Martes, Disyembre 6, 2022

December 6, 2022

Martes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Second Week of Advent (White)
or Optional Memorial of St. Nicholas, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Aliwin ninyo ang aking bayan.” Sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila.”
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na sila sa pagkaalipin;
pagkat nagbayad na sila nang ibayo
sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigaw:
“Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.
Tambakan ang mga lambak,
patagin ang mga burol at bundok
at pantayin ang mga baku-bakong daan.
Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon
at makikita ng lahat.
Siya mismo ang nagsabi nito.”
“Magpahayag ka,” ang sabi ng tinig.
“Ano ang ipahahayag ko?” tanong ko.
Sumagot siya, “Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo,
ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang.
Nalalanta ang damo
at ang mga bulaklak ay kumukupas,
kung sila’y mahipan ng hangin.
Ang tao nga ay tulad lamang ng damo.
Oo, ang damo’y nalalanta,
at kumukupas ang mga bulaklak,
ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas.”
At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting Balita ay iyong ihayag,
ikaw, Sion,
umakyat ka sa tuktok ng bundok.
Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak.
Sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyos!”
Dumarating ang Panginoon na Makapangyarihan
taglay ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niya ay kakalingain,
sa sariling bisig
yaong mga tupa’y kanyang titipunin;
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin.”

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Narito ang araw ng D’yos
darating upang matubos
tayong kanyang kinukupkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyamnapu’t siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 5, 2021 at 5:52 am

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ay tungkol sa misyon ng Simbahan na iakay ang tao tungo sa kaligtasan ng Diyos. Ang Talinghaga tungkol sa Nawawalang tupa ay patunay na ang Diyos ay maawaain sa kabila ng ating pagsusuway sa kanya. Kung ang isang pastol ay gumagamit ng tungkod upang ipukpok ang isang tupa para madisiplina, ang disiplina naman ng Panginoon para sa mga nagkasala ay awa at habag. Siya ang dakilang pastol na lalabas mula sa 99 tupa upang hanapin ang nawawalang tupa. At kapag ito’y natagpuan niya, magagalak siya at iimbitahan ang mga kaibigan na magsaya dahil nahanap niya ang nawawala.

Kaya nga ngayong Panahon ng Adbiyento, inihahanda natin ang ating sarili para sa pagdating ng Panginoon. Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa darating na aliw para sa bayang Israel na nagdurusa sa panahon ng pagkatapon sa Babilonia. At makikita dito ang isang pahayag tungkol sa misyon ni San Juan Bautista, na siyang mismong magpapahayag ng pagbibinyag, pagpapanumbalik-loob at paggawa ng kabutihan bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon.

Kaya patuloy tayong minamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ngunit tayo ay inaanyayahan lalung-lalo na ngayong Adbiyento na magbalik-loob sa kanya at mamuhay nang marangal sa paggawa ng tama at mabuti. At ganyan rin ang gawin natin sa ating kapwa lalung-lalo na sa mga matagal nang sumuway sa Diyos na ipadama natin sa kanila na patuloy nagmamahal ang Diyos sa kanila upang sila rin ay bumalik sa kanya at gumawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 6, 2022 at 8:28 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 7, 2021 at 9:45 am

May mga taong makasalanan na nag aakalang wala na silang pag-asa, kaya’t lalo na lamang silang nagpapakasama. Iniisip nila na sa bigat ng kasalanan nila ay hindi na sila mapapatawad ng Diyos. Kaya’t ipinagpqpatuloy na lamang ang pagawa ng masama hanggang sa mapahamak at mahantong sa parusa ng karamdaman, pagkabilanggo, magulong buhay at kamatayan.

Kapatid sa ating ebanghelyo ngayon, ang pastol ay si Hesus at tayo amg mga tupa. Mahabagin si Hesus at mapagpatawad, iiwanan nya ang 99 na tupa pra hanapin ang isang naliligaw, at kapg natagpuan ay magdidiwang sya. Kinalulugadan ng Diyos ang nagbabalik loob sa kanya. Gusto ni Hesus yun, yung mga makasalanang tao na nagsisi, humihingi ng kapatawaran at nagsisikap ng matalikuran ang mga maling gawa.

Samantalahin natin ang panahon ng Adviento, ngayon na kapatid, huwag na tayong magpatumpik tumpik pa at wag na tayong mag alinlangan lumapit sa kanya. Babaguhin nya ang buhay mo, bibigyan ka nya ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, peace of mind at wagas na kasiyahan na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking salapi. Hindi na tayo matatakot sapagkat pg nagtiwala ka sa kanya ay sya ang bahala sa atin.

Ako ay isang makasalang tao, sumusuway ako sa sampung utos ng Diyos at ang buhay ko ay walang katahimikan, puro kaguluhan, puro panandaliang sarap lamang, hindi maktaulog ng mahimbing at walang kapayapaan. Subalit ng hinanap ko si Hesus at matagpuan sa kanyang mga Salita, isinabuhay ko ito, paunti unti, dahan dahan hanggang sa mgakaroon na ako ng relasyon sa Diyos. Hindi ko na alintana ang anumang suliranin, lagi mya akong tinutulungan, walang ng kalungkutan, pagkagutom, pagkauhaw, pangamba at takot. Dahil kakampi ko ang Ama, mahal na mahal nya tayo. Iniintay nya lamang na lumapit tayo at magbalik loob at yayakapin nya tayo ng buong higpit at hinding hindi na pababayaan.

Reply

Francisco R. Azupardo December 5, 2022 at 7:33 pm

Salamat sa Diyos! Amen. Aleluya

Reply

Bobby Javier December 6, 2022 at 5:12 am

Salamat Panginoon saiyong banal na salita at pangalan,, na gabay namin sa araw-araw,,,AMEN,,,.

Reply

Alfred B. Sugayan December 6, 2022 at 6:09 am

Higit na ikinagagalak ng Panginoon ang isang naligaw at nagbalik loob sa Kanya, kaysa sa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw ng landas. Gayun din naman, hindi kalooban ng ating Panginoon na mapahamak ang isa sa naliligaw ng landas sa buhay, amen.

Reply

Lynn December 6, 2022 at 10:13 am

Hello po,
I was Listening to other on line masses today December 6, ( especially Fr Badong) they have all the same readings. But this website have different Readings po . Which is right po?

Thanks
God bless us all!

Reply

Awit at Papuri Communications December 7, 2022 at 6:19 am

A blessed day to you! We confirm that these are the assigned readings for December 6. Thank you.

Reply

Celine loveko December 6, 2022 at 4:28 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo December 10, 2022 at 9:57 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: