Linggo, Marso 13, 2022

March 13, 2022

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw
na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Genesis 15, 5-12. 17-18
Salmo 26, 1. 7-8. 9abk. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Filipos 3, 17 – 4, 1
o kaya Filipos 3, 20 – 4, 1
Lucas 9, 28b-36


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 5-12. 17-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.

Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito.” Itinanong naman ni Abram, “Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito’y magiging akin?”

Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa’y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batubato.” Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.

Nang kumikiling na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain.

Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya: “Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog-Eufrates.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 7-8. 9abk. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

O Diyos, ako’y dinggin sa aking pagtawag,
lingapin mo ako, sa aki’y mahabag.
Ang paanyaya mo’y “Lumapit sa akin.”
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin;
Tagapagligtas ko, h’wag akong lisanin!

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 3, 17 – 4, 1

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo – at ngayo’y luhaang inuulit ko – marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo’y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating Tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.

Kaya nga, minamahal kong mga kapatid – aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli – magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
Filipos 3, 20 – 4, 1

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:
Ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo’y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating Tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.

Kaya nga, minamahal kong mga kapatid – aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli – magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Sa ulap na maliwanag
ito ang siyang pahayag
ang D’yos Ama na nangusap:
“Ito ang mahal kong Anak
lugod kong dinggin ng lahat.”

MABUTING BALITA
Lucas 9, 28b-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Umakyat si Hesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya’y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Di kaginsaginsa’y lumitaw ang dalawang lalaki – sina Moises at Elias na napakitang may kaning-ningan – at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Hesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila’y biglang nagising at nakita nila si Hesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Hesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias.” Ang totoo’y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap, at sila’y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, “Ito ang aking Anak, ang aking Hinirang. Siya ang inyong pakinggan.” Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Hesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 11, 2019 at 11:22 am

Pagninilay: Mapapansin po natin na tuwing Ika-2 Linggo ng Kuwaresma, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay palagi tungkol sa Pagbabagong-Anyo ni Hesus sa Bundok ng Tabor. Makikita po natin ang isang “paradigm shift” mula noong si Hesus ay tinukso ng Diyablo sa disyerto subalit lumabas na tagumpay. Ang kanyang Pagbabagong-Anyo naman ay isang maluwalhating pangyayari na ang Anak ng Diyos bagamat may mataas na kalagayan ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nakita si Hesus ng tatlong alagad na nangungusap kina Moises at Elias. Si Moises ay sumasagisag sa Kautusan, habang si Elias ay sumasagisag sa mga Propeta. Kaya ang kanilang presensiya sa Bundok ng Tabor ay nagpapatunay na si Hesukristo ay ang katuparan ng Kautusan at mga Propeta. At makikita na ang katuparang ito ay mangyayari sa magaganap kay Hesus na ating ipagdiwang sa Semana Santa: ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay na itinuturing na “bagong exodus”. Kaya ang pagkasalaysay nito ni San Lucas ay nagpapahayag na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Nakatulala ang 3 Apostol sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyayari, kaya’t hiniling ni Pedro na gumawa sila ng tatlong tolda para kina Hesus, Moises, at Elias. At dito’y makikita natin ang pagpapalibot ng isang ulap sa bundok at ang tinig ng Ama’y nagpapahayag na si Kristo ay ang kanyang kinalulugdang Anak. Kaya makikita natin sa Pagbabagong-Anyo ang presensiya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Santatlo: Ang Ama ang lumikha ng mabuting bagay, ang Anak ang nagligtas mula sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu ang patuloy na nagpapahiwaga ng mensahe ng pag-ibig sa atin. Makikita natin dito na tunay ngang natutupad ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging masunurin ni Kristo sa dakilang kalooban. At ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon, lalung-lalo na sa patuloy na pakikinig sa kanyang Anak sa pagsasabuhay natin sa Banal na Salita. At ang maluwalhating pangyayaring ito ay isang magandang paalala na ayon nga kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, ang ating pagiging mamamayan ay walang hangganan sa kalangitan kahit lahat po tayo ay papanaw balang araw sa daigdig na ito. Kaya ang hamon dito ay maging matapat sa plano at kalooban ng Diyos katulad ni Abraham sa Unang Pagbasa, upang mas biyayaan pa tayo at tumulad ang ating mga susunod na henerasyon. Sa gayon natin magagawa ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso’t isipan hanggang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa langit.

Reply

Reynald Perez March 4, 2022 at 12:06 pm

PAGNINILAY: Mapapansin po natin na tuwing Ika-2 Linggo ng Kuwaresma, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay palagi tungkol sa Pagbabagong-Anyo ni Hesus sa Bundok ng Tabor. Makikita po natin ang isang “paradigm shift” mula noong si Hesus ay tinukso ng Diyablo sa disyerto subalit lumabas na tagumpay. Ang kanyang Pagbabagong-Anyo naman ay isang maluwalhating pangyayari na ang Anak ng Diyos bagamat may mataas na kalagayan ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nakita si Hesus ng tatlong alagad na nangungusap kina Moises at Elias. Si Moises ay sumasagisag sa Kautusan, habang si Elias ay sumasagisag sa mga Propeta. Kaya ang kanilang presensiya sa Bundok ng Tabor ay nagpapatunay na si Hesukristo ay ang katuparan ng Kautusan at mga Propeta. At makikita na ang katuparang ito ay mangyayari sa magaganap kay Hesus na ating ipagdiwang sa Semana Santa: ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay na itinuturing na “bagong exodus”. Kaya ang pagkasalaysay nito ni San Lucas ay nagpapahayag na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Nakatulala ang 3 Apostol sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyayari, kaya’t hiniling ni Pedro na gumawa sila ng tatlong tolda para kina Hesus, Moises, at Elias. At dito’y makikita natin ang pagpapalibot ng isang ulap sa bundok at ang tinig ng Ama’y nagpapahayag na si Kristo ay ang kanyang kinalulugdang Anak. Kaya makikita natin sa Pagbabagong-Anyo ang presensiya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Santatlo: Ang Ama ang lumikha ng mabuting bagay, ang Anak ang nagligtas mula sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu ang patuloy na nagpapahiwaga ng mensahe ng pag-ibig sa atin.

Makikita natin dito na tunay ngang natutupad ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging masunurin ni Kristo sa dakilang kalooban. At ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon, lalung-lalo na sa patuloy na pakikinig sa kanyang Anak sa pagsasabuhay natin sa Banal na Salita. At ang maluwalhating pangyayaring ito ay isang magandang paalala na ayon nga kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, ang ating pagiging mamamayan ay walang hangganan sa kalangitan kahit lahat po tayo ay papanaw balang araw sa daigdig na ito. Kaya ang hamon dito ay maging matapat sa plano at kalooban ng Diyos katulad ni Abraham sa Unang Pagbasa, upang mas biyayaan pa tayo at tumulad ang ating mga susunod na henerasyon. Sa gayon natin magagawa ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso’t isipan hanggang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa langit.

Reply

ruel arcega March 9, 2022 at 10:47 am

Ang Ebanghelo sa ikalawang linggo ng kuwaresma, ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Hesus. Ngunit at nais ipahayag ng tema dito ay ang pabgagagong anyo ni Hesus na kalakip ay ang kanyang pagdurusa, at kamatayan. Dadaan ni Hesus bilang tao nag kamatayan. Ngunit ito ay tinggap ni Hesus dahil ang bunga naman nito ay buhay na walang hanggan ng Tao at kaligtasan. Salamat Hesus sa iyong pagdurusa para sa amin. Salamat sa mga taong nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. At gayun di mag sakripisyo tayo sa ikakabuti ng iba.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 13, 2022 at 10:01 am

Mga aral at hamon ng mga pagbasa ngayon:

Unang Pagbasa: Tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Umasa tayo dito kasabay ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Katulad ng pagtalima ni Abram sa kautusan ng Diyos ang kapalit ay katuparan ng pangako at nag uumapaw na biyaya.

Pangalawang Pagbasa: Magpkatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay ng Panginoon. Mamuhay na tayo na bitbit palagian ang mga Salita ng Diyos, ang mga Mabuting Balita at ang mga kautusan. Sa ganitong paraan ng pamumuhay ay kailanman ay hindi tayo maliligaw. Walang pangamba at kalungkutan sapagkat alam nating kakampi natin ang Diyos.

Ebanghelyo: Ang pagbabagong anyo ni Hesus ay paanyaya sa ating ng pagbabagong anyo din natin. Pagababago tungo sa kabutihan. Pagsisi sa nagawang kasalanan, paghingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala at pagsususmikap na matalikuran na ang baluktot qt kasuklam suklam na mga gawain. Iniintay lamang tayo ni Hesus, kunalulugdan ng Diyos ang makasalanang nagbabalik loob sa kanya. Matatandaang iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang nawawalang isa. At ng masumpungan nya ito ay nagdiwang sya.

Samantalahin natin ang pnahon ng kwaresma upang magbagong anyo kaugnay ang Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: