Huwebes, Marso 10, 2022

March 10, 2022

Huwebes sa Unang Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ester 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Mateo 7, 7-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Ester 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh

Pagbasa mula sa aklat ni Ester

Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Ester. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel:

“Panginoon ko, tanging ikaw ang Hari namin. Tulungan mo ako na ngayo’y nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila.

“Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Hari ng lahat ng mga dinidiyos at Pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayo’y mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayo’y nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang.

“Ganap mong nababatid ang lahat.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ika’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat,
ang dahilan nito Poon, pag-ibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 50, 12a. 14a

D’yos ko, sa aki’y igawad
loobing tunay na tapat;
puso ko’y gawin mong wagas
nang manauli ang galak
bunga ng ‘yong pagliligtas.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 7-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo, at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya!

“Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis March 14, 2019 at 6:47 am

Sa Diyos tayo tumatawag sa mga panahon ng ating pangangailangan. Ayon sa utos gaein natin sa ating kapwa ang msbuti para ito rin ang ibabalik nila sa atin.

Patawad Panginoon sa psnahong hindi ko nabigysn ang taong humihingi .sa akin ng tulong at nawa’y mapatawad in nila ako sa aking nagawa.

Reply

Reynald Perez March 7, 2022 at 7:08 pm

PAGNINILAY: Ang panalangin ay isa sa mga mahalagang gawain na ating isinasabuhay ngayong Panahon ng Kuwaresma. Subalit ang tanong dito ay hanggang kailan natin kailangang magtiis upang ipagkaloob ng Panginoon ang ating mga panalangin?

Sa ating Unang Pagbasa (Ester 4:17 n. p-r. aa-bb. gg-hh), nagdasal si Reyna Ester nang buong pagtitiwala sa Diyos dahil sa nakahandang balak laban sa kanyang mga kababayang Hudyo. Ito ang madilim na balak ni Haman kung bakit ito’y naging personal na kalihim ni Hari Ahasuero. Kaya si Ester ay nabigla at nag-aalala sa kanila, lalung-lalo sa kanyang kapatid na si Ahasuero. At sa kanyang panalangin, hiniling niya sa Panginoon ng gabay at proteksyon para sa kanyang mga kababayan. At dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, ibinunyag ni Reyna Ester sa kanyang asawa ang balak ni Haman, at hindi hinayaan ni Ahasuero na saktan ni Haman ang mga kababayan ni Ester.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 7:7-12), nagbigay si Hesus ng magandang paalala kung paano tayo dapat manalangin. Kung noong nakaraang Martes ay narinig natin ang pagtuturo ng Ama Namin, ngayon naman ay nagbibigay siya ng mga praktikal na halimbawa ng kahalagahan ng dasal. Kung may taong naghihingi ng tinapay, bibigyan ba natin ito ng bato? O kaya may naghihingi ng isda, bibigyan ba natin ito ng ahas? Kaya ipinapakita dito na kung tayo’y nagbibigay sa ating mga anak na kanilang hinihingi, ang ating Diyos Ama ang nagbibigay ng mga bagay sa mga humihingi mula sa kanya. At ito’y mangyayari ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban sapagkat ang ninanais niya ang kabutihan at kagandahang-loob ng isa.

At sa huli ay winika ni Kristo ang Ginintuang Patakaran na gawin natin ang tama at mabuti upang iyan din ang ibabalik sa atin ng ating kapwa. Kaya ang buhay-panalangin ay kailangang may kaakibat na mabuting aksyon.

Reply

Ellen Puso Soriano March 10, 2022 at 5:19 am

Tinuturo sa atin kung paano tayo manalanging may pagtitiwala sa DIOS..Kung tayo’y humingi sa kanya ay Kailangan magtiwala at manalig upang kamtin ang ating mga minimithi. Mga mithiing kalugudlugud sa paningin ng DIOS.
Una buksan ang ating mga Puso’t isipan,Anyayahan ang DIOS na siyang manahan at maghari sa ating mga Puso upang itama ang.landas ng ating mga buhay.

2ND. SUNDIN ANG KANYANGMGA UTOS AT TUNTUNIN.DAHIL KAAKIBAT TAYO SA KANYANG MISSION.Inanyayahan tayong sumunod sa Kanya. Makiisa at humayo ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan.

3rd tayo ay may assurance na binigay ang DIOS kung susundin lamang natin siya…bibigyan tayo ng kapangyarihang magpagaling,magpalayas ng masamang Espiritu sa kanyang pangalan. Kaya tuloy lang ang buhay na .
At humingi ng gabay sa DIOS upang hwag mahulog sa bitag ng diablo.

Dahil sa habag niya tayo’y naging instrumento para sa ating kapwa at pamilya natin..

4th kaya patuloy nating gunitain at pagnilayan ang pag-ibig ng DIOS sa sanlibutan.

Manalangin Tayo:

Amang banal sa langit.tunay na ikaw ang dakilang DIOS na lumikha ng langit at lupa.ang DIOS na patuloy naghasik ng mga binhi sa aming mga Puso upang liwanag mo’y magningas sa aming mga buhay.at talikdan ang.mga masasamang nasa nito..Panginoon ko IKAW NA ANG BAHALA SA BUHAY NAMIN
.IPAGKATIWALA KONA SAYO ANG LAHAT

AT NANALIG NA KAMI’Y.IYONG HANGUIN SA MASADLAK NA KALAGAYAN AMEN

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 10, 2022 at 9:22 am

Sa Unang Pagbasa ay ipanpakita sa atin ang kapangyarihan ng panalangin. Na kung mgadarasal tayo ng taimtim at ibinibigay natin sa Panginoon ang buong tiwala ay pakikinggan tayo. Katulad ng Reyna Ester na sinabi nyang ang Diyos lang ang kanyang pag-asa at wala ng ibang maktutulong sa kanya. Kaya’t kung tayo mananalangin ay tanggalin natim ang pangamba at ibigay ang buo nating pagtitiwala, pananalig at pananampalataya.

Ang ating ebanghelyo ngayon ay pagapapliwanag sa atin na tayo nga mismong tao lang na makasalanan ay ibinibigay natin sa ating mga anak ang kanilang hinihiling, ang Ama na nasa langit pa kaya ay hindi?
Humingi ka at bibigyan ka, humanap ka makasusumpong ka, kumatok at siguradong pagbubuksan ka PERO wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sayo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: