Linggo, Agosto 22, 2021

August 22, 2021

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-first Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israael, at sila’y humarap sa Panginoon. Sinabi niya: “Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyusang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyusan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.”

Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ang Panginoon, na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga agawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid
at ang taghoy nila’y kanyang dinirinig.
Nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.
Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibsan.
Kukupkupin siya nang lubus-lubusan,
kahit isang buto’y hindi magagalaw.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Ngunit ang masama, ay kasamaan din
sa taglay na buhay ang siyang kikitil.
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang mag-iingat!

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 5, 21-32

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, pasakop kayo sa isa’t isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae’y dapat pasakop nang lubusan sa kani-kanilang asawa.

Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbaha’y italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sariling nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito’y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo’y mga bahagi ng kanyang katawan. “Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.” Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 6, 63k. 68k

Aleluya! Aleluya!
Espiritung bumubuhay
ang Salita mo, Maykapal,
buhay mo ang tinataglay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 60-69

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan?

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama.”

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Hesus ang Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 8:16 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 22, 2021 at 4:09 pm

PAGNINILAY: Apat na linggong nakalipas nang pagnilayan natin si Hesus bilang Tinapay ng Buhay [Ang nakaraang Linggo, Agosto 15, ay ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat kay Maria sa Langit]. Mula sa isang kababalaghan ng pagdami ng isda’t tinapay, naging aplikasyon ito nang ideklara niya ang kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay-buhay na walang hanggan. Kaya maraming mga Hudyo ay nadismaya sa kanyang sinabi dahil akala nila na literal na kainin ang kanyang laman at literal na inumin ang kanyang dugo.

Sa ating Ebanghelyo (Juan 6:60-69), dito tinatapos ni Hesus ang kanyang mga kasabihan tungkol sa Tinapay ng Buhay. Hindi lang ang mga tao ang nagduda sa kanya, kundi pati rin ang kanyang mga tagasunod. Kaya hinarap niya sila at sinabi na siya ay may salitang nagbibigay-buhay. Ipinaliwanag din niya kung bakit siya sinuyo ng Ama sa daigdig. Ngunit alam niya na marami sa kanila ay hindi nainiwala. At ganun nga nangyari na sila’y umalis at hindi nagsibalikan dahil hindi nila matanggap ang kanyang sinasabi. Subalit naiwan ang mga Apostol. Nang tanungin sila ni Hesus kung sila rin ay aalis, ito ang naging pahayag ni Apostol San Pedro: “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos” (Juan 6:68-69). Kaya nga sa Cesarea ng Filipos naging Unang Santo Papa ng Simbahan si Pedro dahil sa kanyang pahayag na si Hesus ang Tagapagligtas, ang Anak ng Diyos (Cf. Mateo 16:13-19).

Bumaba ang Diyos Anak bilang tao para ipahayag ang mensahe ng pag-ibig. At natuparan ito sa pag-aalay ng kanyang sarili sa altar ng Krus para sa ating kaligtasan. Kaya nga tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, pinapalusog tayo ng Salita ng Diyos at ng Katawan ni Kristo. Sa Unang Pagbasa (Josue 24:1-2a, 15-17, 18b), nagpahayag si Josue sa mga lipi ng Siquem na tanging ang Diyos ang Panginoon ng buhay, at tugon naman ng mga tao ay ang tapat na pagsunod sa Panginoon at hinding pagtatalikod sa kanya. Sa Ikalawang Pagbasa (Efeso 5:21-32), hinimok ni San Pablo na magtatag ng mga komunidad ng pag-ibig ng Diyos. At makikita dito sa buhay mag-asawa na kung saan ang mga pangako ng Sakramento ng Kasal ay dapat tuparin ng bawat asawa sa isa’t isa na sila’y magmahalan katulad ng pagmamahal ni Kristo sa Simbahan, ang kanyang Katawan at tayo’y mga miyembro nito.

Ang hamon sa atin ay makinig kay Hesus, at isabuhay ang mga pagpapahalagang Kristiyano. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y manalig tayo sa Panginoon, tanggapin natin siya nang buong puso sa Banal na Komunyon, at ipalaganap ang kanyang Mabuting Balita sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Jojo Calderon August 22, 2021 at 7:08 am

O Diyos ikaw ang Diyos, aming tagapaglitas, ikaw ang hahango, sa pighating lubos, Ikaw lamang ang sasambahing malugod , walng diyos diyosan , ang syang magpapahiram ng buhay at buhay na walangahanggan.Ikaw nga ang tunay na Diyoa, akoy magpapatirapa at sasambahin Kang may galak na lubos.Tinuro mo kami ay umibig sa Iyo at sa kapwa na walang pagiibot.O Hesus namin , kanino pa kami magtitiwala, ngunit sa pagibig Nyo ay sapat na, bukod tanging turo mo ay buhay na walang kamatayan , ang syang hangad mo magpakailan man. Pupurihin Ka o Ama naming mapagmahal, ang paggaasawa ay pinagisa, sa puso at dandamin na kasama Ka, at hindi kailanman magasawa ay hindi mapaghihiwalay, adahil patuloy kami ay aalagaan. sa kamay ng Diyos ay lubos ang tiwala magpakailan man.

Reply

Jane Mendoza August 22, 2021 at 10:38 am

Salamat sa Diyos. Salamat pagkaing nagbibigay buhay at inuming naglilinis sa amin sa mga kasalanan. Patawarin nyo po sana kami sa aming mga pagkakasala at turuan nyo po kami magpatawad sa aming kapwa. Hilumin nyo po ang sangkatauhan at kayo nawa o Dyos ang maghari sa lahat. Pagpalain kayo magpakailanman. Amen!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 22, 2021 at 12:08 pm

Kung ang lahat ng mag asawa ay mababasa at susundin ang mga isinasaad sa Ikalawanh Pagbasa, marahil ay maghihiwalay at walang mga anak na masasaktan at maapektuhan sa pagkakaroon ng broken family. Sa ating panahon ay hindi madali para sa mga babae ang magpasa ilalim sa kanilang asawa lalo nb kung ang lalaki at mabisyo, tamad, nambababae, walang hanapbuhay at nananakit.. Kaya’t para matupad ito ay dapat pangunahan ng lalaki ang tahanan sa pagsisiskap sa kanyang pamily at higit sa lahat ay ang wagas na pagmamahal sa babae katulad ng pagmamahal nya sa kanyang sarili. Oo, hindi madali pero doable, hindi iyan sasabihin ng Diyos kung iyan ay imposibleng magawa ng tao.

Sa ebanghelyo ngayon ay pinapaalala sa atin na ang buhay ay hindi puro kasiyahan lamang, darating ang kapighatian, mga problema, tagumpay, karamdaman, kayamanan at mga pasanin pero wag na wag kang tatalikod sa Diyos, sapagkat si Hesus ay laging nariyan para sa atin wag lang tayong bibitaw dahil Sya lamang ang ating pag asa at kaligtasan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: