Biyernes, Setyembre 3, 2021

September 3, 2021

Play

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan

Colosas 1, 15-20
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Lucas 5, 33-39


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Gregory the Great, Pope and Doctor (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 15-20

Pagbasa mula sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Si Kristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya’y una sa lahat, at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng Simbahan na kanyang katawan. Siya ang Una, ang panganay na Anak — ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 33-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Hesus: “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo’y patuloy ng pagkain at pag-inom.” Sumagot si Hesus, “Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: “Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, ‘Masarap ang inimbak.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 8:58 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 26, 2021 at 2:35 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pasasalamat ni San Pablo sa pagpapatuloy ng kanyang awit dahil sa pagpapalang nakamtan natin mula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang larawan ng Diyos, na kung saan ang lahat ay nilikha sa pamamagitan ng Anak. Kaya ang simula at kaganapan ng ating buhay ay mula kay Hesus dahil sa pag-aalay ng buhay sa Krus nang dumanak ang kanyang dugo para tayo ay mailigtas. Kaya dahil sa Misteryong Paskwal na ito, umaasa tayo na makakamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tinatanong ng mga Pariseo at eskriba kung bakit hindi nag-aayuno si Hesus at ang kanyang mga Apostol, hindi katulad ng ginagawa ng mga alagad ni San Juan Bautista at ang alagad ng kanilang grupo. Bahagi ng rituwal ng mga Hudyo ang pag-aayuno bilang pagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Subalit tugon ni Hesus ng isang larawan ng mga panauhin sa kasal na hindi sila mag-aayuno habang kasama nila ang Lalaking ikakasal. Subalit kung ang Lalaking ikakasal ay kukunin sa kanila, diyan na pwedeng mag-ayuno ang mga panauhin. Ito ay isang pagpapahayag ni Hesus ukol sa kanyang gawain bilang Mesiyas para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kailangan siyang dumadaan sa kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay upang hindi na magkaroon ng kalungkutan, kundi ng kaligayahan na mayroong buhay na parating. At ito ang buhay na walang hanggan sa kalangitan na katulad sa isang kasalan. Kaya nga ang Sakramento ng Eukaristiya ay ang paglasap ng walang hanggang kapistahan ng langit.

Gayundin ang kanyang parabula sa damit, alak, at sisidlang-balat. Hindi maaring ihalo ang mga luma sa mga bago. Kinakailangan lumipas ang luma upang magkaroon ng bago. Ganito ang nangyari sa kasaysayan ng kaligtasan, nang ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa Krus upang gawin ganap ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Bagong Tipan ay tanda ng muli’t-muling pagkakaisa ng Ama sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang Anak. Dahil sa ginawa ni Hesus na masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama, tayo ngayon ay minamarapat na makabahagi sa kanyang buhay. Kaya nawa’y ipahayag natin sa bawat nilalang ang pag-ibig ng Diyos at ipakita ito sa ating pagmamahal sa isa’t isa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 3, 2021 at 9:25 am

Sa mga talinghaga ngayon sa ating ebnghelyo tungkol sa damit na itatagpi at sa sisidlan ng alak ay pinaaalalahanan tayo na hindi mo maaring ipilit ang mali. Sa buhay natin, lalo na kung na sa hustong edad na tayo ay marami tayong ginagawang mali na alam naman nating mali. Gumagawa tayo ng mga bagay na labag sa sampung utos ngunit alam na alam naman nating ito ay mali. Minsan naman ay nangangatwiran pa tayo na nagawa lamang natin ito gawa ng kagipitan o kaya nman ang excuse natin ay tayo ay tao lamang. Tao lamang na nadadarang at natutukso. Masarap ang bawal, oo, kaya mga yan ang laging inihahain sa atin ni satanas dahil alam nyang dyan nya tayo makukuha. Pero kapag pinilit mo ang mali or mas pinili mong gawin ang mali ay pagsisihan mo ito dahil siguradong hindi maganda ang mangyayari sa buhay mo o sa mga mahal mo sa buhay. Ang buhay mo ay magiging parang alak na papuputukin ang sisidlan at matatapon lang. Hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos pero kayang gawin, mahirap tahakin ang daan pero ang naghihintay nman sayo sa daan na yun ay ang tunay na kaigayahan na hindi panandalian lamang katulad ng kahalayan at katakawan sa laman o pag aari. Magkakaroon ka ng kapanatagan, peace of mind at kasiyahan ng puso kapag nagkaroon ka na ng relasyon kay Hesus, walang pangamba, walang takot, walang pagka uhaw at kagutuman. At pag natapos ang iyong buhay sa lupa, may paraiso pang naghihintay sayo kapiling si Hesus.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: