaling nagpapahina sa atin na pigilan ang ating pakikipag-relasyon sa Diyos. Upang mapagtagumpayan ito, kailangang tanggihan at iwasan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Noong panahon na kasama pa ng mga alagad si Hesus, napagtatagumpayan nila dahil sapat na ang presensya ni Hesus para mapigilan ang mga kahinaan nila.

Kaya’t noong umalis si Hesus, minabuti niyang mag-iiwan ng kahalili niya na siyang magpapalakas sa kanila, ang Banal na Espiritu Santo. Ang kanilang relasyon ay nagbago sa ibang dimension, hindi na nila nakakaharap at nahahawakan ang Diyos ng pisikal. At sa kadahilanang iyon, kailangan ng mga alagad na kontrolin ang kanilang mga hilig sa laman sa tulong ng Banal na Espiritu.

Ikaw at ako ay inaatasang sumunod kay Kristo na maging instrumento niya. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay upang mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan.

Pagnilayan, ngayon, ang kahalagahan ng pag-aayuno dahil ito’y susi para palakasin ang ating espiritu sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Pagnagkagayo’y nako-kontrol natin ang anumang kahinaan at napapatigil ang anumang kasalanan na pabalik-balik.

Mahal kong Panginoon, nagpapasalamat ako dahil binibigyan mo ako ng pagkakataon na maging instrument mo upang maibahagi ang iyong pag-ibig. Bigyan mo ako ng biyayang makasunod sa iyo at ma-disiplina ang aking sarili upang Ikaw at Ikaw lamang ang ganap na magkontrola ng aking buhay. Nawa’y maging bukas ako sa kaloob ng pag-aayuno at makatulong ito sa aking pagbabagong buhay. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Merle Tejemo February 24, 2023 at 9:55 am

Thank you Lord for another day..pra ikaw ay makapiling mula sa araw na ito sa aking pg ninilay ng iyong mga salita na ng bibigay ng kalakasan para harapin ang hamon ng buhay na my saya at kagalaksn sa aking puso…Praise to you Lord Jesus Christ..??

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: