Lunes, Pebrero 21, 2022

February 21, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo nang may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo nang may pananalig.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, tulungan Mo kami sa aming kahinaan.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng daigdig nawa’y isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat nawa’y hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan nawa’y lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan; hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 20, 2022 at 5:49 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang matapang na babala ni Apostol Santiago laban sa pag-aambisyon at pagmakasarili. Ipinahayag niya na ang dapat nating ipuno sa ating sarili ang karunungan at kababaang-loob dahil ang mga ito ay kaloob ng Diyos upang tayo ay mamuhay ayon sa dakilang kalooban. Kaya’t mayroon hangganan at limitasyon ng ating kaalaman at pag-unawa dahil hindi lahat ng matalino ay matino at mabuti.

Madalas ay inaabuso ang katalinuhan para sa kalokohan at kayabangan. Kaya ito ay madalas makikita sa mga taong makamundo na nag-aambisyon upang maging dakila, maimpluwensiya, makapangyarihan, at may mataas na antas sa lipunan. Ngunit para kay Santiago, ang tunay na naghahangad ng maging matalino ay dapat may karunungan na mula sa Diyos. Ang karunungang ito ang magsisilbing gabay upang magpasya ng mga desisyon at bagay na ituon palagi ang buhay sa Panginoon. At kinakailangan maging mapagkumbaba sa pagsisikap araw-araw upang tunay na magkamit ng Kristiyano ang kaligayahan at kaginhawaan na tanging Panginoong Diyos lang ang maipagkakaloob sa atin.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod na pangyayari matapos magbagong-anyo si Hesus sa Bundok ng Tabor, at nakababa na siya kasama sina San Pedro, Santiago, at San Juan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang salaysay ng isa na namang kababalaghan ni Kristo: ang pagpapagaling sa isang binatang may epilepsya dahil sa masasamang espiritu na sumasapi nito. Narinig natin ang pagsisikap ng isang ama upang lamang gumaling ang kanyang anak, ngunit ni isang doktor o kaya ang mga alagad ni Hesus ang nagpapagaling sa binata. Kaya nang ihiling niya ang paulit-ulit na kahilingan kay Hesus, dito napansin ang Panginoon ang liit ng kanyang pananampalataya. Takot ang lalaking ito na parang nahihirapan siyang maniwala, kaya’t nakita natin kung paano siyang kumapit at nagmakaawa kay Kristo na tulungan siya sa kanyang pag-aalinlangan. Dahil sa mapagkumbaba na hiling ng ama, pinalayas ni Hesus ang demonyo mula sa binata, at gumaling ang bata, at ibinigay nito ni Hesus sa kanyang ama. Mapapansin din dito ang tanong ng mga alagad kung bakit hindi nila mapalayas ang masasamang espiritu, na tugon naman ni Hesus na ang ganyang kakayahan ay magmumula lamang sa kapangyarihan ng panalangin.

Wala dapat ikapangamba kapag tayo’y kumakapit sa Panginoon nang may buong pananampalataya. Maraming pagsubok na tayong pinagdaanan, subalit ang mahalaga rito ay hindi tayo sumusuko. Kaya tayo rin nawa ay humingi ng gabay at tulong sa kanya na malampasan natin ang mga problema ng ating buhay at maiangat natin ang ating pag-aalinlangan tungo sa tunay at tapat na pananampalataya sa kanya.

Reply

Edwin February 20, 2022 at 9:12 pm

Amen.

Reply

Gina February 21, 2022 at 5:32 am

Amen

Reply

Ferdy Baetiong Parino February 21, 2022 at 9:42 am

Ang Unang Pagbasa ay tungkol sa katalinuhan o karunungan, pero hindi patungkol sa katalinuhan sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo o anumang larangan. Ito ay karunungan sa mga aral at kautusan ng Diyos. Kaya’t nararapat na ugaliin natin ang pagbabasa ng Bibliya o mga ebanghelyo, dumalo sa misa sa simbahan man o sa online. Sapagkat sa mga paraang ito natin makakamit ang karunungan. Kapag tayo nman ay may katalinuhan na sapat na kaalaman patungkol sa mga Salita ng Diyos ay sya nating gagamitin sa pang araw araw na buhay. Sa ganitong paraan ay hindi tayo maliligaw ng landas. Katulad na lamang ng kubg pano natin dapat tratuhin ang atinh kapwa, kung pano tayo mag iingat sa mga lalabas sa ating mga bibig, kung pano tayo mananalangin, kung paano natin tatanggapin ang mga pagsubok at kung paano tayo kakapit at hindi bibitaw sa Panginoon.

Ang ebanghelyo ngayon ay mensahe sa atin na makpangyarihan ang panalangin. Sa buhay nating ito, maraming suliranin at pagsubok ang kinaharap natin kakaharapin pa, alalahanin nating palagi na naghihintay lamanh si Hesus na tayo ay tumawag sa kanya. Walang hindi mapangyayari ang Diyos, kailangan lamang na hindi tayo mag alinlangan, kailangan ay ibigay natin ang lubos na pananmpalataya sa kanya. Hindi napagaling ng mga apostol ang binatang maysakit sapagkat nagkulang sila pananampalataya at panalangin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: