Linggo, Pebrero 26, 2023

February 26, 2023

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Roma 5, 12-19
o kaya Roma 5, 12. 17-19
Mateo 4, 1-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 2, 7-9; 3, 1-7

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay.

Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang.

Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay-buhay, at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.

Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsa’y tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”

Tumugon ang babae, “Hindi naman! Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami.”

“Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay,” wika ng ahas. “Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo’y magiging parang Diyos; malalaman ninyo ang mabuti at masama.”

Napakaganda sa paningin ng babae ang punongkahoy at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito.

Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila’y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob;
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Ang galak na dulot ng ‘yang pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 12-19

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.

Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang-loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.

Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayun din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
Roma 5, 12. 17-19

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.

Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayun din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama nating Maykapal.

MABUTING BALITA
Mateo 4, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon: si Hesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. Doon, apatnapung araw at apatnapung gabi nag-ayuno si Hesus, at siya’y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kaniya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sumagot si Hesus, “Nasusulat,
‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.”

Pagkatapos nito’y dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo sa Banal na Lungsod. “Kung ikaw ang Anak ng Diyos,” sabi sa kanya, “magpatihulog ka, sapagkat nasusulat,
‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka,’
‘Aalalayan ka nila,
upang hindi ka matisod sa bato.’”

Sumagot si Hesus, “Nasusulat din naman, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.’”

Pagkatapos, dinala din siya ng diyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roo’y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diyablo, “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin.” Sumagot si Hesus, “Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat,
‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo;
Siya lamang ang iyong paglilingkuran.’”

At iniwan siya ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 22, 2020 at 6:25 pm

Pagninilay; Sinimulan natin noong Miyerkules ng Abo ang Panahon ng Kuwaresma sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo. Natunghayan natin na ang mga abong iyon ay simbolo ng ating pagkatao na may hangganan ang ating buhay, subalit may buhay na walang hanggan kung tayo ay tunay na nagsisisi at nagbabalik-loob sa Panginoon. Ngayong Unang Linggo ng Kuwaresma, palagi nating naririnig sa Ebanghelyo ang salaysay ng Pagtukso ng Diyablo sa ating Panginoong Hesukristo (Taon A ayon kay San Mateo). Matandaan natin na matapos binyagan si Hesus sa Ilog Jordan, siya’y dinala ng Espiritu patungo ng disyerto. Dito siya’y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at gabi hanggang sa punto na siya’y nagugutom. Kaya lumapit ang Diyablo sa kanya at nag-alok ng 3 tukso. Una ay ang tukso ng kasiyahan sa paghiling ng Diyablo na gawin ni Hesus ang mga bato para maging tinapay. Subalit ang tugon ng Panginoon ay hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Ikalawa ay ang tukso ng kayabangan sa pagpapamana ng Diyablo ng lahat ng kaharian kung si Hesus ay magpapatirapa at sasamba. Subalit ang tugon naman diyan ng Panginoon ay ang Diyos Ama ang tanging dapat sambahin. At ang ikatlo ay ang tukso ng kapangyarihan na nais ng Diyablo ipagtihulog ni Hesus ang kanyang sarili upang sasagipin daw kamo siya ng mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon ay tugon ng Panginoon ay hindi pwedeng subukin ang Diyos Ama. Kaya natalo ang Diyablo, at si Hesus ay pinangalagaan ng mga anghel. Makikita natin sa 40 araw na pag-aayuno ni Hesus sa disyerto ang pakikiisa niya sa ating pagkatao bagamat siya rin ay may kalagayan na pagka-Diyos. Subalit ginawa ito upang iako ang ating pagkatao patungo sa Diyos. Siya ay ang bagong Adan na hindi katulad ng unang Adan na nagsuway sa utos ng Panginoong Diyos, siya naman ay naging masunurin sa dakilang kalooban hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Tinuro niya tayo na labanan natin ang mga tukso ng buhay. Ang tukso ay hindi pa kasalanan, subalit kung tayo ay magbibigay rito, iyan ay isang ganap na pagkakasala. Kaya ang Panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng ating kalooban upang mas maging matatag ang ating relasyon sa Diyos at kapwa-tao. Patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan at nawa’y talikdan natin ang mga masasamang gawain.

Reply

SUSAN YBANEZ DUQUE February 23, 2023 at 7:59 am

Thank you for your unselfish support by updating us the Word of God . I am one of the members of a choir group in Zambales and i it is always a big help for me having a guide on what will be my Mass songs every Sunday by reading the Gospel in advance.,

Thank you very much and may God bless you more .

Reply

Awit at Papuri Communications February 24, 2023 at 6:57 am

God bless you and your ministry.

Reply

Rino Dabu February 25, 2023 at 10:05 am

sana meron din pong mga suggestion na kanta na pwedeng awitin na angkop sa mga pagbasa at ebanghelyo po.

Reply

Awit at Papuri Communications February 25, 2023 at 3:16 pm

Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi! God bless you!

Reply

CHRISTOPHER LOPEZ CAJEGAS February 26, 2023 at 6:11 am

Thank you very much po.
Malaking tulong po Yung ginagawa ninyong way para mapaabot sa mga Kapatid natin sa Pananampalataya. I am from Palawan as Lay Minister

Reply

Coney P.Cabalagnan February 26, 2023 at 7:30 am

maraming salamat sa pagbabahagi ng Linggohang pagbasa ng Ebangheyo, ibinabahagi ko po din ito sa aming group prayer tuwing umaga araw araw. maraming salamat po uli. pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: