Linggo, Marso 6, 2022

March 6, 2022

Unang Linggo ng Apatnapung Araw
na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Deuteronomio 26, 4-10
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Roma 10, 8-13
Lucas 4, 1-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 26, 4-10

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa bayan: “Ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon: ‘Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Egipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya’y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Egipcio. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakila-kilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Egipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin.’

“Pagkasabi noon, ang dala ninyo’y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan,
at nanatili sa kalinga niyong Makapangyarihan;
makapagsasabi sa kanyang Panginoon:
“Muog ka’t tahanan,
ikaw ang aking Diyos,
ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Di mo aabuting ika’y mapahamak, at walang daratal
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel, sila’ng susubaybay,
kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Sa kanilang palad ay itatayo ka’t, silang magtataas
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik,
di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis.

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilalanin.
Pag sila’y tumawag; laging handa ako na sila’y pakinggan,
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan;
aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 10, 8-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, “Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso,” ibig sabihi’y ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi ng Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. “Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama nating Maykapal.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 1-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Umalis si Hesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apat-napung araw ay tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya’t gutom na gutom siya.

Sinabi sa kanya ng diyablo, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.’”

Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,” wika ng diyablo. “Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito.” Sumagot si Hesus, “Nasusulat, ‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.’”

At dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka’ at ‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’”

Subalit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!’” Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Doc Fllora R. Ong February 14, 2016 at 1:27 pm

Sa unang pagbasa iniutos ni Moises ang pag-aalay sa altar bilang pasasalamat sa Diyos na sa ksnila’y nagpapala.

Sa salmo ipinaaalala sa mga mananampalataya na sinumang sa tapat sa Diyos ay kanyang ililigtas sa anumang dusa.

Sa ikalawang pagbasa na ang sinumang manalig sa Panginoon sa kanyang puso ay mapapawalang sala at sinumang nagpapahayag nito sa kanyang labi ay maliligtas.

Sa ebanghelyo sa 40 days na pag aayuno ay tinukso ng diablo ang Panginoong Jesus. Ngunit mula sa kasulatang salita:”Huwag mong subukin ang Pangunoong mong Diyos!” nilisa ng diablo si Jesus.

Reflection; Sa kabuuan ipinaaalala sa atin ng Diyos ang kapangyarihan ng pananampalatayang nasa puso natin pagkat magmumula dito ang pagpapahayag natin sa kapangyarihan ng Diyos maging sa diablo ganun din ng tungkulin nating mag alay ng mula sa puso na siyang kalugod lugod sa Diyos.

Dalangin: Ama namin sa langit tulungan mo kaming maging matapat sa iyo; manalig ng taos-puso upang mula sa puso matapang naming maipapahayag ang mga salita mong maliligtas sa tanan. Ito’y samo’t dalangin namin sa pangalangan ng iyong anak na si Jesus na aming Pangunoon. Amen.

Reply

M.U. Francisco March 8, 2019 at 10:49 pm

Pagninilay Lukas 4:1-13
Katawan, Kapangyarihan, at Kayamanan

Sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, ako’y naantig sa Salmong Tugunan, “Poon ko, ako’y samahan sa dusa at kahirapan”, Isang panalangin ng pagtitiwala sa ating paglalakbay sa misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon na atin ding nararanasan sa ating buhay. Tayong lahat ay nagdurusa sa ating paligid, sabi nga sa kanta ng ASIN, “Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin”, iyan ang aking inaawit habang nadadaanan ang mga basura sa ilog palabas ng Divisoria. Mga iba’t-ibang basura na nakalutang sa tubig malapit sa mga bahay. Nakakatuwang pagmasdan maligo ang mga bata sa inaayos na kalsada kung saan kulay milo o ovaltine ang tubig na mababaw; mga damit na isa ng basahan sa alikabok. Asan ang mga taong dapat nag-aalaga sa ating kapaligiran? Ang mga magulang na dapat nag-aalaga? Nabanggit din ang Kahirapan, anong awa ko sa bago kung kaibigan na ang asawa ay maysakit sa hospital. Aanhin mo ang pera kung nakikita mo ang iyong mahal na lumalaban sa kanyang masakit na sakit. Hindi na alam kung saan maghahanap ng dugo na magpapatuloy ng buhay ng kanyang asawa’ kahit ang anak ay kailangang magsakripisyo mabuhay lang ang inang pinakamamahal. Tumingin ka naman sa iyong paligid, Nakikita at nararamdaman mo din ba ang dusa at kahirapan ng iba?
Sa ating Ebanghelyo, ipinakita ni Hesus ang kanyang katatagan bilang isang tao. Hindi siya nagpasindak na labanan ang tukso ng Diyablo. Bilang kanyang mga tagasunod tayo rin ay maykakayanan na kontrolin ang diyablo sa ating buhay sa pamamagitan ng pagdarasal kung saan nagsisimula ang araw n gating Panginoon. Sa ating pagdarasal kakambal nito ang Gawain ng paggawa ng mabuti sa paglaban ng tukso. Ang tukso ay hindi pa kasalanan, ito’y nagiging masama kung tayo’y nagpatukso dito na nagiging dahilan ng paglayo natin sa ating Panginoon. Halimbawa, ang dami nang ating kinakain ngunit nakakalimutan natin na meron tayong mga kapatid na walang makain. Tayo ay makapangyarihan ngunit nakakalimutan natin na tulungan ang iba na magkaroon ng trabaho at magkaroon ng sapat na sahod. Tayo ay may maraming yaman, malalaking bahay, at sasakyan ngunit nakakalimutan natin na maraming tao ang walang makain, walang laruan, nagiging dahilan tayo ng traffic sa kalsada, at marami pang iba. Asan ka dito? Saan ka higit na natutukso, sa kahinaan ng katawan, mataas na kapangyarihan, o maraming kayamanan? Anong dapat gawin para mabawasan ang dusa at kahirapan ng iba? Kung kinaya n gating Panginoon na malagpasan ang mga pagsubok na ito, kakayanin rin natin. Amen.

Reply

Reynald Perez February 25, 2022 at 3:52 pm

PAGNINILAY: Sinimulan natin noong Miyerkules ng Abo ang Panahon ng Kuwaresma sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo. Natunghayan natin na ang mga abong iyon ay simbolo ng ating pagkatao na may hangganan ang ating buhay, subalit may buhay na walang hanggan kung tayo ay tunay na nagsisisi at nagbabalik-loob sa Panginoon.

Ngayong Unang Linggo ng Kuwaresma, palagi nating naririnig sa Ebanghelyo ang salaysay ng Pagtukso ng Diyablo sa ating Panginoong Hesukristo (Taon K ayon kay San Lucas). Matandaan natin na matapos binyagan si Hesus sa Ilog Jordan, siya’y dinala ng Espiritu patungo ng disyerto. Dito siya’y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at gabi hanggang sa punto na siya’y nagugutom. Kaya lumapit ang Diyablo sa kanya at nag-alok ng 3 tukso. Una ay ang tukso ng kasiyahan sa paghiling ng Diyablo na gawin ni Hesus ang mga bato para maging tinapay. Subalit ang tugon ng Panginoon ay hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Ikalawa ay ang tukso ng kayabangan sa pagpapamana ng Diyablo ng lahat ng kaharian kung si Hesus ay magpapatirapa at sasamba. Subalit ang tugon naman diyan ng Panginoon ay ang Diyos Ama ang tanging dapat sambahin. At ang ikatlo ay ang tukso ng kapangyarihan na nais ng Diyablo ipagtihulog ni Hesus ang kanyang sarili upang sasagipin daw kamo siya ng mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon ay tugon ng Panginoon ay hindi pwedeng subukin ang Diyos Ama. Kaya natalo ang Diyablo, at si Hesus ay pinangalagaan ng mga anghel.

Makikita natin sa 40 araw na pag-aayuno ni Hesus sa disyerto ang pakikiisa niya sa ating pagkatao bagamat siya rin ay may kalagayan na pagka-Diyos. Subalit ginawa ito upang iako ang ating pagkatao patungo sa Diyos. Siya ay ang bagong Adan na hindi katulad ng unang Adan na nagsuway sa utos ng Panginoong Diyos, siya naman ay naging masunurin sa dakilang kalooban hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Tinuro niya tayo na labanan natin ang mga tukso ng buhay. Ang tukso ay hindi pa kasalanan, subalit kung tayo ay magbibigay rito, iyan ay isang ganap na pagkakasala.

Kaya ang Panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng ating kalooban upang mas maging matatag ang ating relasyon sa Diyos at kapwa-tao. Patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan at nawa’y talikdan natin ang mga masasamang gawain.

Reply

ruel arcega March 6, 2022 at 7:48 am

Sa unang linggo ng kuwaresma, ang ebanghelyo ay tungkol sa pagtukso kay Hesus. Ang Kuwaresma ay isnag paghahanda natin sa pasko ng pagkabuhay ni Hesus at ito rin ay para sa ating dadaanan at tatahakin landas upang makamit natin ang muling pagkabuhay namamakasam natin ang ating Ama. Ngunit ito’y hindi madali para sa atin, dahil kahit si Hesus tinukso ng Diabolo upang hindi niya makamit ang gantimpala ng Ama. Ang Tukso ay galing sa Diablo, dahil ang hangarin nito ay ilayo tayo sa Diyos , upang magkasala. Kayat ang Tukso ay galing sa Diablo. Ngunit ipinakita ni Hesus , kahit siya Diyos, siya tinukso, dahil si Hesus ay tunay rin tao. Kaya’t ang kayang tuksuhin ng diabolo ay tao.. Ngunit napagtagumpayan ito ni Hesus bilang tao, ay siyang ating magiging sandata para mapaglabanan ang tukso. Anu una ay si Hesus ay puspus ng Espiritu Santo. Doon natin makikita na si Hesus bilang tao , siya puspus ng Espiritu Santo. ibigsabihin ay walang puwang di kulang., kaya’t hindi nakapasok ang diablo sa kalooban ng Hesus bilang tao. Ito paalala sa ating kapag tayo ay puspus ng Espiritu Santo tayo ay puno ng katotohan at liwanag, Ngunit kung walang sa katotohaan, at wala sa liwanag , madalin kayang mahulog sa Tukso ng Diablo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 6, 2022 at 9:22 am

Ikalimang araw ng paanyaya sa atin na manumbalik sa Panginoon at manampalataya sa Mabuting Balita.

Tatlo lang ipinababatid ni Hesus sa atin ngayon sa ebanghelyo:

Una ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ang kadalasang hinihiling ng tao ay ang makakain sa araw araw o kung anu anong materyal o makamanundong bagay. Nararapat na hilingin din natin lukubin tayo ng espiritu santo. Pakainin natin ang espiritu ng mga Saita ng Diyos, magbasa, makinig at magsaliksik ng Mabuting Balita at maniwala at isagawa ito. Kung nakakatag tayo ng ilang oras sa social media ay nararapat na mas bigyan natin ng oras ang maylikha ng lahat bagay sa mundo.

Pangalawa ay ang Diyos lamang ang sambahin mo. Sa kasalaukuyang panahon ay marami at iba iba na ang ating kinahuhumalingan o sinasamba. May sumasamba na sa pera, sa kapangyarihan o pwesto sa pulitika, sa mga ari arian, sa materyal na bagay, sa posisyon, sa kasikatan at ang mas masama ay may sumasamba pa sa mga Diyos diyosan. Alalalhanin mo kapatid na ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin, bagamat maawain at mapagmahal ang Diyos, sya rin ay mapag imbot sa mga taong may ibang sinasamba.

Pangatlo ay ang wag mong subuking ang Diyos. Huwag natin subukan o subukin ang Diyos sa isang pangyayari bagkus ay ipanalangin ang ating inaasam ng taimtim. At habang tayo ay naghihintay na dinggin ni Hesus ay nararapat na sinusunod din natin ang kalooban nya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: