Linggo, Disyembre 4, 2022

December 4, 2022

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)

Isaias 11, 1-10
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

Roma 15, 4-9
Mateo 3, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Advent (Violet)
Catholic Handicapped Day
National AIDS Sunday

UNANG PAGBASA
Isaias 11, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon:
Sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari,
tulad ng supling mula sa isang tuod.
Mananahan sa kanya ang espiritu ng Panginoon,
bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa,
ng kaalaman at kapangyarihan,
ng karunungan at takot sa Panginoon.
Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon.
Hindi siya hahatol ayon sa nakikita
o batay sa narinig sa iba.

Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha,
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa.
Ang salita niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit.

Ang hatol niya’y kamatayan sa masasama.
Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala.
Maninirahan ang asong-gubat sa piling ng kordero,
Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing,
magsasama ang guya at ang batang leon,
at ang mag-aalaga sa kanila’y batang paslit.
Ang baka at ang oso’y magkasamang manginginain,
ang mga anak nila’y magkakatabing matutulog,
kakain ng damo ang leon na animo’y toro.
Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas,
hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong.
Walang mananakit o mamiminsala
sa nasasaklaw ng banal na bundok;
sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan,
laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon.

Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse,
ang magiging palatandaan para sa mga bansa.
Ang mga baya’y tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya,
at magiging maningning ang kanyang luklukan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

Turuan mo yaong, haring humatol ng katuwiran,
sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘yong bayan;
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag,
lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao’y siya’y lubhang nahahabag;
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

Nawa yaong kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan
manatiling laging bantog na katulad nitong araw;
nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumadalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat,
tulad niyang pinagpala.”

Mabubuhay S’yang marangal
at sasagana kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 15, 4-9

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Anumang nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob, na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Hesus. Sa gayun, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.

Kung paanong kayo’y malugod na tinanggap ni Kristo, gayun din ang gawin ninyo sa isa’t isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo: si Kristo’y naging lingkod ng mga Judio upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriyarka, at ang mga Hentil nama’y magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habang. Ayon sa sinasabi ng Kasulatan, “Kaya’t papupurihan kita sa harapan ng mga Hentil, at aawitan ko ang iyong pangalan.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 3, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahaong iyon, si Juan Bautista’y dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!” Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito,

“Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!”

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai’y balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila’y bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan.

Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, “Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo’y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo’y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo: Ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa’y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punungkahoy; ang bawat punungkahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo’t pagtalikod sa inyong mga kasalanan; ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier December 4, 2016 at 4:32 am

In preparation for the coming of our , dapat po ay malinis ang ating sarili o we must be pure to welcome the Holy Spirit in our lives. Hindi po kasi tumtugon ang banal na espiritu kung tayo ay makasalanan. “The world is fading away, along with everything it craves. But if you the will of God, you will live forever (1 John 2:17).

Reply

Lewelyn R. Peñaflorida December 4, 2016 at 4:49 am

Thank you again for the untiring support to all lectors and commentators ministry it help us a lot in our daily reading guide… again…thank you.

Reply

Reynald Perez December 2, 2019 at 1:38 am

REFLECTION: I remember last 2014 when a certain stray cat used to stay outside our house. The first time he came (last December 2013), I noticed that he was bothering me every time I go out of the house, meowing for food. And every time I would go inside the house, he seem like to follow me inside. One time, my pet Japanese spitz Angel tried to chase that cat, but soon afterwards, it was running away anymore. It would go outside the gate and meow angrily, then Angel would just bark at it. At first, I thought I had to endure the cat’s tactics by giving food and allowing myself to be annoyed. But eventually, my family and I enjoyed the cat so well. It died about the third-fourth week of July, 2014. To be honest, I still miss that stray cat, wishing that he had stayed long in our garden and backyard. I could have given more time and attention with it, the same things I do with Angel. But I am assured that it is now happy in heaven, and I know and feel that it will never forget us for spending 9 months of our time with it.
The Second Week of Advent focuses on the theme of peace, wherein the second candle is lit (violet). Peace is not just the absence of war, violence, and hatred, but it is also calmness, order, harmony, unity, and most especially immersing and being in solidarity to build and strengthen love among one another. Isaiah and Saint John the Baptist are two prophets who proclaimed the messages of this Messiah who brings us these concepts. Isaiah would speak of a Virgin giving birth to Emmanuel, God-with-us, and the Child Emmanuel is called Prince of Peace. The prophet speaks of the Messiah coming from Jesse, the father of King David. Just as David brought justice, peace, and unity in Israel and Judah, so it will with the descendant of the king and Jesse that he’ll bring the same message this time throughout the world. Edward Hicks interprets Isaiah 11:6-8 in his painting “Peaceable Kingdom” (1812). The paradoxical meaning of this is that Jesus is the foretold Messiah who will bring harmony, justice, and faithfulness to all creation, since he is the firstborn of them all, wherein God the Father made everything through him. He is that Word that became man in order to live like us except the corruption of sin and show us the way by his spiritual poverty and humility. That is why Saint John the Baptist goes before the Lord to prepare a people fit for the coming. John, whose name means “God is gracious”, isI a blessing to Elizabeth and Zechariah after many years of having no children. But more than that, he is the prophet who would proclaim the message of repentance and conversion, which is two ways to experience the greatness of God and prepare for that coming into the lives of people. The greatness of God is fulfilled through Jesus Christ, wherein there is peace, justice, and harmony. John baptised people with water from the Jordan River, but this element would soon later be the matter of a Sacrament that Christ will institute before his Ascension into heaven (Cf. Matthew 28:19), wherein the Holy Spirit will dwell in us, making us right to be called adopted children of God. Even John the Baptist proclaimed repentance when he denounced the hypocrisy of the Pharisees and Sadducees who were spying on him. Although it is not mentioned in this passage but in another one, the prophet denounced King Herod Antipas of Galilee for divorcing his wife, a Nabothean princess, and married Herodias, wife of his brother Philip, terarch of Ituraea and Tranchonitis. Nevertheless, the message of John the Baptist to repentance and conversion is actually a foretaste of the Lord’s message of justice, peace, unity, harmony, love, and mercy.
My dear brothers and sisters, Advent is the Season of preparation for the Lord’s coming. What should be focused on our mindset is not just the celebration of Christmas and the Last Judgment at the Parousia, but also the everyday manifestation of the Lord in the signs of the times when we recognise his presence among us. I think perhaps that stray cat is one of those signs in my life that strengthened my preparations on what does God want me to do with it. I spent my time by feeding it and going outside for awhile to stay with it. Eventually, my family and I were able to do these things before it passed away two years ago. Likewise, this is what Advent is all about: our inner preparations for the Lord’s coming. So as we journey down this Advent road, let us prepare well for the coming of the Lord by accepting his message of justice, love, peace, mercy, and faithfulness. Let us straigthen the crooked paths of our vices, sins, failings, and spiritual disabilities, repent from then, and have an inner conversion not only of our personality, but also of our own mindsets and attentions in life based on the will of God.

Reply

Reynald Perez December 7, 2019 at 11:29 am

Pagninilay: Ang Ikalawang Linggo ng Adbiyento ay nakapokus sa katauhan ni San Juan Bautista, ang anak nina Zacarias at Elisabet at pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kahulugan ng kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay “Ang Diyos ay mapagbigay-loob” o “Ang Diyos ay mapagbiyaya”. Si Juan ay biyaya sa kanyang mga magulang na sa kabila ng kanilang katandaan at pagiging baog ni Elisabet, pinagpala pa rin sila na magkaroon ng isang anak. Si Juan rin ay biyaya sa sambayanan ng Diyos sapagkat ayon sa Ebanghelyo, siya ang naging tinig na sumisigaw sa disyerto ng Ilog Jordan ng pagsisisi at pagbabalik-loob patungo sa Panginoong Diyos. Ang misyon ni San Juan Bautista ay ipaghanda ang isang bayan para sa pagdating ng Manunubos, kaya ang pahayag niya ay ang pagtutuwid ng mga landas, pagpapatag ng mga bundok at burol, at pagpupuno ng mga lambak. Ang dalang mensahe ni Juan ay kapayapaan at katarungan. Ito ang naging propesiya ni Isaias sa Unang Pagbasa tungkol sa ginhawa at payapang kaharian na mararanasan ng lahat ng nilalang ng Diyos dahil sa batang sanggol na gagabay sa kanila. Kaya itong pagbasa ay naging batayan ni Edward Hicks upang ilikha ang kanyang sining na pinamagatang “Peaceable Kingdom”. At tulad ng awit ng Salmong Tugunan, mabubuhay ang tao ng marangal at sasagana kailanman. Kaya si Hesus ay ang Prinsipe ng Kapayapaan at Araw ng Katarungan upang ang lahat ng tao ay makatanggap ng mga biyaya ng Diyos Ama. At ito ang plano ng kaligtasan na ipinahayag ni San Juan Bautista na tatanggapin ng lahat ng tao. Sabi nga ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa mga Hudyo upang ang mga Hentil ay makarinig din ito at sila’y magpupuri sa Panginoon. Kaya ito yung naging misyon ni San Pablo bilang Apostol ng mga Hentil nang ipahayag niya ang Mabuting Balita ni Kristo sa lahat ng tao, maging Hudyo o Hentil man. Katulad din ito ng pagpaparangal ni San Juan Bautista sa disyerto na ang kaligtasan ng Diyos Ama na ipinagkaloob ng Diyos Anak na si Hesus ay para sa lahat ng tao. Ang tamang disposiyon ay tanggapin itong mensahe nang kalugud-lugod na may taos-puso na pagsisisi, tunay na pagbabalik-loob, at patuloy ng paggawa ng tama at mabuti. Ito sana ang ating disposisyon hindi lang ngayong Adbiyento at darating na Pasko, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Makakamit natin ang kaginahawan, kapayapaan, at katarungan sa ating buhay kung mananaig sa ating damdamin at saloobin ang kabutihan at pagmamahal bilang pagkikila sa presensiya ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

ruel arcega December 3, 2022 at 3:41 pm

Ngayon taon ito 2022, at darating na taon 2023, and mensahe ni Juan Bautista ay isang mensahe at panawagan na nagbibigay pa rin nang malalim na kahulugan at kabuluhan. Dahil ang laman ng mesahe niya ay magsisi at mag balik loob sa Diyos. Ang dalawang pagkilos na nagpapadalisay sa ating pagkatao upang maging totoo o tunay na lingkod ng Diyos na sumusunod kay Hesus ay handa na magsisi sa kayang mga kasalanan at magbalik-loob sa Diyos ay nagpapapatunay na pagiging Kristiano. Hindi sapat na nagsisi, pero hindi nagbabalik-loob sa Diyos. Hindi rin sapat na bumabalik sa Diyos pero hindi naman nagsisi. Ito nakita ni Juan sa mga paraseo at saduseo na nagpapabinyag kay Juan dahil sila’y mga mapagbalat kayo, mga alupong. Hari mawa huwag tayoa matulad sa kanila, dahil ang pagiging alupong ang siyang mas higit na umiiral sa buhay ngayon kaya ang panawagan ni Juan Bautista ang angkop hanggang ngayon upang maging totoo ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon,

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: