Sabado, Pebrero 25, 2023

February 25, 2023

Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 9b-14
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Lucas 5, 27-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday after Ash Wednesday (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 9b-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinasabi ng Panginoon:
“Kung titigilan ninyo
ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita’y iiwasan,
kung ang nagugutom
ay pakakainin ninyo at tutulungan,
ang kadilimang bumabalot sa inyo
ay magiging tila liwanag sa katanghalian.
At akong Panginoon
ang siyang sa inyo’y laging papatnubay,
lahat ng mabuting kailangan ninyo’y
aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan.
Kayo’y matutulad sa pananim na sagana sa dilig.
Matutulad sa batis
na di nawawalan ng agos ng tubig.
Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang nadurog,
muling itatayo sa dating pundasyon,
makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog,
mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay.”
Sinabi pa ng Panginoon,
“Inyong igagalang ang takdang Araw ng Pamamahinga,
huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal,
sa araw na ito’y mamamahinga kayo’t huwag maglalakbay
ni gagawa o maghuhunta nang walang kabuluhan.
At kung magkagayon,
ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin.
Bibigyan ko kayo ng karangalan
sa harap ng buong daigdig
at lalasapin ninyo ang kaligayahan
sa paninirahan sa lupaing
ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob.
Mangyayari ito pagkat akong
Panginoon ang nagsabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Sa aking dalangin, ako’y iyong dinggin,
tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing;
ako’y mahina na’t wala nang tumingin.
Yamang ako’y tapat, ingatan ang buhay,
lingkod mo’y iligtas sa kapahamakan
pagkat may tiwala sa ‘yo kailanman.

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Ikaw ang aking Diyos, ako’y kahabagan,
sa buong maghapo’y siyang tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo’y dulutan ng galak,
sapagkat sa iyo ako tumatawag.

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 33, 11

Sinabi ng Poong mahal:
“Di ko nais na mamatay
ang mga makasalanang
nagbabagong-kalooban
upang sila ay mabuhay.”

MABUTING BALITA
Lucas 5, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Hesus.

Si Hesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Hesus, “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Jefferson Serrano February 24, 2023 at 9:26 pm

Ang panahon ng Kuwaresma ay panahon din ng paghilom at pagbangon ng sarili mula sa pagsusuri nito sa mga nakaraang pangyayari sa buhay. Ang ating katawan ay nangangailangan din ng paghilom mula sa sakit na nagdulot ng ating paghiwalay sa Diyos na naging sanhi ng kasalanan at kamatayan.

Kaya naman, ang ating Ebanghelyo ay naglalarawan ng kagustuhan ni Kristo na gamutin ang mga nagnanais ng kagalingan. Ibig niya na tayo ay gumaling, ibig ng Diyos na tayo ay hindi mahiwalay sa kanya sapagkat niloob niya na tayo ay patuloy na gawaran ng awa at habag nang sa gayo maging kaisa tayo sa pagpapatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa parang nasa langit.

Reply

SAINTSPOT February 25, 2023 at 6:55 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube
https://youtube.com/watch?v=lZqkDAUee1Q&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Maganda ang buhay ni Levi. Kumikita ng malaki dahil maniningil siya ng buwis. Ngunit sa isang iglap, iniwan niya ang lahat at sumunod sa pagtawag ni Jesus, at agad na nagbago ang kanyang buhay para sa ikabubuti. Isang radikal o masidhing damdamin na magbago.

Siya’y isang inspirasyon tungo sa pagpapanibago ng buhay. Maaring nakapag desisyon ka ng sumunod kay Hesus ngunit bawat araw ay dapat palalimin pa at mas malapit pa sa kanya. Malimit nagiging kumpante na tayo sa ating paglilingkod at pagsunod. Ang ejemplo ni Levi ay ang pagsunod ng buong katapatan at kayang iwanan ang lahat kung kinakailangan.

Paano ka inaanyayahan ni Jesus, ngayon, na tularan ang pagiging radikal ni Levi? Ano ang hinahamon Niya ngayon na iyong bitawan at layuan upang higit na makapaglilingkod ka? Kung hindi mo pa nagagawa, idalangin mo sa Diyos na magawa mo rin ang ginawa ni Levi.

Maririnig din natin sa kwento na, hindi natakot si Levi na anyayahan at paghandaan si Hesus upang ipakita sa iba na kung kinaya niyang gawin ang radical na desisyon ay makakaya rin nating gawin ito alang-alang sa bagong buhay na kasama ang Diyos. Hindi natakot si Levi na ipaalam sa iba ang kanyang pinili, at gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan na gawin din iyon.

Pagnilayan, ngayon, na katulad ni Levi ay marinig mo rin ang pagtawag ng Diyos ngayong panahon ng Kuwaresma. Maaaring hindi ka literal na tawagin na “iwanan ang lahat”, ngunit ipahayag ang iyong pagpayag na iwanan ang lahat ng mahalaga sayo para sa kalooban na Diyos.

Aking mahal na Panginoon, tinawag Mo ang lahat ng iyong mga anak na sumunod sa Iyo nang walang kondisyon at walang pinipili. Tinatawag mo kaming maging handang talikuran ang lahat ng maiaalok ng buhay na ito upang makakuha ng higit pa. Bigyan mo ako ng biyayang magtiwala sa Iyo at tumugon ng “Oo” sa Iyong panawagan ngayon, bukas at sa lahat ng araw. Ang aking buhay ay sa Iyo, mahal na Panginoon. Gawin mo sa akin ang gusto Mo.
Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo .

Reply

Merle Tejemo February 25, 2023 at 9:37 am

Ama ng lahat Anak at holy spirit sinasamba pinupuri sinasamba k namin sa lahat ng oras ng aming buhay patnubayan nyo po kami sa lahat ng aming gawin sa lahat ng oras ng aming buhay, Thank you for everything.Amen??

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: