Linggo, Agosto 29, 2021

August 29, 2021

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-second Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 4, 1-2. 6-8

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ‘Ang bansang ito’y matalino at may malawak na pagkaunawa.’

“Sinong diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kanyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tao iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo’y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.

Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo.

Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito’y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.

Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama: tulungan ang mga ulila at mga babaing balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y D’yos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem, na lumapit kay Hesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Hesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila.

Ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga’t hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan.

Kaya’t tinanong si Hesus ng mga Pariseo at mga eskriba, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!” Sinagot sila ni Hesus, “Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat:

‘Paggalang na handog sa ‘kin ng bayan ko’y paimbabaw lamang,
sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
Pagpuri’t pagsambang ginagawa nila’y walang kabuluhan,
ang utos ng tao ay itinuturong utos ng Maykapal.’

Niwawalang-kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y ang turo ng tao.”

Muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya.

“Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 8:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 22, 2021 at 4:12 pm

PAGNINILAY: Pagkatapos nating pagnilayan ang mga Kasabihan ni Hesus tungkol sa Tinapay ng Buhay (Juan 6), ang mga sumusunod na Ebanghelyo para sa mga darating na Linggo sa Karaniwang Panahon ay magmumula kay San Marcos dahil tayo’y nasa Taon B ng Liturhiya ng Simbahan. Ngayon, sinisimulan natin ang Linggong ito sa ating mga Pagbasa ngayon tungkol sa utos ng Diyos.

Sa ating Unang Pagbasa (Deuteronomio 4:1-2, 6-8), ipinahayag ni Moises sa mga Israelita na sundin ang lahat ng mga utos ng Panginoong Diyos, at huwag baguhin ang mga Ito. Kung ating natatandaan, ang Panginoon ang nagligtas sa kanilang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang lingkod si Moises. Kaya ang nais niya sa kanyang pinagpala ay sundin ang kanyang utos at sumamba sa kanya. Subalit sa paglipas ng panahon, umusbong ang ilang mga pinuno ng Hudyo katulad ng Pariseo, Saduceo, at eskriba, at dumagdag sila ng higit na 500 utos, hanggang mabuo nila ang 613 utos. At kung sinuman ang lalabag sa mga ito ay aarestuhin ng mga Romano. Hindi lang Kautusan ang kanilang hinigpitan, kundi pati rin ang kanilang mga tradisyong ginawa ng kanilang mga ninuno.

Kaya sa ating Ebanghelyo (Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23), tinuligsa sila ni Hesus dahil hindi makabuluhan ang kanilang pagsamba sa Diyos. Kung ating susuriin, kapag nakikita nila siyang lumalabag sa utos, bibintangin nila siya at susubukang patayin siya. Ilan sa mga ito ay ang Araw ng Pamamahinga, pang-aayuno at pangingilin, pagbabayad ng buwis kay Emperador Cesar, pagkakasal at pagkakahiwalay ng isang mag-asawa, atbp. Higit sa lahat, tingin nila lumalabag si Hesus sa mga ito, pati pa rin daw ang pagdeklara ng kanyang sarili bilang Anak ng Diyos. Subalit ang kanilang pagkikilala sa Diyos ay hindi makabuluhan dahil ang sabi nga ni Propeta Isaias: “Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal” (Isaias 29:13). Kaya nga hinihigpitan nila ang Kautusan para tuparin ito ng lahat ng mga tao, at mismo sila’y hindi sinusunod ito. Mga kapatid, ang pinupunto lamang ni Kristo ay ang tamang pagkilala at pagsamba sa Ama.

Mahalaga naman na sundin ang Kautusan, subalit huwag tayo masyadong mapagmataas. Huwag din natin maliitin at gawing paslit ang ating mga kapwa. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa, kung paano ang isang tayo’y sumunod sa kanyang utos at gumawa ng mga mabubuting bagay sa ibang tao. Kaya nga sa ating Ikalawang Pagbasa (Santiago 1:17-18, 21b-22, 27), hinihikayat tayo ni Apostol Santiago, kauna-unahang Obispo ng Jerusalem, na ang tunay na pakikipagkilala sa Diyos ay nababatay rin ng mahabagin at maawaing puso ng isang indibiduwal tungo sa kanyang mga kapwa.

Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y sundin natin ang mga utos nang buong puso, at nang hinding pagpapaslit sa ibang tao.

Reply

Abcde Gabriele Rivera August 25, 2021 at 11:46 am

Maging matapat at patas po sa kapwa

Reply

Jane Mendoza August 29, 2021 at 8:21 am

Salamat Panginoong Diyos. Tunay kang kapuri-puri magpakailanman. Turuan nyo nawa kaming mamuhay ng kalugod lugod sayo. Linisin mo po ang ang aming puso at isipan ng sa gayon, mamuhay kami ng naayon sa inyo at hindi lamang sa mata ng mga tao. Higit na mahalaga ang kalinisan ng kalooban kaysa kalinisang pang labas lamang. Ang dumi ng kalooban ay nagbubunga ng paninirang puri sa kapwa at iba pang kasalanan. Mamuhay kaming nagpupuri sayo. Maraming Salamat Panginoon ko. Amen!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 29, 2021 at 11:13 am

Ako ay isang lay minister sa aming parokya, nung nakaraang biernes santo, pagkatapos kami ay magprosisyon ay kasabay naming nananghalian ang aming kura paroko. Ang inihain ng parin ay pritong manok, lechon paksiw at ribs. At sinabi nyang marahil nagtataka kayo at puro karne ang ating kakainin ngayong biernes santo. At ito ang kanyang sunod na tinuran, “Hindi ang pag iwas sa karneng pagkain ang magdadala sa inyo sa langit, at hindi rin nangangahulugan na kapg isda at gulay lamang ang kinain nyo ngayong biernes santo ay makakarating na kayo sa langit. Hindi ang ipinapasok natin sa bibig natin tayo sinusukqt ng Diyos, kung ano ang lumalabas sa ating bibig at ginagawa mula sa puso tayo tinitingnan ng Diyos. Kahit sundin mo ang mga tradisyon ng semana santa katulad pagpapahirap sa sarili, hindi kumakain, pinapalo ang sarili kung hindi ka nman magbabalik loob sa Diyos ay niloloko mo lamang ang iyong sarili.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: