Biyernes, Disyembre 2, 2022

December 2, 2022

Biyernes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 29, 17-24
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Mateo 9, 27-31


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the First Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 29, 17-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Hindi magluluwat,
ang kagubatan ay magiging bukurin,
at ang bukurin ay magiging kagubatan.”
Sa panahong iyon
maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat;
at makakakita ang mga bulag.
Ang mababang-loob ay muling liligaya
sa piling ng Panginoon,
at pupurihin ng mga dukha
ang Banal ng Israel.
Sapagkat ang malupit at mapang-upasala
ay mawawala na,
gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.
Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang-puri,
mga sinungaling na saksi
at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid.
Ito ang sinasabi ng Panginoon,
ang Diyos na tumubos kay Abraham,
tungkol sa sambahayan ni Jacob:
“Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man.
Kung makita ng kanyang mga anak
ang aking mga ginawa,
iingatan nilang banal ang aking pangalan;
Igagalang nila ang itinatanging
Banal ni Jacob,
at dadakilain ang Diyos ng Israel.
Ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng kaunawaan,
Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
bibigyan n’ya ng paningin
mga bulag na gagaling.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 27-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pag-alis ni Hesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, “Anak ni David, mahabag kayo sa amin!” Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?” “Opo, Panginoon,” sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata, at sinabi, “Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala.” At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Hesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila’y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis December 7, 2018 at 7:43 am

Panginoon nawa’y pagalingin Mong lahat ang karamdaman kong taglay sa ispritual, pisikal at emosyonal. Patawad po sa mga pagkakataong nagiging bulag ako at nagkakait ng tulong sa aking kapwa, alam kong hindi dahilan ang aking kasalatan sa buhay para maging manhid sa kanilang hinaing, patawad Panginoon sa aking nagawang kasalanan, ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Reynald Perez November 28, 2021 at 3:14 pm

PAGNINILAY: Ang Adbiyento ay panahon upang ipaghanda ang darating na pag-asa ng mundo: si Hesus na ating Mesiyas.

Ang Unang Pagbasa ay isang magandang propesiya ni Isaias tungkol sa pagdating ng Tagapagligtas katulad ng isang halamanan sa Lebanon, at ang halamanang ito ay magiging katulad ng isang gubat. Sinasabi rin ng propeta na ang mga nangangailangan ay makakamit ng kanilang kagalingan mula sa Diyos, at ang Israel ay hindi kailanma’y lulupigin ng mga mababagsik na banyaga. At ang Israel ay magiging tapat sa Panginoon, kaya ang mga nagkakamali ay itutuwid, at ang mga naghahanap ng butas sa isang tao ay tatanggap ng pangaral. Ito ang tumutukoy sa Pampublikong Ministeryo ni Hesus nang siya’y nagpahayag ng Mabuting Balita at gumawa ng mga kababalaghan.

Ang Ebanghelyo ay ang pagtatagpo ni Hesus sa dalawang bulag na lalaki. Noong panahong iyon, ang pagkabulag ay itinuturing sumpa ayon sa mga Hudyo. Ngunit para kay Kristo, ang pagkabulag ay isang tanda upang ang kanilang pagkakita muli ay maibigay-dangal ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa kanila sa pamamagitan ng Bugtong na Anak [Hesus]. Ang dalawang bulag na lalaking ito ay sumunod kay Hesus, at sila’y sumigaw ng tulong sa pagsamo sa kanya bilang “Anak ni David”. Ang titulong ito ay nagpapatotoo na si Kristo ay mula sa angkan ni David, na siya ay hindi lang isang dakilang pinuno, kundi ang Mesiyas na magiging pag-asa ng mga tao. Kaya tinanong sila ni Hesus kung ano ang nais niyang gawin sa kanila, at tugon nila ang iisang hiling na makita muli. At sinabi niya na matupad nawa ito ayon sa kanilang pananampalataya, at nakakita sila. Kahit sila’y ipinagbilin na huwag ibalita ito sa mga tao, ngunit ibinalita nila ito dahil sa buong kagalakan nila sa ginawa ni Hesus.

Ang Adbiyento ay panahon upang ipaghanda natin ang ating mga puso para sa pagdating ng ating pag-asa. Dahil sa pananabik sa kanyang pagdating, tayo rin ay inaasahang maging tagapagdala ng pag-asa sa ibang tao. Mula sa Ebanghelyo, kailangan natin maging mulat sa mga nangyayari sa ating paligid. Huwag tayong maging bulag sa mga kamalian o kawalang-bahala ng iilang tao. Maging bukas nawa tayo sa mga pagpapala ng Diyos, at dalhin natin ang mga pagpapalang ito sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan.

Reply

Ferdy Baetionh Pariño December 3, 2021 at 9:33 am

Ito ang dapat malaman ng lahat ng tao…. Na ang magpapagaling sayo ay ang paniniwala mo. Na ang tutugon sa iyong mga dasal ay ang pananalig mo. Na ang magkakaloob sa iyo ng pinakmimithi mong kahilingan ay ang pananampalataya mo… kay Hesus.

Kapatid, kapag tayo ay dumadalangin sa Panginoon, ay tanggalin mo na ang pangamba, sapagkat kapag ikaw ay nagdasal sa Diyos at nag aalinlangan pa ay hindi lubos ang iyong tiwala sa kanya. Pagkatapos nating manalangin ay ibigay na natin ang buong tiwala sa kanya na sya lamang ang pag asa natin sa mundong ito. Claim it! Ika nga nila. Habang hinihintay mo ang kasagutan sa iyong dasal ay nararapat na sinusunod mo din ang kalooban nya, Huwag kang lumabag sa sampung utos nya. At siguradong darating ang iyong hinihiling, hindi man sa oras na gusto natin pero siguradong darating.. in HIS time…. in HIS sweet time…. If only you believe. Amen

Reply

Daisy Esplana December 2, 2022 at 10:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: