Lunes, Pebrero 27, 2023

February 27, 2023

Lunes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Levitico 19, 1-2. 11-18
Salmo 18. 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

Mateo 25, 31-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Levitico 19, 1-2. 11-18

Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, ‘Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal.’

“Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon.

“Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon.

“Huwag kayong hahatol nang walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang-puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon.

“Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan.

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan,
sa iyo ay makalugod, Panginoon ko’t kanlungan,
O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan!

Espiritung bumubuhay
ang salita ng Maykapal.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
2 Corinto 6, 2b

Ngayo’y panahong marapat,
panahon ng pagliligtas,
Araw ngayon ng pagtawag
upang makamit ang habag
ng Panginoong matapat.

MABUTING BALITA
Mateo 25, 31-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila’y pagbubukud-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako’y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw; ako’y nabilanggo at inyong pinuntahan.’ Sasagot ang mga matuwid, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya’y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?’ Sasabihin ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.’

“At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa! Kayo’y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako’y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako’y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy; ako’y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako’y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.’ At sasagot din sila, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?’ At sasabihin sa kanila ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.’ Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez February 25, 2023 at 12:01 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang isa sa mga pinakamahalagang alintuntunin ng Kautusan ng Diyos: ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Unang ipinasabi ng Diyos kay Moises na ipahayag sa mga Israelita na hindi dapat sila gumawa ng masama sa kapwang tao. Pangalawa niyang ipinagsabi na ipahayag sa kanila na sila dapat ay magmahal, at hindi maglabas ng sama ng loob sa bawat isa. Ang pagmamahal sa kapwa ay kaakibat sa pagmamahal sa Diyos nang binuod ni Hesus ang Sampung Utos. Magkasabay ang dalawang ito sa iisang dakilang utos, na hindi natin masasabing mahal natin ang Diyos kundi hindi natin mahal ang kapwa. Gayundin na hindi natin masasabi na mahal natin ang kapwa, kung hindi natin mahal ang Diyos at ang ating sarili. Pag-ibig ang siyang pagkakikilanlan natin bilang mga Kristiyano.

Ang Ebanghelyo ay isa sa mga napakalakas na talinghaga ni Hesus patungkol sa wakas ng panahon. Narinig natin ang basehan ng ating hantungan pagkatapos ng ating buhay sa daigdig. Sa Eskatolohiya, dalawa ang hukom na darating: (1) ang Partikular na mangyayari matapos ang pagpanaw ng bawat isa; at (2) ang Pangkalatahan na mangyayari sa katapusan ng mundo. Anumang kamatayan at paghuhukom na ating daraanan, iisa lang ang magiging basehan ni Kristo sa kanyang paghahatol sa atin: kung anong pag-ibig ang ipinadama natin dito sa lupa. Mahalaga ang mga panalangin, debosyon, at buhay na pagsamba sa Diyos bilang mga Kristiyanong Katoliko upang mapalapit tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa kanya. Subalit ang hahanapin ng Panginoon sa atin ay kung paano natin ginawa sa kanya ang ginawa natin sa ating kapwa. Kaya nga sa ating katesismo, alam nating mayroong 14 Gawain ng Awa: 7 na Korporal (na iilang halimbawa ay binanggit sa Ebanghelyo) & 7 na Espirituwal. Anumang gawin natin sa kapwa at bawat isa, ito rin ang siyang ginagawa natin sa Diyos. Kahit tayo ay gumawa ng kasalanan, pagkukulang man o pagkakasala, nararamdaman din niya ang sakit ng ating dinala sa kanya. Kaya nga habang tayo ay namumuhay, gawin nating makabuluhan ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos at sa kanyang Anak na si Hesukristo, ang Dakilang Hukom, sa pamamagitan ng pagpapadama ng pag-ibig, lalung-lalo na sa pagiging maawain at mapagmalasakit sa mga pisikal at espirituwal na pangangailangan ng ibang tao. Maraming mga Santo ang nakilala ang mukha ng Diyos sa mga abang tao na nakikita nila sa kanilang mga paligid, at sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at pagkakawang-gawa, nakita rito ang kanilang kabanalan sa pamumuhay.

Ngayong Kuwaresma, hilingan natin sa Diyos na ipadama natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging instrumento ng habag at malasakit sa kapwa, hindi lang sa mga taong kilala natin, kundi sa mga taong nakakasalamuha natin sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Raphael March 1, 2023 at 1:20 am

Hi, Kuya Reynald Perez, maraming salamat po sa pag-share ng pagniniloy na ito. Malaking tulong ito para sa pagiintindi sa mga pagbasa.

Reply

SAINSPOT February 26, 2023 at 8:07 pm

Please SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube

GOSPEL REFLECTION:
Kung minsan, habang naglalakbay tayo sa buhay, nalilimutan natin ang maluwalhating araw ng pagbabalik ni Hesus. Kapag iniisip natin ang Diyos at Langit, madaling mahulog sa pagpapalagay na ang Langit ay garantisado at swak na swak na tayo doon.

Ngunit hindi ganito ang paglalarawan ni Hesus sa Araw ng Paghuhukom. Ipinaliwanag ni Jesus na sa panahon ng paghuhukom, ang mga matuwid ay yung mga nagpahalaga sa mga nagugutom, nauuhaw, estranghero, hubad, may sakit at o nakakulong dahil ito isang pagpapadama ng pag-ibig sa Diyos. Ito’y salita mismo ni Hesus, malaman, malinaw at tiyak.

Sa iyong buhay, sino itong “mga pinakamababa” na tinutukoy ni Jesus? Ang mga nagugutom at nauuhaw ay hindi lamang ang mga may pisikal na pangangailangan kundi pati na rin ang mga may espirituwal na pangangailangan. Sila ang mga nawawala o nalilito sa buhay na kailangang bigyan ng direksyon. Ang estranghero ay maaaring sinumang malungkot at madaling hindi pinapansin. Ang mga hubad ay maaaring yaong hindi kayang pangalagaan ang kanilang mga pangangailangan. Ang may sakit ay maaaring ang mga matatanda na o nagdurusa sa iba’t ibang paraan. At maaaring kabilang sa mga nakakulong ang mga nakagapos ng kasalanan na nangangailangan ng tulong upang mapalaya.

Eto ang hamon ng Diyos sa atin, huwag magkulang na hanapin ang ating Panginoon dahil Siya ay nasa paligid mo lamang.

Pagnilayan, ngayon, meron bang mga taong tila naliligaw at higit na nangangailangan ng iyong habag. Ang mga hindi natin gustong abutin ay yaong kadalasang nangangailangan ng ating habag at awa. Ang mga “pinakamaliit” ay kadalasan ang ating hinuhusgahan, hinahatulan o binabalewala. Alalahanin ang taong tila hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal ay doon sa kalooban nila nabubuhay si Hesus, naghihintay na mahalin mo Siya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila.

Maawaing Hesus, dakila ang Iyong habag at totoo ang Iyong paghatol. Tulungan Mo akong laging panatilihin ang aking isipan sa huli at maluwalhating araw ng iyong pagbabalik. Ikaw ay babalik sa lahat ng Iyong karilagan at kaluwalhatian upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Nawa’y tunay kong pakinggan ang Iyong mga salita at makapaghanda para sa araw na iyon sa pamamagitan ng pagmamahal sa Iyo sa lahat ng tao, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Mikesendon February 27, 2023 at 3:11 pm

Panawagan sa Kabanalan

Please like, follow and share my website mikesendon.com and fb page sparksofwisdom

Gospel Reflection:
Marami tayong napapanood at naririnig ngayon lalo na social media tungol sa tema ng pananagumpay sa buhay. Mga pagtalakay paano magiging sucessful sa ating career, sa negosyo, sa pamilya sa relationship.

Pero ang panawagan ba sa atin ng Diyos ay maging successful?

Ang sabi ni Saint Mother Theresa, “we are not called to be successful but to be faithful”

Our success is God’s business. Ang ating pananagumpay ay ating matatamo basta sundin natin ang kalooban at ipinagagawa ng Diyos.

Ang buhay na nakabatay sa kalooban ng Diyos ay mananagumpay ng lubos. Ang pag-unlad ay kasama sa pangako ng Diyos sa mga taong gumagawa ng tapat sa kanya. Hindi man sa panahon na ito subalit hindi nakakalimot ang Diyos

Ang itinuturo ng mundo ay paano iaangat ang sarili mula sa karamihan. Ang magtagumpay, umasenso at umangat kesa sa iba. Mabuti lahat yan.

Pero ang itinuturo ng Panginoon sa atin ay iba. Sa unang pagbasa sa Levitico, ipinagutos ni Yahweh na sabihin sa bayan ng Israel na sila ay magpakabanal sapagkat siyang si Yahweh ay banal. Huwag magnanakaw, huwag kayong hahatol sa kapwa, huwag mandadaya sa iba pa…

Hindi naman sinabi ni Yahweh sa kanila na kayo ay magsikap na maging mananagumpay sa buhay bagkus paanyaya na maging sensitibo at unahin ang pagmamahal at pangangailangan ng iba. Pagmamahal sa Diyos at sa kapawa.

Makikita natin na may kalakip na pangakong pananagumpay ang utos ni Yahweh sa bawat katapatan ng pagsunod sa kanyang kalooban.

Sa Gospel ngayon, nakatuon pa din ang parabola patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Anuman ang gawin natin sa pinakaaba nating kapatid o kapwa ay ginagawa natin sa Kanya.

Pagdating ng panahon, di naman tatanungin kung gaano kadami pera mo sa bangko, gaano kalaki investment mo, o kadami ang sasakyan mo o negosyo mo. Gaano ka ba kasikat o gaano kadami followers mo.

Kahit gaano ka kagaling magturo, umawit, magpatakbo ng negosyo hindi naman yun ang batayan sapagkat sa bandang huli ay ihihiwalay ang kambing at tupa at sasalain ayun sa ating mga ginawa.

Hindi masama na tayo ay magtagumpay at umunlad sa buhay na ito. Ang tanong, ano ang ginawa natin sa mga pinakaaba nating mga kapatid?

Gamitin nating kasangkapan ang ating pag-unlad at biyayang tinatamasa malaki man o maliit upang mas lalo pa nating maiangat at matulungan ang mga nangangailangan.

We cannot give what we don’t have but I believe that there is always something we can give because everyone of us are blessed. It will not be gauge on the quantity but on the quality of service we offer.

Aanhin mo naman laki ng sahod mo kung puro travel lang inaatupag natin. Baka kapusin tayo ng pamasahe papuntang langit.

Si Hesus ay abot kamay natin at nasa paligid sa katauhan ng mga taong aba, may-sakit, nakakulong, nauuhaw, nagugutom, biktima ng karahasan, mga nasalanta…

Ngayong kuwaresma, katagpuin natin si Hesus sa katauhan ng ating kapwa na higit na nangangailangan.

Ang gawaing kabanalan ay di kumplikado kung hahanapin natin lagi si Kristo sa ating kapwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: