Huwebes, Setyembre 16, 2021

September 16, 2021

Paggunita kina Papa San Cornelio
at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 4, 12-16
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Cornelius, Pope, and St. Cyprian, Bishop, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 4, 12-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni
Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, huwag mong bigyang-daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya: sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng Kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako’y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ang lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

o kaya: Aleluya.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Kaligtasa’y dulot sa mga hinirang,
may ipinangakong walang hanggang tipan;
banal at dakila ang kanyang pangalan.

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Ang taong may nais na siya’y dumunong,
sa Poon matakot yaong taong iyon;
sa palasunurin ay tapat ang hatol,
at pupurihin pa sa buong panahon!

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 36-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, inanyayahan si Hesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Hesus sa bahay ng Pariseo, kaya’t nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Hesus, sa gawing paanan. Siya’y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan, at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Hesus, nasabi nito sa sarili, “Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya — isang makasalanan!” Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Hesus, “Simon, may sasabihin ako sa iyo.” Sumagot siya, “Ano po iyon, Guro?” Sinabi ni Hesus, “May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang; ang isa’y limandaang denaryo at ang isa nama’y limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang?” Sumagot si Simon, “Sa palagay ko po’y ang pinatawad ng malaking halaga.” “Tama ang sagot mo,” ang tugon ni Hesus. Nilingon niya ang babae, at sinabi kay Simon, “Nakikita mo ba ang babaing ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa; ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya’t sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan; ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas.” Saka sinabi sa babae, “Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan.” At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, “Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan?” Ngunit sinabi ni Hesus sa babae, “Iniligtas ka ng iyong pananalig; yumaon ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 15, 2019 at 11:39 pm

Pagninilay: Ang Diyos ay puno ng awa at habag sa sangkatauhan. Sa kabila ng pagkakasalang ginawa ng tao, patuloy siyang nag-aanyaya na ito’y kanyang mapanumbalik at mamuhay nang matuwid at mabuti. Isinalaysay ng Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa isang babaeng makasalanan. Ito’y ganap sa bahay ng Pariseong si Simon, na kung saan si Hesus ay minamasdan ng maybahay tungkol sa kanyang relasyon sa mga makasalanan. Hindi binaggit ni San Lucas kung ano ang naging mabigat na kasalanan ng babae, kundi napakalaki ang kanyang pagkakasala. Ayon sa tradisyon, siya’y minsan kinilala rin bilang si Sta. Maria Magdalena. Ngunit hindi opisyal na itinuturo ng Simbahang Pangkalahatan na siya ang babaeng tumangis ng luha upang hugasan ang paa ng Panginoon. Hindi rin itinuturo na siya ang babaeng nahuling nakikiapid at iniligtas ni Hesus mula sa parusang pambabato sa kanya. Ngunit ang narinig natin kung paano ang babaeng ito ay nagpakita ng isang kakaiba-ibang gawain ng pagmamahal. Tumangis siya at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinarihan din niya ang mga paang ito ng langis at hinalikan. Makikita natin ang lubos na paghihingi ng tawad ng babaeng makasalanan, at ito’y ginawa niya sa harapan ni Kristo. Ngunit para sa Pariseong si Simon, hindi niya tanggap na makipagtago si Hesus sa ganyang klaseng babae. Makikita natin dito ang pananaw ng mga tao noon na ang mga makasalanan ay dapat parusahan ng Diyos sapagkat sila’y lumabag sa kanyang utos. Ngunit ang hindi nakita ni Simon ay ang pagtanggap ng babae kay Kristo, kahit mismo siya’y nagkulang sa mainit na pagsalubong sa Panginoon sa kanyang bahay. Kaya’t tama ang ikinuwento ni Hesus sa parabula na ang mga taong may mabibigat na utang ang may magagampanan ng pagpapatawad. Ito’y tumutukoy sa mga taong lubos na tumalikod sa Diyos, subalit lubos rin sila’y nagnanais na magbalik-loob sa kanya. Malaki ang habag ng Diyos sa atin, at tayo’y patuloy na humihingi ng lubos na pagpapatawad katulad ng babaeng napatawad ni Hesus. Higit sa lahat, tayo’y kanyang inaanyayahan na maging mga misyonero ng habag upang ipakita sa lahat ang awa at malasakit ng Panginoon, lalung-lalo sa mga taong matagal nang tumalikod sa kanya. Atin po itong isabuhay at gawin sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

Nellie Maddatu September 19, 2019 at 12:08 pm

Gaano man po kalaki, kalawak o kaya’y kabigat ang ating mga kasalanan kung tayo po ay taos pusong nagsisisi at hingin ang kapatawaran ni Lord paulit ulit po tayong pinatatawad Niya. Tulad ng babae pinaglingkuran niya si Hesus ng buong husay sa abot ng kanyang nakaya. Tayo rin siguro, tularan natin ang babae, pagsilbihan at gamitin natin ang talentong ibinigay niya sa atin na dapat para sa Kanya.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:05 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 14, 2021 at 2:44 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay puno ng awa at habag sa sangkatauhan. Sa kabila ng pagkakasalang ginawa ng tao, patuloy siyang nag-aanyaya na ito’y kanyang mapanumbalik at mamuhay nang matuwid at mabuti. Isinalaysay ng Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa isang babaeng makasalanan. Ito’y ganap sa bahay ng Pariseong si Simon, na kung saan si Hesus ay minamasdan ng maybahay tungkol sa kanyang relasyon sa mga makasalanan. Hindi binaggit ni San Lucas kung ano ang naging mabigat na kasalanan ng babae, kundi napakalaki ang kanyang pagkakasala. Ayon sa tradisyon, siya’y minsan kinilala rin bilang si Sta. Maria Magdalena. Ngunit hindi opisyal na itinuturo ng Simbahang Pangkalahatan na siya ang babaeng tumangis ng luha upang hugasan ang paa ng Panginoon. Hindi rin itinuturo na siya ang babaeng nahuling nakikiapid at iniligtas ni Hesus mula sa parusang pambabato sa kanya. Ngunit ang narinig natin kung paano ang babaeng ito ay nagpakita ng isang kakaiba-ibang gawain ng pagmamahal. Tumangis siya at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinarihan din niya ang mga paang ito ng langis at hinalikan. Makikita natin ang lubos na paghihingi ng tawad ng babaeng makasalanan, at ito’y ginawa niya sa harapan ni Kristo.

Ngunit para sa Pariseong si Simon, hindi niya tanggap na makipagtago si Hesus sa ganyang klaseng babae. Makikita natin dito ang pananaw ng mga tao noon na ang mga makasalanan ay dapat parusahan ng Diyos sapagkat sila’y lumabag sa kanyang utos. Ngunit ang hindi nakita ni Simon ay ang pagtanggap ng babae kay Kristo, kahit mismo siya’y nagkulang sa mainit na pagsalubong sa Panginoon sa kanyang bahay. Kaya’t tama ang ikinuwento ni Hesus sa parabula na ang mga taong may mabibigat na utang ang may magagampanan ng pagpapatawad. Ito’y tumutukoy sa mga taong lubos na tumalikod sa Diyos, subalit lubos rin sila’y nagnanais na magbalik-loob sa kanya.

Malaki ang habag ng Diyos sa atin, at tayo’y patuloy na humihingi ng lubos na pagpapatawad katulad ng babaeng napatawad ni Hesus. Higit sa lahat, tayo’y kanyang inaanyayahan na maging mga misyonero ng habag upang ipakita sa lahat ang awa at malasakit ng Panginoon, lalung-lalo sa mga taong matagal nang tumalikod sa kanya. Atin po itong isabuhay at gawin sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 16, 2021 at 10:01 am

Tunay ngang kinalulugdan ng Diyos ang taong makasalan na nagbabalik loob sa kanya. Lahat naman tayo ay nagkakasala, may iba nga lamang na kapag sila ay makasalanan ay lalong nilulubog ang sarili sa kasamaan, nasa isip kasi nila na hindi na sila mapapatawad ng Panginoon kaya tinutuloy tuloy na lamang ang masamang gawain hanggang sa mapahamak, mabilanggo, maghirap, magkasakit at kung ano ano pang masamang naging bunga. Si Hesus ay naghihintay lamang sa ating pagbabalik, nakadipa ang mga kamay upang laging handa tayong yakapin sa ating pakikipagrelasyon sa kanya. Matatandaan na iniwan ni Hesus ang 99 na tupa upang hanapin ang isang nawawala, at ng matagpuan nya ito ay ibinalik sa kawan at nagdiwang. Ganuon mya kamahal ang bawat isa sa atin, masaya sya mga makasalanang nagsisisi, humihingi ng kapatawaran at nagsisikap na talikuran ang demonyo. Hindi nangamgailanagn ng manggagamot ang walang sakit, ibig sabihi’y mas kailangan nating mga makasalanan ang simbahan, ang Mabuting Balita, ang pagbabagong at higit sa lahat si HESUS.

Reply

Francis Bassi Dela Cruz September 16, 2021 at 4:14 pm

Isang kapatid ang nanghimok sa akin upang sundan ang website na ito ilang taon n ang nakararaan. Noong una binabasa ko sya pero inaamin ko madalas nawawalan ako ng oras nakadagdag pa nong lumabo na ang aking paningin mas tinamad na. Pero lately nagkaroon ng podcast at duon n lamang ako nakikinig, ngunit isang araw nakausap ko ulit kapatid kong wlang sawa sa pangangaral sakin ng mga salita ng Dyos at nasambit nya na pwede ang maghayag ng pagninilay dito. Kya labis akong nagpapasalamat sa kapatid na ito, alam mo kung sino ka, ginawa kang instrumento ng Dyos upang makaakay ng tupang naliligaw, at higit sa lahat walang hanggang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon Dyos natin lahat.

Gusto kong maghayag ng aking pagninilay hindi lamang sa ako’y nahikayat, ito’y bukal sa aking kalooban at kahit man lang sa ganitong paraan may mabalik nman ako sa Dyos sa labis nyang pagpapadama ng pagmamahal sa akin.

Kung aking ihahambing ang aking sarili sa babaing nabangit sa ebanghelyo, malamang masahol pa ako sa mga nagawang kasalanan, sa sampung utos ng Dyos yung literal na “huwag kang papatay” na lamang ang hindi ko nagagawa pero kung ang salita at pag iisip e nakakamatay malamng perfect ako sa paglabag ng sampung utos. Kumpleto ang bisyo alak, sugal, sigarilyo, drugs, babae, lahat ng kalaswaan ng mundong ito nagawa ko na, at iba pang hindi nakakaproud na gawain ng isang tao. At dahil dito ako’y nagkaligaw ligaw ng landas hindi ko namamalayan papunta nako kay kamatayan, kamatayang gawa ng mga kasalanan ko. Ngunit ang Dyos ay sadyang napakabuti sa kanyang mga anak, handang tumugon sa ano mang oras na tayo’y lumapit sa kanya,hindi nya tayo bibiguin at tama kung gaano kalaki ang mga kasalanan ko ganun din ang binigay nyang habag at pagmamahal. Sapagkat alam ng Dyos ang laman ng ating mga puso, yung manalig lang tayo sa kanya kahit tayo ay patuloy pa ding nakakasala paulit ulit pa din nya tayong papatawarin. Kya sana sa mga kagaya kong malaki ang kasalanan sa Dyos wag kayong mag alinlangan magbalik loob sa kanya, kahit gaano k p kasama papatawarin ka nya at bibigyan ng kapayapaan. Amen

Reply

Editor, Awit at Papuri Communications September 16, 2021 at 7:25 pm

Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Malaya po kayo mag-post ng inyong mga pagninilay dito sa ating comments section upang mabasa at makatulong din sa iba. God bless po at natutuwa kaming pinili ninyong magbahagi ng inyong pagninilay.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: