Linggo, Pebrero 27, 2022

February 27, 2022

Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 27, 5-8
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

1 Corinto 15, 54-58
Lucas 6, 39-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Eighth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sirak 27, 5-8 (gr. 4-7)

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang;
pag ang tao’y nagsalita, kapintasa’y lumilitaw.
Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno nasusubok,
ang pagkatao ng sinuma’y makikita sa usapan.
Sa bunga ng punongkahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga;
sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya’y nahahalata.
Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita,
sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso’t diwa.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Ang magpasalamat
sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay,
umawit na lagi
purihin ang ngalang Kataas-taasan.
Pag-ibig n’yang wagas
ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway,
pagsapit ng gabi
ang katapatan n’ya’y ihayag din naman.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Katulad ng palma,
ang taong matuwid tatatag ang buhay,
parang mga sedro.
Kahoy sa Libano, lalagong mainam.
Parang punongkahoy
na doon natanim sa tahanan ng Diyos,
sa banal na templo
ito ay lalago na nakalulugod.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Tuloy ang pagbunga
kahit na ang punong ito ay tumanda,
luntia’t matatag,
at ang dahon nito ay laging sariwa.
Ito’y patotoo
na ang Panginoo’y tunay na matuwid,
Siya kong sanggalang,
matatag na batong walang bahid dungis.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 54-58

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa Kasulatan: “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”

“Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay?
nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?”

Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa Kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo!

Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a

Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat,
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayung hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

“Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahay sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng dibdib.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 13 comments… read them below or add one }

M.U. Francisco February 28, 2019 at 9:33 pm

Ang ating mga pagbasa sa Ikawalong linggo ng karaniwang panahon ay nagbukas kung ano ang ating ipinagdiriwang. Ang banal na Eukaristiya ay isang pasasalamat sa lahat ng ating mga natanngap at matatanggap lalo na ngayong unang linggo ng Marso. Ang pasasalamat ay hindi lamang sa mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay’ mula sa unang pagbasa hanggang sa ating Ebanghelyo tayo ay hinahamon na magpasalamat tayo dahil tinutulungan tayo ng ating Simbahan na makita natin ang ating sarili, malaman natin kung sino tayo at mapakilos tayo na magbago kung saan papasok tayo sa panahon ng Kuaresma na magsisimula sa araw ng Miyerkules.

Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lukas, napakaganda ng kanyang paglalarawan patungkol kung papaano natin lalong makikilala ang ating sarili.

Una, “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. “ Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo’y kanyang hinahamon na kilalanin nating mabuti ang ating sarili, kilalanin natin ang ating mga nakakasama dahil kung ito’y nagpapalayo sa ating relasyon sa ating Panginoon tayo’y walang mapupuntahan. Ang pagiging bulag sa sarili at pagiging bulag sa labas ay isang kadiliman na kailangan nating kumawala sapagkat tayo ay walang magagawa at hindi natin maihahatid ang ibang tao kay Kristo. Ano ang dapat nating gawin? Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.” Sinasabi sa atin na una muna tayong tumingin sa ating sarili, tanggapin na tayo’y hindi perpekto at mahina bago natin itama ang kamalian ng iba.

Ikalawa, “Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahay sa pamamagitan ng kanyang bunga.” Ipinapaliwanag sa atin na ang ating mga gawa ay sumasalamin kung paano natin binubuksan ang ating sarili sa ibang tao. Kung ang ating panalangin at gawa ay nagtutugma sa kabutihan tayo ay na kay Kristo; kung ang resulta ay masama tayo ay nasa masama.

Sa ating pagdiriwang, tayo ay hinahanda na aminin natin ang ating mga pagkakasala ng sabay-sabay upang maging totoo tayo sa ating pananamapalataya na namatay si Kristo, nabuhay si Kristo at babalik sa Kristo sa takdang panahon na ating inaantay at pinapasalamat dahil alam natin na ang pangako sa atin ng Panginoon ay matutupad. Amen.

Reply

Reynald Perez February 17, 2022 at 2:18 pm

PAGNINILAY: Tayong lahat ay tinatawag na mga Kristiyano dahil sa ating pag-ibig sa isa’t isa. At ang pag-ibig na ito ay kinakailangang maging katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya sa ating buhay, ang hamon sa atin kung paano mananaig ang kabutihan sa pamamagitan ng pag-ibig.

Noong nakaraang Linggo, narinig natin ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano sa pagmamahalan kahit ang ating mga kaaway. Ngayon ang ating Ebanghelyo ay isang paanyaya na magkaroon ng bukas na isip tungo sa ating relasyon sa ibang tao. Kaya si Hesus ay ipinaalala na tanggalin muna ang puwing sa ating mga mata bago nating tanggalin ang puwing sa mata ng ating kapwa. Ibig sabihin nito na bago nating hatulan ang isang tao, suriin muna ang ating sarili kung tayo nga ba ay matuwid. At tayo ay tinatawag na magmunga nang masagana katulad ng isang puno na may mabungang prutas. Kung hahayaan natin manaig ang kagandahang-loob ng Diyos sa ating buhay, iyan ang magsisilbing batayan ng ating pagmamahal sa kanya at sa ating kapwa.

Ang Unang Pagbasa ay isang paglalarawan ni Sirac sa buhay ng tao bilang isang pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, patuloy tayong naging matatag sa ating pananamapalataya sa Panginoon. Kaya patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan sa kanya at sa ating kapwa. At ang Ikalawang Pagbasa ay isang magandang pahayag tungkol sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ay isang tanda na si Kristo ay nagtagumpay laban sa kamatayan.

Kaya tayong lahat ay makakamit ng buhay nang walang hanggan kung tayo’y magiging matapat sa kanyang dakilang kalooban. At kasama na dito ay ang pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa-tao, lalung-lalo na sa ating mga kaaway.

Reply

Veronica Montemayor February 20, 2022 at 9:47 pm

hello po!
any suggestion po, tagalog communion song po na related sa ebanghelyo? thanks in advance, Godbless

Reply

MC Nicdao February 21, 2022 at 1:34 pm

Puwing sa Mata po

Reply

Freddiie A. Baluran February 22, 2022 at 11:14 am

Pwd po ba makihingi ng lyrics sa kantang puwing sa mata. .

Reply

Veronica Montemayor February 22, 2022 at 11:33 am

salamat po… yes po request nga din po ako ng piyesa, thanks in advance and Godbless

email add – [email protected]
fb – nica pathay-montemayor

Reply

JNicdao February 23, 2022 at 7:45 am

Email nyo Po para masend Po pyesa…God bless Po!

Reply

Freddiie A. Baluran February 23, 2022 at 10:02 am

Ito po email ko salamat po

Freddie A. Baluran February 23, 2022 at 7:59 pm
Freddiie A. Baluran February 23, 2022 at 8:01 pm

Dito ko po pa send

Reply

Ryan Venus February 24, 2022 at 12:03 am

Pasuyo rin po ng lyrics and piyesa ng puwing sa mata. Maraming salamat po.
[email protected]

Reply

Nina Capil February 26, 2022 at 8:00 am

may You tube po ba s Puwing sa Mata ?

Reply

Ferdy Baetiong Parino February 27, 2022 at 8:28 am

Ang mga pagbasa ngayon ay mga aral at hamon na ating gagamiting gabay sa parating na kwaresama.

Sa Unang Pagbasa ay pinaaalala na pakabantayan natin ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Ang lahat ng iyong mga sinasabi ay galing sa iyong utak at puso, iyan ang iyong pagkatao. Kahit wag tyaong humusga sa isang tao na hindi pa natin naririnig kung paano magsalita at kung ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Maari tayong maging mapgakunwari sa umpisa pero habang tumatagal tayong nagbibigay ng mga pangungusap ay lalabas at lalabas ang tunay nating anyo. Kaya’t sikapin nating wag maging mapanirang puri ng ibang tao, wag tsismosa, wag palamura, wag bastos, wag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walanh kwentang bagay, wag manumpa ng kasinungalingan at huwag tayong puro reklamo bagkus ay magpasalamat at magpuri sa Diyos.

Ang ating ebnaghelyo ay mga aral na preparasyon para sa ating mga dapat na asal at gawi sa parating na kwaresma. Ito ay panahon ng panunumbalik sa Panginoon at paniniwala sa Mabuting Balita. Huwag tayong maging pakitang tao sa mga gagawin nating sakripisyo at pangingilin sa darating na mga banal na araw. Matatawag tayong mga mapag imbabaw, ipokrito at bulaan. Ang lahat ng iyong gagawin para sa banal na araw ito ay sarilinin mo lamang at huwag ng ipagsabi. Gawin mo ito para sayo at para kay Hesus. Ng sa gayon ay gantimpala sa langit ang naghihintay sayo at hindi ang papuri ng taong nakapaligid sayo.

Mga kapatid, eto na sumapit na muli, samantalahin natin ito, suriin ang ating mga sarili. Aminin ang ating mga kasalanan, magsisi. Humingi ng kapatawaran sa Ama sa ating kalapastangan at sikapin ng matalikuran ang kasamaan. Ipanalangin din natin na tayo ay tulungan ni Hesus sa mga gawaing ito, tulungan tayo na matanggihan ang mga alok ni Satanas at sundi natin ang kalooban ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: