Lunes, Pebrero 20, 2023

February 20, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo nang may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo nang may pananalig.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, tulungan Mo kami sa aming kahinaan.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng daigdig nawa’y isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat nawa’y hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan nawa’y lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan; hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 24, 2019 at 9:22 pm

Reflection: The First Reading comes from a wise man named “Jesus Ben Sirach,” which refers to Sirach himself. This book is also known as “Ecclesiasticus”. You can only find this Biblical book in Catholic version of the Scriptures, since deuterocanonicals are also acceptable in the Church’s canonicity of the Bible. Sirach’s purpose of writing has always been centered on the love for the Law of God. This shows the call of each individual to faithfulness to the Lord and also towards one another. The wise man begins his account by affirming all creation to exist because of the one God who has made them. It is he who has made the due seasons of the earth fruitful and abundant for us to enjoy them. And it is in his Word where we can discern his divine wisdom. And truly this Word and wisdom is a reference to our Lord Jesus Christ, the Son of the Father, who is the fulfillment of the loving plan of salvation. The Gospel Reading gives us a picture of how the power of God is present in Jesus. We see here a faithless father who has been doubting and searching for a cure for his son being tormented by a demon. He also narrated to Jesus how the boy would attempt to go to drown in the lake and even to cast in the fire. Earlier the father has brought his son to the disciples, however they have not cured him. Even with all the worry and fear of the man, Jesus eases his emotions by assuring him that nothing is impossible to one who has faith. At this he humbles himself before the Lord to help his unbelief. And at the moment, Jesus has driven out the evil spirit from the boy, and the family has rejoiced for this spectacular occasion. This great miracle shows how faith is regarded as the “fear of the Lord”. Truly nothing is impossible for God to do for us what we need based on his time if we truly believe. And if we are truly faithful to him, thus we are also called to manifest this faith through our relationship with other people.

Reply

Leo Aler Mabansag February 20, 2023 at 2:41 pm

It is frigthening to confront the evil spirit in possession of a person especially if one himself is a habitual sinner! So, it a must for us, believers to really walk our faith and surrender ourselves in prayer to the power of God and not depend solely on our faith. We may still have lots of inadequacies with our faith and especially with our prayer life. A man is easily led to prayer when his faith is truly focus to God alone. Thank you po for the sharing.

Reply

Melba G. De Asis February 25, 2019 at 7:15 am

Walang imposible sa Diyos basta manalig tayo at manalangin na tayo ay pagalingin ng Panginoon.

Panginoon linisin Mo po ako at patawarin sa lahat ng ak8ngnpagkakasala at mga kanaan. Ako’y lubos na naniniwals at nanalig na ikaw ang makapagpapagaling sa lahat ng taglay kong karamdaman. Itinataas ko din po Panginoon ang lahat ng may mga karamdaman lalung lalo na ang aking kapatid na matagal ng pinahihirapan ng karamdamang hindi namin malaman kung saan nagmula, pati na ng lahat ng pinapahirapan ng mga karamdaman. Ang lahat nf ito’y itinataas ko po sa Inyo sa pamamagitan ni Jesus na maghahari magpasawalang hanggan.. For all this Lord, I praise you and I thank you. Amen

Reply

Edgar E. February 25, 2019 at 10:47 am

Ama sa Langit, maraming maraming salamat po sa lahat po, na inyong ibinibigay. Ama, gabayan nyo po ako, sa aking magagawang tulong sa aking kapwa, palagi nyo po akong papaalalahanan kung ako po ay napapalayo sa inyong Salita. Gawin nyo po akong instrumento para po mapabuti ang aking kapwa, hinihiling ko po eto sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kasama po ng Espiritu Santo, Amen.

Reply

Reynald David Perez February 19, 2023 at 10:11 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa natin ngayon ay mula sa Aklat ni Sirac, na mas kilala bilang “Jesus Ben Sirac”. Sinisimulan niya ang kanyang panunulat sa pagpaparangal sa dakilang Karunungan ng Diyos na nagmula pa simula’t sapul kasama ng Diyos. Ang Karunungang ito ang siyang nakatataho sa isip at loobin ng bawat tao. Kaya nga itong Karunungan ang siyang magpapahayag sa bawat tao ang mga bagay na maka-Diyos at ang pagpapasya ng tao kung paanong maging matapat at masunurin sa dakilang kalooban nito. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Karunungan ng Diyos dahil sa pamamagitan niya, matutunghayan natin ang anumang niloloob ng Diyos Ama para sa bawat tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod na kaganapan matapos ang Pagbabagong-Anyo ni Hesus sa Bundok ng Tabor. Natunghayan natin ang isang amang nagmamakaawa kay Hesus na pagalingin ang kanyang anak na lalaki na linililuhan ng masamang espiritu, na madalas ang batang ito ay nagpapakatirapa sa tubig ng ilog at lumalapit sa nagliliyab na apoy. At nakita rin natin ang sitwasyon kung paano na niyang dinala ang anak sa mga alagad ni Hesus, ngunit hindi kayang palayasin ang espiritu. Subalit tinapatan siya ng Panginoon sa hamon ng hanggang kailan ang isang henerasyong mag-aalinlangan sa kapangyarihan at habag niya. Ngunit dahil mahal ng ama ang kanyang anak, patuloy siyang nagmamakaawa, at ngayon ay humiling kay Hesus na tulungan niyang malampasan ang kanyang pag-aalinlangan. Dahil sa hiling nito, pinalayas ni Hesus ang demonyo mula sa anak ng lalaki, at naiwasto na ang paggalaw ng bata. At makikita rin kung paanong nagtaka ang mga alagad kung bakit ‘di nila kayang palayasin ang demonyo, na ang tugon naman ng Panginoon ay ang ganyang gawain ay nangyayari sa pamamagitan ng panalangin.

Ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nagpakababa siya sa ating abang katauhan (maliban sa pagkakasala) upang maging kaisa natin sa pamumuhay bilang tao, subalit hindi lang hanggang karaniwang tao ang pamumuhay, kundi ikabuhay natin ang kanyang pagka-Diyos sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang kanyang pagdanas ng pagdurusa bilang tao ang siyang naging daan tungo sa kaluwalhatian dahil sa kanyang pagtitiwala, katapatan, at pagiging masunurin sa Diyos Ama. Mayroon tayong mga pagkakataong mahirap maging alagad ni Kristo sapagkat dumadaan tayo sa mga matinding paghihirap, na minsa’y sumusuko na lang tayo na para bagang wala na tayong pag-asang umahon. Ngunit kung tayo nga ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon na gagabayan niya tayong malampasan ang bawat pagsubok ng buhay, magagawa natin ang bawat paghakbang sa landas ni Kristo mula sa pagdurusa ng Kalbaryo patungo sa pagkabuhay mula sa libingan.

Reply

LEGS February 20, 2023 at 5:28 am

Dahil sa kasalanan ang tao ay magdurusa at hindi makakabalik sa piling ng Diyos. Magbago na tayong lahat habang may buhay pa.

Reply

Rosalinda m. Jubilado February 21, 2023 at 1:28 am

bakit hindi napalayas ng mga apostol ang demonyo…
dahil kulang tayo sa karunungan tungkol sa ating Panginoon.
ang Salita ng Diyos ay Karunungan ng Diyos.
sa unang pagbasa kung lilimiin natin ang bawat salita ay pakilala tungkol sa Diyos
na hindi dapat tayo magduda sa Kanya sapagkat Siya ay Diyos na di pa nilalang ang lahat ng bagay.
Siya ay Diyos na nakatataros ng lahat ng nilalaman ng ating puso , isipan, pakiramdam etc.
kung kaya ang nais ng ating Diyos Ama ay mabuo sa ating puso ang lubos na pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga Salita na walang space ng pagdududa at takot.
because what you know about God is your prayer to Him.

ang anak ko ay nahulog from the second floor 2 year old siya noon.
habang lumalaki siya ay nariringgan ko ng complain ng pananakit ng ulo.
until one day nasa early twenties siya nag complain ng severe headache.
parang dinidrill daw sa sakit.
ang reaction ng ina ..worried, takot, etc.
but because of the knowledge about God that all healiings come from Him..
i talked to God from the heart. heart to heart talked with God.
sabi ng puso ko sa Kanya…
noong wala akong pera pampa doctor, Ikaw ang una naming hinihingan ng tulong kagalingan physical at tinutugon mo kami
ngayon may pera akong pampadoctor
pwede ko dalhin agad sa doctor.
but where isy faith in you if i do so.
mas gusto ko pa walang pera kesa may pera pero maubos sa hospital bills.
gusto ko Ikaw ang magpagaling sa anak ko Lord.
i dont want to bring him to the hospital.
then God remind me what He said to Jairo.. Do not fear, just believe..
then i heard a voice telling me to blow 3x on my son’s head.
then i told to my son…. you are healed.
my son received instant healing that very moment.
bilang utang na loob sa ating Panginoon lets us thank Him in prayer for 9 consecutive saturdays.sabi ko sa anak ko.
All the glory, honor and praises be to God.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: